Artikel från Finansdepartementet

Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina

Publicerad

Statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist höll söndagen den 27 februari en pressträff om direkt stöd till Ukraina. Stödet gäller såväl ekonomiskt stöd som utrustning till följd av Rysslands invasion av landet. Efter en mycket snabb behandling i riksdagen den 28 februari ska regeringen nu genomföra åtgärderna.

Beslutet om ändringarna i statens budget har skett genom ett utskottsinitiativ i riksdagen för att få en så snabb process som möjligt. Stödet till Ukraina omfattar flera delar.

Stöd till centralbanken

Den ukrainska centralbanken har inrättat en fond för frivilliga bidrag med syfte att stödja landets väpnade styrkor. Stödet innebär att Ukrainas möjligheter att bekämpa den ryska invasionen och det väpnade angreppet stärks vid en kritisk tidpunkt. Sverige bistår med 500 miljoner kronor till fonden.

Försvarsmateriel

Ukraina har även efterfrågat försvarsmateriel. Riksdagen har därför bemyndigat regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av 5 000 pansarskott, 5 000 hjälmar och 5 000 skyddsvästar samt 135 000 fältransoner till ett värde om drygt 400 miljoner kronor. Inspektionen för strategiska produkter har beviljat utförseltillstånd i enlighet med lagen om krigsmateriel.

Med hänsyn till Försvarsmaktens behov och det säkerhetspolitiska läget är det av stor betydelse att materielen kan ersättas så snart som möjligt. Riksdagen har därför beslutat att även anvisa anslag med drygt 400 miljoner kronor för återanskaffning av materiel.

Beslutet innebär att anvisade medel i statens budget för 2022 ökar med totalt drygt 900 miljoner kronor. Regeringen ska nu genomföra åtgärderna. Nödvändiga regeringsbeslut om verkställande fattas direkt efter riksdagens beslut. Därefter finns förutsättningar på plats för att myndigheterna skyndsamt ska kunna betala ut det ekonomiska stödet och skänka försvarsmaterielen.  

Riksdagens beslut om stöd till Ukraina

Regeringen ökar humanitärt bistånd

Regeringen har även beslutat om omfördelningar inom biståndet för att stödja Ukraina. Det humanitära biståndet ökas med 500 miljoner kronor för att svara på de växande humanitära behoven i Ukraina, dess närområde och regionen.