Höga energipriser och EU:s klimatpaket på energirådsmöte

Publicerad

På mötet i EU:s energiråd den 2 december står de stigande energipriserna i EU i fokus. Ministrarna ska även diskutera energidelarna i EU:s klimatpaket Fit for 55. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige.

Pressbild på energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
De stigande energipriserna och Fit for 55-paketet står i fokus när energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltar i EU:s energiråd i Bryssel den 2 december. Foto: Magnus Liljegren

Hantering av stigande energipriser

På mötet kommer energiministrarna att diskutera de stigande energipriserna i EU. Dessutom ska Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, Acer, presentera sin preliminära rapport om kopplingar mellan de höga energipriserna och utformningen av grossistmarknaden för el.

Regeringen anser att åtgärder för att bemöta de höga energipriserna inte får riskera att snedvrida energimarknaden eller utsläppshandelns funktion. Regeringen välkomnar därför att Acer har fått i uppdrag att titta på eventuella förbättringsområden i grossistledet på elmarknaden.

Regeringen ser inte något behov av ytterligare budgetära mekanismer, eftersom omfattande EU-medel redan finns avsatta till klimatomställningen via EU-budgeten och återhämtningsinstrumentet. Förslaget om den sociala klimatfonden är dessutom inte ett instrument för att hantera fluktuationer i energipriser.

De rådande höga elpriserna är till stor del orsakade av höga priser på naturgas vilket understryker att omställningen till fossilfria energislag behöver påskyndas för att uppnå ambitiösa klimatmål och minska EU:s beroende av fossila bränslen, anser regeringen.

Fit for 55-paketet

På mötet kommer det slovenska ordförandeskapet att presentera en lägesrapport om arbetet med Fit for 55-paketet som helhet. Paketet innehåller ett antal lagförslag som syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och som föreslår åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Därefter väntas diskussion som särskilt kommer att fokusera på de två förslagen inom Fit for 55-paketet som ligger på energiministrarnas bord: översynen av direktiven om energieffektivisering och om förnybar energi.

Regeringen välkomnar att båda direktiven anpassas till EU:s klimatmål men vill fortsatt se hög flexibilitet och låg grad av detaljreglering av hur målen ska uppnås. När det gäller direktivet om förnybar energi är regeringen kritisk mot att regelverket kring bioenergins hållbarhet revideras innan det går att utvärdera effekten av de regler som började tillämpas i juli 2021.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för energirådet 2 december

Mer om mötet i energirådet 2 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.