Lägesbild över Sveriges energiförsörjning med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Regeringen mottog fredag den 25 februari en uppdaterad lägesbild från Energimyndigheten. I nuläget är bedömningen att det inte finns någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Sveriges energiförsörjning är i låg grad direkt beroende av ryska energileveranser och energileveranser från Ryssland fungerar enligt uppgifter normalt, vilket gör att det i just nu inte finns några indikationer på en hastigt förestående bristsituation. Samtidigt går det redan nu se att läget påverkar priserna den europeiska energimarknaden, och därmed även svenska konsumenter.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Elpriser

Elpriserna har dämpats under januari och februari i förhållande till december 2021. Den senaste tiden har temperaturen varit förhållandevis normal, med hög vindkraftsproduktion samt normal fyllnadsgrad i de svenska vattenmagasinen.

Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har priserna på fossila bränslen stigit vilket påverkar elpriset i länder där dessa bränslen används för elproduktion i större utsträckning. Detta påverkar även fortsättningsvis elpriserna i södra Sverige. Elpriserna har den senaste tiden varit relativt konstanta och med fortsatt stor prisskillnad mellan norra (SE1 och SE2) och södra (SE3 och SE4) Sverige. I Tyskland och flera andra länder i Europa är priserna fortsatt på en väsentligt högre nivå.

Gas

Den ryska naturgasexporten står för ungefär en femtedel av den europeiska gasförsörjningen, men siffran fluktuerar från dag till dag. Den pågående konflikten riskerar att påverka den ryska naturgasexporten till Europa. I nuläget är dock bedömningen fortsatt att risken är relativt liten.

Sveriges energiförsörjning är i låg grad direkt beroende av ryska leveranser av gas. Endast två procent av den totala svenska energitillförseln utgörs av naturgas och uppskattningsvis hälften av detta skulle i nuläget kunna komma från Ryssland.

Efter de mycket höga naturgaspriserna under december månad föll naturgaspriserna under januari och februari. Vid Rysslands invasion av Ukraina ses återigen en stigande trend.

Olja

Sverige har ett lågt direkt beroende av rysk oljeimport. 2021 utgjorde rysk råoljeimport omkring 8 procent av den totala svenska råoljeimporten. Den råolja som importeras från Ryssland bedöms kunna levereras av andra aktörer vid behov.

Vid eventuella störningar

Om leveranser av olja och naturgas från Ryssland av någon anledning påverkas får det sannolikt direkta konsekvenser för den svenska naturgasförsörjningen och indirekta konsekvenser för den svenska olje- och drivmedelsförsörjningen.

Ett avbrott i rysk export innebär dock inte nödvändigtvis att en bristsituation uppstår i Sverige; konsekvenserna kommer bland annat bero på möjligheter att använda lager, andra leverantörer, väder och temperaturer samt under hur lång tid avbrottet kvarstår.

Energimyndigheten leder arbetet vid en försörjningskris. Energimyndigheten är tydliga med att situationen i Ukraina i nuläget inte föranleder några krisåtgärder i Sverige.

Framåt

På måndag den 28 februari kommer energiminister Khashayar Farmanbar att åka till Bryssel för att träffa EU:s energiministrar och diskutera situationen på energimarknaderna i ljuset av krisen i Ukraina.

Bedömningarna som delges är baserade på situationen som den ser ut nu. Detta kan förändras.