Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Digitalt samråd på temat civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken

Publicerad

Den 11 oktober 2021 genomförde Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med företrädare för civilsamhället ett digitalt samråd i integrationsfrågor på temat civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken.

Syftet med samrådet var att möjliggöra för civilsamhällets organisationer att föra fram synpunkter i för dem viktiga frågor och deltog gjorde ett 50-tal företrädare för 40-talet organisationer.  

Samrådet leddes av statssekreterare Elin Olsson och statsrådet Märta Stenevi inledde med ett kort anförande om regeringens insatser på området.

Temat för samrådet var Civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken med fokus på utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och vad civilsamhället kan göra för att underlätta det med utgångspunkt från följande frågeställningar:

  • Långtidsarbetslöshet för unga och äldre och riskerna med permanent arbetslöshet för dessa grupper.
  • Hinder och möjligheter för en inkluderande arbetsmarknad där
    myndigheter, regioner och kommuner sluter överenskommelser med civilsamhället för nya former av arbetsmarknadslösningar i samverkan.
  • Svårigheter för utrikesfödda akademiker att få arbete utifrån sin
    kompetens.
  • Ojämlika möjligheter, kunskaper och tillgång till dator samt dålig tillgång till bredband har betytt att det digitala utanförskapet har ökat.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.