Dialog om bland annat insatser för en stärkt äldreomsorg på Pensionärskommitténs möte

Publicerad

På Pensionärskommitténs möte den 15 februari berättade socialminister Lena Hallengren om aktuella frågor inom Socialdepartementets område. På mötet deltog även socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Representanter från pensionärsorganisationerna lyfte aktuella frågor inom sina områden.

 • Porträttbild av Lena Hallengren

  Socialminister Lena Hallengren

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • Porträttbild av Ardalan Shekarabi

  Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Regeringen har tagit flera initiativ för att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen och Socialministern nämnde några av dessa som är aktuella just nu.

Utredningen om en äldreomsorgslag

Regeringen har tillsatt en utredning för att göra äldreomsorgens uppdrag tydligt. Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner ska bl. a. föreslå en äldreomsorgslag med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni i år.

Nationellt kompetenscentrum

Socialstyrelsen fick i december i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg kan inrättas och organiseras vid myndigheten. Kompetenscentrumet ska ha en central roll och kännetecknas av ett verksamhetsnära arbete samt tvärprofessionell samverkan med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars i år.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Propositionen om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten beslutades den 10 februari. Det innebär att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det gäller alla som har hemtjänst, inte bara äldre.

Lagrådsremissen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Regeringen föreslår en ny lag som gör det möjligt för hälso- och sjukvården och delar av socialtjänsten att genom direktåtkomst få tillgång till personuppgifter hos varandra. Inom socialtjänsten omfattas verksamheter som avser omsorg om äldre personer och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Proposition om primärvårdsreformen

I december beslutade regeringen om propositionen Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform. I propositionen föreslås bland annat att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt förtydligas.

Socialförsäkringsministern och digitaliseringsministern medverkade

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade om pensioner och om det nya förslaget om ett garantitillägg. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar pratade om digitaliseringen ur ett äldreperspektiv. Han berättade vad regeringen gör för att fler ska bli digitala och hur samhället möter de som aldrig kommer att använda internet.

Pensionärskommittén

Pensionärskommittén, som bildades 1991, sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande. De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.