Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Studiestödet anpassas för att främja omställning

Publicerad Uppdaterad

Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande och generösa studiestödssystem. Studiestödet ska ge möjlighet till alla oavsett bakgrund och förutsättningar att studera vidare. Studiestödssystemet utvecklas ständigt i riktning mot att fler ska rekryteras till studier, bland annat höjdes totalbeloppet inom studiemedel 2018 genom en höjning av bidragsdelen med 300 kronor per studiemånad.

Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

Nu genomförs den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, som ger Sveriges löntagare helt nya möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår nu att ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs. Det kommer bli enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av det nya omställningsstudiestödet som med bidrag och lån kommer att motsvara minst 80 procent av den befintliga lönen för de allra flesta. För att möjliggöra denna reform behöver studiestödet anpassas.

En ny modell för beräkning av räntan på studielån

I dag finansieras studielånens kreditförluster genom anslag på statens budget. Det innebär att räntan på studielån är subventionerad på så sätt att staten inte tar betalt för den förväntade förlust som följer med kreditrisken i lånen, utan endast för statens upplåningskostnad. Räntan sätts också ned med 30 procent för att motsvara det skatteavdrag för räntor som finns inom skattelagstiftningen. Som exempel kan nämnas att en tredjedel av de förväntade förlusterna på studielån i dag utgörs av låntagare som missköter sin återbetalning och därmed inte fullföljer sina förpliktelser enligt lånevillkoren.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att räntan på studielån bör reformeras så att den täcker de kreditförluster som uppstår och beräknas för samtliga lån. En ny räntemodell kommer innebära att de flesta låntagare betalar ett mindre påslag på räntan som finansierar både kommande och äldre kreditförluster. Även med påslaget kommer räntan bli betydligt lägre än andra räntor. Tillsammans med systemets omfattande trygghetsregler kommer den fortsatt låga räntan vara en viktig del av det generösa studiemedelssystemet. Centrala Studiestödsnämnden, CSN, har fått i uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån.

Liten påverkan på återbetalningen

För låntagaren kommer förändringen att bli liten. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade.  För den som har betalningssvårigheter finns generösa trygghetsregler där det i vissa fall går att få sitt årsbelopp nedsatt. Den föreslagna förändringen innebär alltså att den enskildes ekonomi normalt inte påverkas under studietiden.

Ett generöst studiestöd genom hela livet

Det svenska studiestödet ska även fortsatt vara ett av världens mest omfattande och generösa studiestödssystem. De som studerar idag kommer med stor sannolikhet också behöva bygga på sina kunskaper eller byta yrkesbana. Med det nya offentliga omställningsstudiestödet får personer med arbetslivserfarenhet en chans att ställa om mitt i arbetslivet. Det förbättrar flexibiliteten, ökar omställningsförmågan för företag och anställda, och ökar tryggheten på en arbetsmarknad i snabb förändring.

Räkneexempel

För en genomsnittlig låntagare som studerat på eftergymnasial nivå med en skuld på cirka 190 000 kronor skulle förändringen innebära en ökad kostnad på studielånet som motsvarar cirka 40 kronor i månaden.

För en genomsnittlig låntagare som studerat på en längre utbildning på fem år och med en skuld på cirka 315 000 kronor skulle förändringen innebära en ökad kostnad på studielånet som motsvarar cirka 70 kronor i månaden.

Beräkningar gjorda av CSN.