Artikel från Justitiedepartementet

Flera initiativ för att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige

Publicerad

Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson och integrations- och migrations­minister Anders Ygeman berättade i dag om olika initiativ för att skapa bättre förutsätt­ningar så att personer med ett åter­vändande­beslut lämnar Sverige.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman vid varsitt ståbord och ryggar på journalister i förgrunden
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman Foto: Hadil Mohamed/Regeringskansliet
  • Det är en grund­läggande förut­sättning för en lång­siktigt hållbar migra­tions­politik att de som har fått avslag på sin asyl­ansökan eller av andra skäl inte har rätt att stanna i Sverige åter­vänder till hem­landet.
  • Regeringen har gett i uppdrag till Migra­tions­verket och Polis­myndig­heten att intensi­fiera sitt arbete för att väsen­tligt öka åter­vändandet.
  • Polismyndigheten ska prioritera att personer som har dömts till utvis­ning på grund av att de har begått brott, eller av andra skäl inte får vistas i landet, får sina beslut verk­ställda och lämnar landet.
  • Statskontoret har fått i uppdrag att analy­sera Migra­tions­verkets, Polis­myndig­hetens och Kriminal­vårdens arbete med åter­vändande för att se hur det kan bli effektivare.
  • Regeringen har gett Sida i uppdrag att bland annat kartlägga Sveriges arbete med åter­vändande samt hållbar åter­inte­grering och åter­rap­portera till FN om våra åtaganden.

Ytterligare initiativ på området kommer att presen­teras framöver.