Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Samverkan och erfarenhetsutbyten vägen framåt för jämställdhetsintegrering i myndigheter

Publicerad

Onsdagen den 27 oktober träffade jämställdhetsminister Märta Stenevi och statssekreterare Karin Strandås generaldirektörer och företrädare för ett 60-tal myndigheter för att dela erfarenheter och diskutera den framtida inriktningen för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

 • Märta Stenevi står vid ett runt pelarbord och talar. Karin Strandås står bredvid och tittar på Märta.

  Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statssekreterare Karin Strandås inledde mötet där några myndigheter fanns på plats fysiskt och andra digitalt.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Märta Stenevi, Lena Ag, Mikael Schöllin och Malin Almqvist pratar och står bredvid varandra. I bakgrunden syns en lila backdrop.

  Länsstyrelserna företräddes av Malin Almqvist, länsråd i Kronobergs län. Hon berättade hur effekten av JiM-arbetet inte alltid når längst ut i verksamheterna och uppmuntrade därför alla JiM-myndigheter att delta i nätverk på regional nivå.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Märta Stenevi, Robert Stenbom, t.f. generaldirektör på Statens institutionsstyrelse (SiS) och Cecilia Hegethorn Mogensen, rikskronofogde på Kronofogdemyndigheten står bredvid varandra. Framför sig har de runda bord.

  Jämställdhetsminister Märta Stenevi, Robert Stenbom, t.f. generaldirektör på Statens institutionsstyrelse (SiS) och Cecilia Hegethorn Mogensen, rikskronofogde på Kronofogdemyndigheten. Myndigheterna berättade hur dem arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor inom ramen för sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • En bild på en skärm där Lise Bergh syns prata mot kameran.

  Lise Bergh, ordförande i Kommissionen för jämställda livsinkomster deltog i mötet på länk.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Märta Stenevi och Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Ylva Strander står och kollar på Ingrid Petersson som talar. Bakom dem syns en skärm med texten Erfarenhetsutbyte och vägen framåt för Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM)

  Ylva Strander enhetschef från Vinnova och Ingrid Petersson generaldirektör på Formas berättade om sina erfarenheter av JiM+ och av att samverka i arbetet med jämställdhetsintegrering.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

 • Bild på en skärm där Märta Stenevi syns. I bakgrunden syns några myndighetsföreträdare stå.

  Flera myndigheter deltog i mötet och följde diskussionerna digitalt.

  Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

Jämställdhetsministern träffar regelbundet generaldirektörerna för JiM-myndigheterna för att tydliggöra regeringens ambitioner och lyssna in myndigheternas erfarenheter. Vid den senaste träffen, den 27 oktober 2021, medverkade representanter från samtliga JiM-myndigheter. Bland annat arrangerades tematiska diskussioner om tre olika ämnen; jämställdhetsintegrering och mäns våld mot kvinnor, myndigheter med uppdrag att vara stöd åt JiM-myndigheterna, samt forskningsfinansiärernas erfarenheter av JiM+ och samverkan.

– Regeringens bedömning är att JiM-programmet har bidragit till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen men mer behöver göras. Ett systematiskt erfarenhetsutbyte och samverkan mellan myndigheter är en viktig väg framåt för att arbetet ska få effekt både i era verksamheter och på samhällsnivå, sa jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Deltog på mötet gjorde också Lise Bergh, ordförande för Kommissionen för jämställda livsinkomster. Kommissionen har i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. I våras kom ett delbetänkande och slutrapporten ska lämnas i februari 2022.

– Trots att det sker mycket bra arbete är vårt uppdrag att peka på de brister som finns för att vi ska nå målen om ekonomisk jämställdhet. Vi kan se att myndigheterna brister både i könsuppdelad statistik och att det förekommer osakliga könsskillnader i fördelningen av stödåtgärder. Vi rekommenderar att myndigheterna ser över sina redovisningar och analyserar verksamhetens konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten, sa Lise Bergh.

JiM+ fördjupar samverkan

Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten, berättade bland annat om arbetet med den nya modellen för erfarenhetsutbyte, JiM+.

– JiM+ ett är ett sätt att fördjupa och utveckla vårt gemensamma arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Det sker genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och ett ömsesidigt lärande, sa Lena Ag.

I den första omgången av JiM+, som startade våren 2021, ingår totalt 13 myndigheter och tre av fem träffar är genomförda. Lena Ag berättade att Jämställdhetsmyndigheten under 2022 ska erbjuda JiM+ till fler myndigheter och hoppas att det finns ett stort intresse för att delta.

Forskningsrådet Forte är en av myndigheterna som deltar i JiM+ och generaldirektören Jonas Björck rekommenderar andra myndigheter att delta.

– Vår medverkan har gjort att vi har fått fler verktyg och kan jobba med jämställdhetsintegrering på fler nivåer. Det finns ofta eldsjälar på myndigheterna men för att få ett långsiktigt arbete med JiM måste det vara oberoende från enskilda individer. JiM+ är ett bra sätt att få det hållbart, sa Jonas Björck.

Ökat erfarenhetsutbyte på regional nivå

Flera av de deltagande myndigheterna lyfte upp samarbete och samverkan som en nyckelfaktor för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelserna representerades av Malin Almqvist som är länsråd i Kronobergs län. Hon berättade hur effekten av JiM-arbetet inte alltid når längst ut i verksamheterna och uppmuntrade därför alla JiM-myndigheter att delta i nätverk på regional nivå.

– Vi vill vara en hjälp i ert arbete, för vi tror att det först är när vi når ut i hela verksamheten och i hela landet som vi får effekt. Genom att delta i våra nätverk på regional nivå får ni tillgång till stöd, kunskap och inspiration. Erfarenhetsutbytet är stort, sa Malin Almqvist.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi avrundade mötet med att tacka för det arbete som sker i verksamheterna idag. Hon lyfte också att arbetet med jämställdhetsintegrering kommer att fortsätta.

– Jämställdhetsintegrering av myndigheternas kärnverksamhet leder som vi sett till resultat. När vi nu blickar framåt och fokuserar på hur vi kan gå vidare, är regeringens bedömning att fortsatt styrning och uppföljning av resultat på detta område är av stor vikt för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Vi ser fram emot att löpande ta del av resultaten av det arbete som ni nu har lagt grunden för. Regeringen följer arbetet med stort intresse, avslutade jämställdhetsminister Märta Stenevi förmiddagen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Om JiM

Utvecklingsprogrammet JiM startade 2013 och omfattar i dag nära 60 myndigheter. Regeringen fattade under 2020 beslut att JiM-programmet ska fortsätta under åren 2020-2025. Regeringen har även beslutat om ett nytt arbetssätt för erfarenhetsutbyte och lärande kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering, JiM+. JiM+ innebär tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet och syftar till att påskynda arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen.