Artikel från Miljödepartementet

Klimatet, batterier och EU:s markstrategi på miljöministermöte

Publicerad

När EU:s miljöministrar träffas i Bryssel den 20 december är klimatet, lagstiftning om batterier och EU:s marknadsstrategi några av frågorna på dagordningen.

Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel.
Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unions råd

EU:s klimatpaket Fit for 55

Miljöministrarna ska ha en riktlinjedebatt om fyra rättsakter inom Fit for 55-paketet som, i huvudsak, ligger på miljörådets bord. Det handlar om EU:s utsläppshandelssystem, ansvarsfördelningsförordningen, förordningen om markanvändning och skogsbruk samt förordningen om CO2-krav för lätta fordon. Utöver det ska ministrarna också diskutera förslaget om att inrätta en ny social klimatfond där miljörådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor har delat ansvar.

Regeringen välkomnar Fit for 55-paketet i stort och även ordförandeskapets framstegsrapporter för varje rättsakt. Det är viktigt att EU antar ett ambitiöst, kostnadseffektivt och samstämmigt paket i linje med 1,5-gradersmålet och klimatneutralitet senast 2050. Sverige anser att detta mål bör nås i första hand genom utsläppsminskade åtgärder.

Batterier och förbrukade batterier

Ordförandeskapet ska presentera en lägesrapport om förslaget till ny lagstiftning om batterier. Förslaget innehåller nya regler om bland annat ökad återvinning av råvaror, minskad klimatpåverkan vid produktion och en hållbar värdekedja.

Regeringen kommer bland annat att ta upp att reglering av farliga ämnen bör göras i Reach-förordningen samt att batterier för lätta transporter bör tillhöra en egen kategori med separata insamlingsmål.

EU:s markstrategi för 2030

På mötet ska ministrarna även ha en diskussion om EU:s markstrategi för 2030 som EU-kommissionen presenterade i november i år. Strategin innehåller förslag med konkreta mål och åtgärder för skydd, återställande och hållbar användning av mark. Syftet är bland annat att återställa skadad mark, bekämpa ökenspridning och med sikte på ett markekosystem i gott skick senast 2050.

Sverige stödjer strategins övergripande ambition men är mer tveksam till kommissionens förslag om att ta fram EU-lagstiftning på området.

Anders Grönvall, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, representerar Sverige på mötet.

 

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i EU:s råd för miljöfrågor

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.