Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer och förbindelser med Storbritannien och västra Balkan på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 23 november ska de bland annat ta upp rättsstatens principer, EU:s motståndskraft vid kris, EU:s relation med Storbritannien och EU:s utvidgningsprocess på västra Balkan.

Den årliga rättsstatsdialogen

Ministrarna kommer ha den årliga så kallade rättstatsdialogen och landsspecifika diskussioner med Kroatien, Italien, Cypern, Lettland och Litauen.

EU-kommissionens rapport visar tydligt att det finns problem på rättsstatsområdet i flera av EU:s medlemsländer.

Regeringen ser mycket allvarligt på utvecklingen och anser att dialogen liksom utbyte av erfarenheter om utvecklingen i samtliga medlemsländer är viktigt för att stärka respekten för rättsstatens principer i hela EU. På mötet avser regeringen främst lyfta vikten av ett oberoende domstolsväsende, fria medier och skydd för journalister.

EU:s utvidgning

Rådet kommer att diskutera frågor inom utvidgningen samt stabiliserings- och associeringsprocessen. I diskussionen förväntas ministrarna bland annat uppmärksamma frågan om start för anslutningsförhandlingar för Nordmakedonien och Albanien.

Regeringen anser att en nära relation med länderna på Västra Balkan är viktig för EU:s säkerhet och ekonomi och att EU-medlemskap på sikt är en drivkraft för Västra Balkanländernas centrala reformarbete. 

Regeringen anser att Bulgariens blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart inte är acceptabel och betonar vikten av att EU agerar samstämmigt, strategiskt och trovärdigt.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna kommer få en lägesuppdatering och utvecklingen i dialogen med Storbritannien om t genomförandet av utträdesavtalet med fokus på Nordirlandsprotokollet.

I juli efterfrågade den brittiska regeringen en omförhandling av protokollet varpå EU-kommissionen la fram ett förslag om mer flexibla lösningar på genomförandet av protokollet.

EU:s beredskap, insatskapacitet och motståndskraft mot framtida kriser

Ministrarna förväntas anta rådslutsatser som det slovenska ordförandeskapet lagt fram. De handlar bland annat om hur EU:s inre marknad ska kunna bli mer motståndskraftig vid kriser och hur den så kallade integrerade politiska krishanteringen, IPCR, kan stärkas samt om EU:s civilskyddsmekanism.

Regeringen understryker vikten av den inre marknadens motståndskraft och krishanteringsmekanismens roll för densamma.   

EU-kommissionens arbetsprogram för 2022

På mötet kommer EU-kommissionen presentera sitt arbetsprogram för 2022. Det innehåller bland annat 42 nya initiativ och arbete med 76 prioriterade pågående förslag.

Regeringen välkomnar programmet. Det ligger i linje med inriktningen från den strategiska agendan och regeringens prioriteringar inför lagstiftningsperioden 2019–2024.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för allmänna frågor 23 november

Mer om EU:s ministerråd för allmänna frågor 23 november

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.