Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen visar vägen med klimatsmart och cirkulär upphandling

Publicerad

Regeringen ger, som en av satsningarna i årets budget, Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den främjar klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi.

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär och fossilfri ekonomi. Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen. Genom att arbeta för att göra den offentliga upphandlingen cirkulär, giftfri och fossilfri kan vi göra riktig skillnad för att minska den ohållbara resursanvändningen och klimatutsläppen.

Uppdraget är i enlighet med strategin för cirkulär ekonomi och har även sitt ursprung i förslag från samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. I förslaget ligger att staten bör gå före och statliga myndigheter behöver därför upphandla mer giftfritt, cirkulärt, fossilfritt och hållbart.

I Sverige omfattar den offentliga upphandlingen nära 800 miljarder kronor per år. Från bland annat regeringens samverkansprogram har förslaget kommit att staten och statliga myndigheter ska gå före genom cirkulär, giftfri och klimatsmart upphandling. Det ger också en möjlighet att ytterligare bidra till näringslivets omställning och skapa framtiden jobb genom att ligga längst fram i klimatomställningen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Sverige, såväl som världen, står inför enorma utmaningar med klimatförändringarna. Men det är också en enorm möjlighet för oss att skapa gröna jobb och nya investeringar. Här är samverkan med samhällets olika aktörer helt centralt. Staten ska gå före och visa vägen till att klimatneutrala, cirkulära produkter och tjänster efterfrågas. På så sätt driver på vår gröna industriella revolution och vi ökar takten i den gröna omställningen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Staten, kommuner och regioner har en viktig roll i den gröna omställningen. Genom att ställa tydliga krav på klimatneutrala och cirkulära varor och tjänster i sina upphandlingar kan den offentliga sektorn leda vägen och bidra till att framtidens gröna jobb skapas, säger civilminister Ida Karkiainen.

Christina Friborg är hållbarhetsdirektör på SSAB och deltagare i arbetsgruppen för Upphandling inom Näringslivets klimatomställning: 

Foto på Christina Friborg
Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB. Foto: SSAB

– Från mitt perspektiv har jag velat framhålla vikten av att material upphandlas på rätt sätt och med rätt kunskap eftersom olika material har väldigt olika avtryck – även om de på ytan ser likadana ut. Stål finns i de flesta konstruktioner och fordon och har en stor klimatpåverkan beroende på hur det tillverkas, säger Christina.

Christina Friborg menar att då den offentliga upphandlingen omfattar 800 miljarder per år krävs att de upphandlande myndigheterna får de verktyg de behöver för att förstå vilken påverkan deras upphandlingar har.

–  Stål tillverkas antingen från järnmalm eller från skrot. En utmaning är att det inte finns tillräckligt mycket skrot i världen för att möta den efterfrågan som finns. Att bara köpa cirkulärt stål, dvs stål som producerats av skrot, kan leda till en större klimatpåverkan då skrot sannolikt då måste importeras eller att produktionen av stål från järnmalm riskerar att flytta till länder med mindre CO2-effektiva masugnar.

–  SSAB producerar stål från både järnmalm och skrot. Under 2026 kommer vi ut med den helt nya produkten fossilfritt stål. Här vill vi samarbeta och hitta möjligheter framåt: Hur kan den offentliga upphandlingen inklusive regelverk och prioriteringar, möta detta nya material?

Arbetet i arbetsgruppen Upphandling har lett till spännande och intressanta diskussioner i mötet mellan det offentliga och näringslivet, menar Christina Friborg.

– Det bidrar till att alla parter lär sig mycket om hur respektive organisation fungerar vilket ju är väldigt positivt och banar väg för ett konstruktivt samarbete framåt.

Anna Möller Wrangel, chef strategienheten samt tf. chef affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten:

Foto på Anna Möller.
Anna Möller Wrangel, chef strategienheten samt tf. chef affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten. Foto: Upphandlingsmyndigheten

Anna ser stora möjligheter och välkomnar det kommande uppdraget förslaget från regeringen. Hon menar att det pågår ett paradigmskifte för offentlig upphandling i hela Europa.

–  Offentlig sektor har ett ansvar och en enorm möjlighet att implementera innovativa lösningar som svarar upp mot samhällsutmaningarna vi ser idag. Upphandling är inte en teori, det är en styrningsfråga som kan leda till att nya tekniska, fossilfria lösningar och att cirkulära flöden snabbt kan implementeras. Samtidigt skapar en strategisk och innovativ upphandling nya affärsmöjligheter för leverantörer på olika marknader.

Anna Möller Wrangel menar att det är viktigt med en övergripande kunskapsutveckling kring innovativ och strategisk upphandling inom hela den offentliga sektorn.

–  Det är förlegat att se på upphandling som ett nödvändigt ont – idag är upphandling snarare en metod för att skapa lösningar på behov som ska tillfredsställas. Det offentligas samverkan och dialog med näringslivet är avgörande, avslutar Anna.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande