Artikel från Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket för att påskynda klimatomställningen i bygg- och fastighetssektorn

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder som ytterligare ska minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Inom uppdraget, som innebär en utveckling av befintlig lagstiftning, ska Boverket bland annat se över hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas samt hur tillämpning av klimatdeklarationer kan utvidgas.

Sedan den 1 januari 2022 finns en ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Deklarationen omfattar i dagsläget endast byggskedet. Regeringen vill nu utvidga systemet med klimatdeklarationer till att omfatta fler delar i livscykeln.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Därför finns det behov av fler åtgärder för att påskynda omställningen mot en mer hållbar sektor. Att utveckla systemet med klimatdeklarationer är ett steg i rätt riktning, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Enligt uppdraget ska Boverket utreda och föreslå hur kravet på klimatdeklaration kan införas även vid ombyggnad och tillbyggnad, samt hur det kan omfatta markarbeten vid ny- eller tillbyggnad. Boverket ska också utreda och föreslå hur gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan skulle kunna införas tidigare än 2027.

Om regeringens arbete för en hållbar bygg- och fastighetssektor

Att driva på klimatomställningen och skapa framtidens jobb är en av regeringens prioriteringar. Bygg- och fastighetssektorn står i dag för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, och är därför en viktig sektor där omställningen bör påskyndas.

Regeringen har introducerat flera åtgärder för att öka takten på omställningen. Den 1 januari 2022 trädde en ny lag om klimatdeklarationer i kraft, som i korthet innebär att byggherrar ska beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av en ny byggnad. Den nya lagen är en åtgärd inom ramen för regeringens klimathandlingsplan.

I februari 2022 gav regeringen Boverket i uppdrag att föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggmaterial kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

För att påskynda klimatomställningen ytterligare får Boverket nu i uppdrag att se över hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. En redovisning av uppdraget ska göras senast den 15 maj 2023.