Artikel från Socialdepartementet

Regeringen har tagit emot underlag för eventuellt införande av nya smittskyddsåtgärder

Publicerad

Regeringen har tagit emot Folkhälsomyndighetens underlag för eventuellt införande av nya smittskyddsåtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Underlaget har tagits fram på regeringens uppdrag och presenterades på en pressträff den 2 december. Regeringen kommer nu att skyndsamt analysera underlaget och återkomma med en åtgärdsplan i närtid.

I förra veckan fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att ta fram underlaget för att samhället ska ha beredskap att förebygga och möta en befarad ökning av smittspridningen.

I underlaget från Folkhälsomyndigheten finns bland annat förslag om att i ett första skede återinföra myndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen. De allmänna råden kan bland annat komma att handla om att undvika trängsel och att hålla avstånd. Detta för att minska antalet nära kontakter där spridningen av covid-19 sker i första hand.

I ett senare skede, om smittspridningen ökar ännu mer, finns förslag på ytterligare åtgärder att sätta in. Mer information hittas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Bedömningarna i underlaget ska ligga till grund för eventuellt återinförande av vissa smittskyddsåtgärder om situationen så kräver. Regeringen kommer nu att skyndsamt analysera underlaget och återkomma med en åtgärdsplan i närtid.

Bakgrund

Under hösten 2021 har smittspridningen av covid-19 åter ökat i Europa. Även i Sverige ser vi nu att smittspridningen ökar, om än från låga nivåer. Regeringen har därför under den senaste tiden vidtagit flera åtgärder och fler åtgärder kan bli aktuella om smittspridningen fortsätter öka. Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen av covid-19 och dess konsekvenser i form av sjuklighet och dödlighet är vaccinationerna.

Det övergripande målet för regeringens hantering av pandemin är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet samtidigt som grundläggande fri- och rättigheter, så som mötes- och demonstrationsfriheten samt religionsfriheten, värnas och inte inskränks mer än nödvändigt. Strategin utgår ifrån att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet och att rätt åtgärder ska vidtas vid rätt tidpunkt. De smittskyddsåtgärder som vidtas ska vara proportionerliga och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vidtagna åtgärder omprövas löpande.