Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Amanda Lind i samråd med Sveriges nationella minoriteter

Publicerad

De nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen. Under oktober har kultur- och demokratiminister Amanda Lind haft samråd med representanter för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar för att diskutera regeringens satsningar och det fortsatta arbetet framåt.

Foto: Regeringskansliet

Samråd med de nationella minoriteterna sker årligen och syftet är att diskutera aktuella frågeställningar i minoritetspolitiken i en öppen och konstruktiv dialog. Regeringen har i år aviserat flera stora satsningar för att stärka politiken för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

- Det har varit mycket värdefulla och intressanta möten. De nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen och i budgeten för 2022 föreslår vi den största satsningen på de nationella minoritetsspråken på över 10 år. Den historiska satsningen vi gör innebär stora möjligheter för utvecklingen av politiken för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Stora satsningar på nationella minoriteter

För att stärka de nationella minoritetsspråken har regeringen bland annat föreslagit en kraftig förstärkning om 90 miljoner kronor per år 2022–2024. Det innebär möjlighet att ta fram handlingsprogram för bevarande av de nationella minoiritetsspråken samt inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, och utveckla det befintliga samiska språkcentrumet. Regeringen förstärker även bidragsgivningen inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur och satsar på arbetet med att motverka olika former av rasism.

Samtalen under samråden har bland annat handlat om utbildning, organisering, ekonomisk fördelning och inflytande.

- Samråden är ett bra tillfälle att berätta om hur regeringen jobbar konkret med frågorna, men det är också ett viktigt tillfälle att fånga upp behov och synpunkter från de olika representanterna. Att få ta del av inspel och perspektiv är en förutsättning för att kunna jobba vidare framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringens satsningar på nationella minoriteter

Regeringens satsningar på de nationella minoriteterna innefattar bland annat:

-Regeringen föreslår i budget för 2022 en satsning på 90 miljoner kronor årligen för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. I denna satsning ingår handlingsprogram och språkcentrum för bevarandet av de nationella minoritetsspråken. Det ingår även förstärkning av uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, samt förstärkt organisationsstöd till organisationer som företräder nationella minoriteter.

-Permanent finansiering för genomförandet av strategin för romsk inkludering.

-Förstärkning av bidragsgivning inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur inom ramen för de återstartsmedel som finns tillgängliga under 2022.

-Förstärkning av elevers undervisning i nationella minoritetsspråk. Regeringen stärker tillgången till elevers undervisning i nationella minoritetsspråk med 26,5 miljoner kronor per år. Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att samordna undervisningen i nationella minoritetsspråk för ökad tillgång till undervisning i minoritetsspråk. Dessutom är det regeringens avsikt att Skolverket ska stödja framtagandet av läromedel i nationella minoritetsspråk.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Om samråden

Samråden hölls digitalt i år. Följande organisationer deltog:

11 oktober – Samråd med den nationella minoriteten tornedalingar, lantalaiset och kväner
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T), Met Nuoret

18 oktober – Samråd med den nationella minoriteten sverigefinnar
Sverigefinländarnas delegation, Sverigefinska ungdomsförbundet, Sverigefinländarnas Arkiv, Sverigefinska Riksförbundet, Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige

25 oktober – Samråd med den nationella minoriteten romer
Fusion, Romska Ungdomsförbundet, Riksförbundet Romer i Europa, Frantzwagner Sällskapet, Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM)

27 oktober – Samråd med den nationella minoriteten judar
Judiska Centralrådet, Chabad Lubavitch Sverige, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Sveriges Jiddischförbund.

28 oktober – Samråd med den nationella minoriteten och urfolket samerna
Same Ätnam, Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum, Svenska Samernas Riksförbund, Tjállegoahte – författarcentrum Sápmi, Sáminuorra, Renägarförbundet