Artikel från Finansdepartementet

Skatt och finansmarknad i fokus på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas finansministrar möts i Bryssel 7 december väntas de fatta beslut om skattefrågor. De ska också diskutera det pågående arbetet med bankunionen och nya förslag för att stärka kapitalmarknadsunionen samt det finansiella underrättelsearbetet. Även planeringsterminen diskuteras under mötet.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts inom ramen för Ekofinrådet i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Beslut om moms

Ministrarna förväntas fatta beslut om en så kallad allmän inriktning på ett kompromissförslag om direktivet för mervärdesskatt.

Beslutet innebär att listan över de varor och tjänster på vilka medlemsländerna får ta ut lägre mervärdesskatt förändras.

Regeringen ser fördelar i en ökad flexibilitet för medlemsstaterna att bestämma skattesatser. Samtidigt är mervärdesskatten en viktig intäktskälla för välfärden och en utvidgad flexibilitet skulle kunna göra det mer komplext särskilt för företag som säljer sina varor och tjänster i flera olika medlemsstater. Det finns även risk för skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. Regeringen anser att kompromissförslaget är balanserat och kan därför ställa sig bakom det.

Uppförandekoden för bolagsbeskattning inom EU

EU arbetar sedan länge med att motverka skadlig skattekonkurrens för att säkerställa en sund och rättvis konkurrens inom unionen och EU:s inre marknad där företag verkar på lika skattemässiga villkor.

Ministrarna förväntas anta slutsatser om de framsteg som den så kallade uppförandekodgruppen för bolagsbeskattning gjort, godkänna en resolution om revidering av mandatet för gruppen och godkänna den halvårsrapport som gruppen tagit fram. Rapporten tar bland annat upp arbetet med att granska att nya skatteåtgärder inte strider mot koden och övervakning av att överenskomna riktlinjer genomförs. Gruppen arbetar också med EU-förteckningen över icke- samarbetsvilliga jurisdiktioner, den så kallade svarta listan, som upprättades 2017. För närvarande finns nio jurisdiktioner på listan.

Regeringen anser att uppförandekoden är ett viktigt instrument i arbetet mot skadlig skattekonkurrens och står bakom det reviderade mandatet, slutsatserna och rapporten.

Årlig diskussion om planeringsterminen

Ministrarna kommer få en presentation av den årliga hållbara tillväxtöversikten, förvarningsrapporten för nästa år och förslag till rekommendationer för den ekonomiska politiken för euroområdet.

Regeringen står på ett övergripande plan bakom de prioriteringar som EU-kommissionen föreslår för EU:s ekonomiska politik. Regeringen välkomnar en återgång till terminens ordinarie arbetssätt och att överlappning mellan terminen och EU:s återhämtningsfacilitet undviks. Regeringen understryker att terminen fokuserar på den ekonomiska politikens övergripande mål som sunda offentliga finanser, makroekonomisk balans och att främja hållbar tillväxt. Det är viktigt att terminen är ett ramverk för hela EU.

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ministrarna ska diskutera arbetet med ett förslag som presenterades i juli i år och som syftar till att stärka penningtvättsdirektivet genom att göra om delar av det till en förordning och reglera överföringar av kryptotillgångar. En ny EU-myndighet föreslås också för att stärka tillsynen och samordningen i EU mellan ländernas underrättelsearbete på finansområdet.

Kapitalmarknadsunionen

Ministrarna ska diskutera fyra nyligen presenterade delförslag som hör till EU:s arbete med att stärka kapitalmarknadsunionen Här finns dels förslag om översyn av befintliga lagstiftningar om marknader för finansiella instrument, förvaltare av investeringsfonder och europeiska långsiktiga investeringsfonder samt förslag om en europeisk plattform för finansiell och icke-finansiell offentlig information som företag offentliggör enligt olika regelverk.

Regeringen fäster stort värde vid att stärka kapitalmarknadsunionen och förbättra marknadernas funktionssätt samt hantering av risker. Regeringen lägger vikt vid ett starkt konsumentskydd i det fortsatta arbetet med kapitalmarknadsunionen.

Bankunionen

Ordförandeskapet ska gå igenom läget i arbetet med att stärka bankunionen. Två av unionens tre delar är på plats, det vill säga en gemensam banktillsyn och en gemensam resolutionsmekanism. Den del som fortfarande förhandlas är den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen.

Eftersom Sverige inte är med i valutaunionen, EMU, står Sverige utanför bankunionen. I bankunionen återfinns samtliga deltagare i valutaunionen samt Kroatien och Bulgarien.

Därutöver kommer ministrarna få en lägesuppdatering av arbetet med EU:s ekonomiska återhämtning, en presentation av Europeiska finanspolitiska nämndens rapport för 2021 och information om ett uttalande om EU:s årsbudget för 2022.

Statssekreterare Elin Eliasson företräder Sverige på mötet. 

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofinrådets möte 7 december

Mer om mötet i Ekofinrådet 7 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.