Artikel från Statsrådsberedningen

1 910 regeringsbeslut på 100 dagar

Publicerad

Statsminister Magdalena Andersson satte när regeringen tillträdde tre prioriteringar för regeringens arbete med att stärka Sverige:
• Sverige ska vända på varje sten för att bryta segregation och brottslighet.
• Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet.
• Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

I det följande presenteras 117 initiativ inom dessa områden som har genomförts under regeringens första hundra dagar. Regeringens pågående intensiva arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina spänner över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige. Det arbetet kan du läsa mer om på denna sida:

Rysslands invasion av Ukraina

Vända på varje sten för att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Uppdrag till myndigheter om att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor ska råda. Regeringen har beslutat om ett nytt uppdrag för att utveckla myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. Inom ramen för uppdraget ska Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt.

Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet

Effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Hanteringen av tillsynsärenden kräver stora resurser för byggnadsnämnderna och tillsynen är sedan många år eftersatt runt om i landet. Brister i tillsynen kan leda till att platser och byggnader är en säkerhets- eller hälsorisk för de som vistas där och till förfallna miljöer som bidrar till en försämrad vardagsmiljö i såväl stad som på landsbygd. Propositionen syftar till att förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsynsarbete. Genom effektivisering av byggnadsnämndernas arbete frigörs resurser som kan användas till att komma till rätta med den eftersatta tillsynen.

Regeringen föreslår lagändringar för en effektivisering av byggnadsnämndernas tillsyn

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Uppdrag om stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen om att stärka samarbetet med Kriminalvården i syfte att nå fler av Kriminalvårdens klienter med insatser för att minska risken för återfall i brott. En fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är centralt för att kunna minska risken för återfall i kriminalitet och en viktig del i arbetet med att bekämpa brottsligheten.

Stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Två uppdrag till Arbetsförmedlingen om stärkt arbete mot långtidsarbetslöshet

Regeringsuppdrag om att under 2022 förbereda för att från och med 2023 förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Arbetsförmedlingen ska möjliggöra fler bokade möten och fler personalintensiva insatser. Uppdraget innebär ökad fysisk lokal närvaro och tillgänglighet samt stärkt samverkan med kommuner och idéburna aktörer. Arbetsförmedlingen får också i uppdrag att analysera vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden har samt se över om nya åtgärder behöver införas.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten

Samtal med arbetsmarknadens parter om att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck

Arbetsmarknadens parter har bjudits in till samtal om hur de kan upptäcka och stötta anställda som utsätts för våld och hedersförtryck. Ofta kan arbetsplatsen vara den enda frizonen för den som är utsatt. Arbetsgivare, arbetskamrater och skyddsombud är viktiga för att upptäcka och stötta våldsutsatta.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om att höja kunskapen om hur våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram och sprida ett metodstöd för arbetsgivare om hur de kan agera vid misstanke om att anställda är utsatta för, eller utsätter andra för, våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Metodstödet ska höja kunskapen om vilka regler som gäller samt ge praktiska tips och råd till arbetsgivare.

Finansmarknadsminister Max Elger

Förslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är särskilt hög vid vissa former av gräsrotsfinansiering. De verksamheter som ska omfattas av lagen är idag delvis oreglerade eller saknar ändamålsenliga regler. Med förslaget kommer fler verksamheter omfattas av åtgärder mot penningtvätt, vilket bidrar till kampen mot gängbrottsligheten.

Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stärkt kontroll inom transportbranschen

Regeringen har varit drivande i EU för att få igenom mobilitetspaketet med krav på att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar. Nu införs delar av paketet genom skärpta regler för användningen av utländska fordon, bättre kontroller av transportföretagen och ytterligare utökade sanktionsmöjligheter. Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet.

Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk 

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Illegala körskolor och fusk på körprovet får aldrig accepteras. När okunniga förare släpps ut på våra vägar innebär det en säkerhetsrisk. Dessutom har Ekobrottsmyndigheten visat att olaglig utbildningsverksamhet ger inkomster till kriminella gäng. Regeringen föreslår lagändringar som ska minska möjligheten för kriminella att tjäna pengar på svarta körskolor och organiserat fusk.

Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Reformpaket för mer ordning och reda på vägarna

Regeringen presenterar ett lagförslag som ska se till att svenska löner och villkor gäller för de som kör på svenska vägar. Utstationering ska gälla för utländska förare som kör i Sverige från dag ett. Samtidigt ska sanktioner och straff för de oseriösa företag som fuskar med villkoren skärpas. Kontrollen över yrkestrafiken ska på detta sätt stärkas.

Regeringen beslutar om reformpaket för mer ordning och reda på vägarna 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Förslag om en ny lag som innebär utökade möjligheterna för vissa brotts­bekämpande myndigheter att få finansiell information och analys från Finanspolisen, samt förslag som gör det lättare att dela sådan information inom EU i brottsbekämpande syfte.

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Förslagen innebär kraftigt höjda skadestånd till brottsoffer och att det ska bli lättare för Kronofogden att utmäta pengar hos personer som har skulder till brottsoffer.

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Skärpta straff för knivbrott

Straffskalan för grovt knivbrott skärps väsentligt. Fler knivbrott än i dag ska bedömas som grova, till exempel om kniven innehafts i en kriminell miljö.

Regeringen vill skärpa straffen för knivbrott

Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Tillgång till information om elektronisk kommunikation är avgörande för att polis och åklagare ska kunna utreda och lagföra allvarlig brottslighet. Myndigheterna behöver ofta kunna knyta en misstänkt person till ett visst telefonnummer, bland annat för att kunna använda hemliga tvångsmedel som avlyssning och övervakning. Registreringsskyldighet för kontantkort är därför ett viktigt steg för att komma åt gängkriminella.

Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

De brottsbekämpande myndigheterna behöver kunna skaffa sig tillgång till information som kan vara viktig bevisning men som inte går att få tag på eftersom den är lagrad utanför den mobiltelefon eller dator som söks igenom, bland annat på externa servrar eller i molntjänster. Därför föreslås ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans, som ska kunna ge tillgång till sådana uppgifter.

Förslag för att säkra elektronisk bevisning

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda. Rädsla för kriminella skrämmer till tystnad. Regeringen har därför lagt förslag om kronvittnen, skärpta straff för falska anklagelser och övergrepp i rättssak samt förbättrat skydd för vittnen.

Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för vittnen

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Tiotusentals barn och ungdomar lever i familjer som präglas av hedersförtryck där förövarna är den egna familjen. Regeringen föreslår att det införs ett särskilt brott för hedersförtryck. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Förslagen innebär skärpt lagstiftning avseende terrorbrott. Denna nya lagstiftning kommer ersätta tre tidigare lagar om terrorism. Därutöver skärper regeringen också straffen för de flesta terrorbrotten och gör det möjligt att klassa fler brott som terrorbrott.

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

En utredning har lämnat förslag på längre preskrip­tions­tider för allvarliga brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även att fängelse­straff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

Förslag att preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor AndersYgeman

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Fler som begår brott ska utvisas från Sverige. Det handlar om respekten för landets lagar och tilltron till det svenska rättssystemet. Regeringen har därför lagt förslag om att skärpa reglerna för utvisning på grund av brott. Regeringen vill halvera straffgränsen för att utvisning ska kunna vara en konsekvens.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Skärpta och förbättrade regler för arbetskraftsinvandring

Avregleringen av arbetskraftsinvandringen har gött den organiserade brottsligheten och bidragit till grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det har också inneburit att arbetslösa och människor som fått asyl i Sverige inte kommit i arbete. Regeringen vill därför införa krav på ett bindande anställningsavtal för att bevilja arbetstillstånd och att ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring.

Regeringen vill skärpa och förbättra reglerna för arbetskraftsinvandring 

Avveckling av lagen om eget boende (EBO) för minskad segregationen

Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas. Möjligheten för asylsökande att få ersättning för eget boende har ökat risken för social utsatthet, bostadsbrist och oegentligheter på bostadsmarknaden samt ger även en ojämn ansvarsfördelning mellan kommunerna när det gäller mottagandet av nyanlända. Regeringen föreslår därför att lagen ska avvecklas.

Avveckling av EBO för att minska segregationen

Uppdrag till myndigheter att intensifiera arbetet med att väsentligt öka återvändandet

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Det innebär både respekt för asylrätten, men också att de som har fått avslag på sin asylansökan, eller av andra skäl inte har rätt att vistas i landet, ska återvända till sina hemländer. Därför har regeringen gett i uppdrag till Polismyndigheten och Migrationsverket att intensifiera arbetet med att väsentligt öka återvändandet. Myndigheterna ska också genomföra kompetenshöjande insatser och förbättra information om stöd till återvändande.

Flera initiativ för att personer med ett återvändandebeslut lämnar Sverige

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Rundabordssamtal med statliga kulturmyndigheter och institutioner om breddat deltagande i kulturlivet

Kulturpolitiken ska vara relevant för alla, oavsett bakgrund och plånbok. Den ska verka för att en mångfald av röster, berättelser och perspektiv ges möjlighet att höras och komma fler till del. Kulturinstitutioner och myndigheter inom kulturområdet har stor kunskap och insyn i frågan om breddat deltagande till kulturlivet. Regeringen kommer att samla företrädare för dessa till ett samtal för att diskutera nya vägar framåt.

Uppdrag till statliga myndigheter om att bredda deltagandet och rekryteringen till kulturen för att fler ska inkluderas

Regeringen har givit Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att bredda rekrytering och deltagande i kulturlivet. Regeringen vill på detta sätt öka takten i arbetet att inkludera fler människor från hela samhället för att bryta segregationen.

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om att stödja etablering av unga

MUCF ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Ändamålet med bidraget är att främja romers hälsa. Det syftar även till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer. Romska flickor och kvinnor, samt projekt som utförs i samarbete med en kommun eller ett landsting är prioriterade. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att fördela medlen.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Ordning och reda på avfallet

Kriminella ska inte kunna tjäna pengar på avfall. Skattepengar ska inte gå till att forsla bort sopberg där kriminella dumpat illegalt avfall. Därför föreslår regeringen skärpta straff för avfallsbrottslighet, ökad kontroll av de ansvariga företagen och krav på att den som ansvarar för avfall ska ha egen budget för att ta hand om det.

Ordning och reda på avfallet

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Jobbsprånget ska tillvarata kompetensen och bidra till näringslivets kompetensförsörjning

Tillväxtverket ska bidra till att tillvarata kompetensen hos utrikes födda med högre utbildning genom att stödja föreningen Jobbsprånget. Tillväxtverket ska vidare, genom att stödja fortsatt arbete i föreningen Jobbsprånget, verka för att kompetens hos utrikes födda med högre utbildning bidrar till näringslivets kompetensförsörjning.

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn

Socialtjänstens juridiska och praktiska svårigheter att få tillgång till nödvändig information har de senaste åren lyfts fram i ett flertal sammanhang. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en utredare som ska ge socialtjänsten tydligare verktyg i situationer då informationsdelning och inhämtning av information är nödvändigt.

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Segregationsfällan i föräldraförsäkringen ska tas bort
Idag är föräldraförsäkringen konstruerad på ett sätt som försvårar utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det beror delvis på att inga krav ställs på uttaget av dagarna på grundnivån i föräldraförsäkringen. Regeringen har kommunicerat avsikten att lämna förslag om att ta bort segregationsfällan i föräldraförsäkringen genom att 90 dagar, även på grundnivån i föräldrapenningen, ska vikas åt vardera föräldern.

Fler utrikesfödda kvinnor ska arbeta – regeringen vill styra fler föräldradagar - på SVT:s webbplats

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Fler barn ska börja i förskolan

Förskolan har många positiva effekter på barns språkutveckling och förmåga att klara grundskolan. Barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, ska erbjudas en plats i en förskola även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats. Kommunerna ska också sträva efter att aktivt erbjuda plats till andra barn som har behov av förskola för sin språkutveckling. För att få fler barn i förskolan föreslår regeringen också att kommunerna ska kontakta alla vårdnadshavare till barn utan förskoleplats.

Regeringen föreslår lagändringar för att fler barn ska börja förskolan

Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

Det ska inte spela någon roll om föräldrar har råd med privat läxhjälp – alla elever ska ges möjligheter att lyckas. Regeringen föreslår att alla elever i årskurserna 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka och att lovskolan utökas med 25 timmar för de i årskurs 9 som riskerar att bli obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

Utbildningsminister Anna Ekström

In- och utpasseringskontroller ska förhindra fusk på högskoleprovet

Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och hotar provets legitimitet. Regeringen har därför lagt ett förslag som ska förhindra att provdeltagare fuskar med hjälp av otillåten elektronisk utrustning. Lagändringarna gör det möjligt att använda in- och utpasseringskontroller med kroppsvisitation vid högskoleprovet.

Kroppsvisitation ska avslöja och förhindra fusk vid högskoleprovet

Utrikesminister Ann Linde

Rusta ambassader mot organiserad brottslighet

De bakomliggande kriminella strukturerna är i princip alltid gränsöverskridande. Ett antal ambassader har fått särskilda uppdrag att arbeta mot organiserad brottslighet. I nästa skede kommer flera ambassader att rustas för att bättre kunna bidra till det brottsförebyggande arbetet. Samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna och ambassaderna ska stärkas.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om 75 miljoner kronor i kärnstöd till UNODC

Regeringen har beslutat att ge kärnstöd till UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) för 2022 om 75 miljoner svenska kronor. Stödet kommer bland annat att bidra till UNODC:s arbete med människohandel, smuggling av migranter, terrorismbekämpning, våld mot kvinnor och barn samt antikorruption.

Förändringar i Sidas instruktioner samt strategier för en hållbar migration

Sida har fått i uppdrag att fördjupa och bredda myndighetens rapportering om hur de arbetar med migration och utveckling. Det kommer bland annat användas som underlag för Sveriges rapportering rörande FN:s globala ramverk för migration.

Civilminister Ida Karkiainen

Rundabordssamtal om att motverka oseriösa leverantörer i upphandlingar

Varje år genomförs ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder kronor. Samtidigt finns inget enkelt system för att kontrollera oseriösa leverantörer som inte bör få offentliga kontrakt. Många entreprenörsled försvårar dessutom en kontroll vilket ökar risken för att överenskomna arbetsvillkor inte uppfylls. Därför bjuder regeringen in företrädare för bygg-, transport- och städbranschen till tre rundabordssamtal om vilka åtgärder som behövs.

Rundabordssamtal om motverkande av oseriösa aktörer i upphandlingar

Skapa jobb genom att driva på klimatomställningen

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Uppdrag till Boverket om klimatpåverkan och klimatdeklarationer

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationerna kan utvidgas.

Uppdrag till Boverket för att påskynda klimatomställningen i bygg- och fastighetssektorn

Uppdrag till Boverket att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn för att bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Boverket ska bland annat kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

Boverket ska hjälpa byggsektorn att utvecklas mot en cirkulär ekonomi

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Omställningspaketet ska säkerställa långsiktiga behov av trygghet, omställningsförmåga och flexibilitet på arbetsmarknaden. Det kommer ge helt nya möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig och ställa om under ett helt arbetsliv. Den industriarbetare som vill jobba i de nya batterifabrikerna eller processa det gröna stålet ska kunna utveckla sin kompetens för att kunna göra det.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka, utveckla och intensifiera myndighetens arbete nationellt, regionalt och lokalt i syfte att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt erbjuda service och stöd till arbetssökande och arbetsgivare och till berörda regioner och kommuner.

Uppdrag om kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner

Finansminister Mikael Damberg

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Bonus-malus-systemet ska bidra till att stimulera köp av bilar med låga utsläpp (bonus) och göra det dyrare att köpa bilar med höga utsläpp (malus). Skatterna som kommer in på malus ska täcka kostnaderna för bonusarna. För att stärka miljöstyrningen och se till att systemet fortfarande kan finansiera sig har regeringen föreslagit att gränserna för när skatter ska tas ut ska sänkas.

Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

För att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt sänker regeringen momsen på vissa reparationer ytterligare. Sedan januari 2017 tas en moms på bara 12 procent ut om man reparerar cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Regeringen har nu lämnat ett förslag om att sänka momsen på dessa varor ytterligare till 6 procent.

Regeringen lämnar förslag om moms till riksdagen

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet av miljöanpassade bilar

Regeringen vill ändra hur förmånsvärdet beräknas på miljöanpassade bilar. I stället för att beräkna värdet via nypriset på en motsvarande bil utan miljöteknik så vill regeringen införa tre olika schablonavdrag för elbilar och vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar. Det förenklar systemet och gör det mer förutsägbart. Genom att inte inkludera elhybrider och etanoldrivna bilar gynnas bilar med lägst utsläpp.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Finansmarknadsminister Max Elger

Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden, som förvaltar en del av det allmänna pensionskapitalet. Bedömningen är att det nya målet kommer att leda till en förstärkning av Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete och en ökad legitimitet för hållbarhetsfrågor.

Förslag om nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden överlämnas till Lagrådet

Förslag på ny konsumentköplag

Regeringen har föreslagit en ny konsumentköplag som stärker konsumenters rättigheter. Förslaget motverkar slit-och-slängsamhället genom att den omvända bevisbördan, som i praktiken fungerar som en lagstadgad garanti, kommer att förlängas från sex månader till två år. När företag måste ta mer ansvar för sina produkter blir det mindre lönsamt att sälja produkter av låg kvalitet. På så sätt kommer produkter att hålla längre och Sveriges klimatpåverkan minska.

Förslag på ny konsumentköplag

Civilminister Ida Karkiainen

Upphandlingsmyndigheten ska utveckla stödet om cirkulär och fossilfri upphandling

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg i omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi. Upphandlingsmyndigheten har en central roll i detta, eftersom de vägleder kommuner, regioner, företag och andra aktörer i upphandlingar. Myndighetens stöd är uppskattat och efterfrågan är hög. Regeringen har därför beslutat om en ambitionshöjning, som syftar till att upphandling ska bidra till omställningen i ökad utsträckning.

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Sju nya uppdrag för att öka elektrifiering av transporter

Regeringen tar ytterligare steg och skapar incitament för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten och flyget. Omställningen till eldrivna fordon är avgörande för att nå klimatmålen. Regeringen har därför beslutat om ett antal nya uppdrag till myndigheter som handlar om att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn.

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Konsumenternas val kan påverka hur hållbart transporterna sker. Men som konsument kan det vara svårt att bedöma klimatpåverkan eftersom det ibland saknas information. Därför har regeringen gett ett uppdrag till Trafikanalys att föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel.

Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Sverige är ett land med långa avstånd. Det innebär att flyget har en viktig roll i transportsystemet när det gäller resor och transporter. Flyget är också viktigt då Sverige är ett exportberoende industriland. Flyget, liksom övriga trafikslag, behöver ställa om. Regeringen vill göra Sverige ledande inom elflygsutveckling.

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Regeringen genomför investeringar i landets infrastruktur. För att planeringsarbeten inte ska försena viktiga infrastrukturinvesteringar får Trafikverket möjlighet att ge extra resurser till länsstyrelserna. Genom en snabbare utbyggnad av infrastruktur i hela landet kan takten i klimatomställningen öka.

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Elektrifieringsstrategi

Elektrifieringen av industri och transporter är central för klimatomställningen, samtidigt som det gynnar Sveriges välstånd, bidrar till utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb. Elektrifieringsstrategin är en samlad strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering, med 67 konkreta åtgärder de kommande tre åren.

Elektrifieringsstrategi för en historisk klimatomställning för framtidens gröna jobb

Stöd till elektrifiering av tunga transporter

Elektrifieringen av transporter gynnar Sveriges välstånd och skapar förutsättningar för fler jobb. Elektrifiering av relativt korta regionala vägtransporter har stor potential att bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen. Genom ett stöd på 550 miljoner kronor ger regeringen utvecklingen av eldrivna tunga transporter mer kraft framåt samt stödjer en snabb och smart utbyggnad av laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas.

550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Regeringen snabbar på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
Med Sveriges första havsplaner snabbar regeringen på utbyggnaden av billig el i form av havsbaserad vindkraft. Fler nya områden ska tillkomma för en total elproduktion som motsvarar 120 TWh – nästan hela Sveriges årliga elförbrukning. Det handlar om vindkraft långt ute till havs, som generellt varken syns eller hörs och som behövs till den gröna industriella revolutionen.

Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och effektiva miljöprocesser

Processen att etablera vindkraft ska bli enklare och mer förutsägbar. Kommunerna ska ha fortsatt inflytande och deras vetorätt finns kvar, men besked om ja eller nej ska komma tidigare i processen. Därefter kan en tillståndsansökan för vindkraft fortsatt prövas enligt miljöbalken. Vindkraft är något industrin efterfrågar, då det ger mer billig el snabbt.

Tidigt kommunalt vindkraftsbesked ska ge mer förutsägbara och effektiva miljöprocesser

Mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Klimatförändringarna sker här och nu, med mer och intensivare extremväder såsom kraftiga skyfall i Sverige. Sverige ska öka beredskapen så att inte städer och bostadsområden svämmar över. Regeringen föreslår därför lagkrav på att varje kommun ska ha en skyfallsplan – en plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna ska hantera mycket regn på kort tid.

Regeringen föreslår ändringar för mer hållbara vatten- och avloppslösningar

Viktiga steg för snabbare och enklare tillståndsprocesser

Regeringen effektiviserar tillståndsprocesserna för att underlätta för gröna investeringar så att Sverige kan leda klimatomställningen och skapa nya gröna jobb. Ett första viktigt steg av flera är det uppdrag regeringen gett flera myndigheter att titta på hur en myndighetsgemensam vägledning kan göra tillståndsprocesserna enklare och mer förutsägbara utan att tumma på miljökraven.

Första steget mot en myndighetsgemensam vägledning för miljöprövning

Satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring

Sverige har som första landet i världen infört ett statligt driftsstöd för så kallad bio-CCS, det vill säga att fånga in, skilja av och lagra koldioxid från förnybara källor. Beslutet är ett viktigt led i att minska utsläppen och för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Historisk satsning kan göra Sverige ledande inom koldioxidlagring 

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sverige och Finland är först i världen med att ta ansvar för kärnavfallet. Ett säkert slutförvar ger förutsättningar för svensk elförsörjning och svenska jobb. Därför tillåter regeringen nästa steg i prövningsprocessen hos mark- och miljödomstolen och den stegvisa prövningen under Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringen tillåter slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Sveriges första plastplan för fler gröna jobb, mer återvinning och lägre utsläpp

Sveriges första handlingsplan för plast innehåller ett kraftfullt program med 55 åtgärder för att minska påverkan på klimatet och miljön. Åtgärderna skapar även fler jobb i återvinningsindustrin. Det här är ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen.

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen

Nytt globalt avtal om plast efter långt svenskt engagemang

Plasten orsakar klimatutsläpp och nedskräpning i haven och på land. FN:s medlemsstater har enats om beslutet att förhandla om ett globalt avtal mot plastföroreningar. Det är den största miljööverenskommelsen sedan Parisavtalet år 2015 och något Sverige kämpat länge för.

Historiskt beslut vid FN:s miljöförsamling – förhandlingar om globalt avtal mot plastföroreningar ska inledas

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas samt skärpta regler för utvinning i alunskiffer

Regeringen föreslår ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som för uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar till att skärpa regelverket för utvinning av alunskiffer.

Fortsatt uppdrag till 15 myndigheter att bistå i genomförandet av regeringens samverkansprogram

Svensk innovationskraft grundas i förmågan att samverka. Att genomföra den gröna och digitala omställningen är grunden för regeringens samverkansprogram. Femton myndigheter har i uppdrag att bistå i genomförandet av samverkansprogrammen.

Innovations- och forskningsråd i London tillsatt

Sveriges sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet har inrättats vid Sveriges ambassad i London. Kontoret ska utveckla och stärka samverkan mellan Storbritannien och Sverige rörande frågor kopplade till regeringens life science-strategi, export- och investeringsstrategin, forsknings- och innovationspropositionen, samt regeringens strategiska samverkansprogram.

Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och forskningskontor i London

Forskning och innovation för hållbart byggande

Vinnova ska genomföra insatser för forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart byggande. I uppdraget ingår att minska sårbarhet och beroenden av enskilda material samt att främja hållbarhet i bygg- och anläggningssektorn. Sammantaget ska insatserna minska miljö- och klimatpåverkan och bidra till genomförandet av den svenska strategin för en cirkulär ekonomi.

Aktivt arbete på EU-nivå för att driva på den gröna industriella revolutionen

I februari deltog näringsministern på ett möte med den europeiska batterialliansen tillsammans med representanter från många andra medlemsstater, EU-kommissionen, EIT InnoEnergy, Europeiska Investeringsbanken, samt Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Under följande möte i Konkurrenskraftsrådet (KKR) antogs en inriktning om företagens hållbarhetsrapportering. Detta följdes av en diskussion om transportsektorns gröna omställning. Både batterialliansen och KKR är exempel på forum där regeringen arbetar aktivt med den gröna industriella revolutionen.

Näringsministern till Bryssel för diskussioner om batterier och grön omställning

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen

Förslaget till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken ger förutsättningar att nå livsmedelsstrategins mål samtidigt som ambitionerna inom miljö- och klimatområdet och fokus på unga och aktiva jordbrukare ökar. Förslaget innebär också att administrationen förenklas för både företag och myndigheter.

En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda utmaningar som påverkar deras utvecklingskapacitet. I syfte att stärka dessa kommuner har regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor årligen per kommun under perioden 2022–2024 till 39 kommuner med särskilda geografiska och demografiska utmaningar

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024

Nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Programmet omfattar drygt 2 miljarder kronor och ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag med utgångspunkt i en hållbar förvaltning av Sveriges naturresurser. Nytt är att programmet får en tydligare klimatprofil och syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringen att axla sin roll i den gröna omställningen.

2 miljarder kronor i Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, se till att det inte är möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område samt att transparens och tydlighet kring var tillstånd har nekats säkerställs.

Förslag om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Bristen på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft är ett problem för svensk arbetsmarknad och på sikt för Sveriges konkurrenskraft. För att göra yrkesprogrammen mer attraktiva föreslås grundläggande behörighet ingå i alla yrkesprogram. På så vis kan kompetensförsörjningen säkras samtidigt som det inte innebär några stängda dörrar för framtida studier. 

Gymnasiets yrkesprogram ska bli mer attraktiva

Utbildningsminister Anna Ekström

Ett omställningsstudiestöd som ger flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Människor måste kunna ställa om och kompetensutveckla sig när arbetsmarknaden förändras, utan att behöva känna oro för hur räkningarna fortsatt ska betalas. Med regeringens omställningsstudiestöd ges ekonomiska möjligheter till det. Omställningsstudiestödet kommer göra det möjligt för de allra flesta att studera i ett år med minst 80 procent av lönen.

Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Ökad validering inom komvux för stärkt kompetensförsörjning

Att kunna få sina tidigare kunskaper erkända genom intyg eller betyg är ett effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier. Regeringen har lagt förslag för att öka antalet valideringar i Sverige. Regeringen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga den som läser på komvux validering, och sedan ett betyg eller intyg som visar vad denne kan. En kommun ska även vara skyldig att erbjuda en inledande kartläggning inför utbildning eller prövning. Så får Sverige snabbare tillgång till den kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa börja arbeta snabbare.

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

I dag utbildas fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad som behövs till andra branscher. Nu ändrar regeringen på det, för att bättre möta näringslivets och välfärdens behov av utbildad personal. Regeringens föreslag innebär att arbetsmarknadens behov ska ges betydelse för utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning.

Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen

Utrikesminister Ann Linde

Beslut under OSSE-ordförandeskap om de utmaningar som klimatförändringarna medför

Tack vare Sveriges pådrivande roll som ordförande i Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) lyckades regeringen få ett genombrott i frågan om klimatförändringar och i hur OSSE får mandat att jobba med klimat och säkerhet samt identifiera var klimatförändringar kan leda till konflikter. Beslut togs i samband med OSSE:s ministerrådsmöte i Stockholm i december 2022.

Viktiga resultat vid avslutande ministerrådsmöte i OSSE

Tillsättning av ambassadör för klimat och säkerhet

Klimatförändringarna och miljöförstöringen bidrar till ökade spänningar och konflikter. Klimatet har en avgörande betydelse för Sveriges säkerhet. De klimatrelaterade säkerhetshoten måste tas på största allvar. Därför tillsätts en ambassadör för klimat och säkerhet.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut om ytterligare stöd till Blue Action Fund

Regeringen har beslutat om ytterligare stöd till Blue Action Fund (BAF) om 30 miljoner kronor. BAF:s verksamhet ska på lång sikt stärka effektivt marint bevarande, inklusive kustskyddande åtgärder, genom att förstärka synergierna mellan marint bevarande, livsmedelssäkerhet och klimatförändringar. Ett integrerat mål är även att stödja hållbart småskaligt fiske och att arbeta med lokala intressenter.

Beslut om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise

Regeringen har beslutat om fortsatt stöd till UNDP:s Climate Promise om 50 miljoner kronor. Stödet syftar till att stötta länder i att ta fram ambitiösa nationella handlingsplaner såkallade NDC:s.

Beslut om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ Desert to Power

Regeringen har beslutat om stöd till Afrikanska utvecklingsbankens initiativ Desert to Power om 70 miljoner kronor för att öka tillgången till grön och hållbar elektricitet från solceller för 250 miljoner människor i Sahelregionen.

Uppdrag till Sida att bidra till ambitionen att fördubbla svensk klimatfinansiering

Sida har fått i uppdrag av regeringen att bidra till ambitionen att fördubbla svensk klimatfinansiering. Detta kan uppnås genom dels ökade anslag, dels ökad integrering av miljö och klimat i Sidas övriga verksamhet.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i utvecklingsländer

För att stärka FN:s förmåga att analysera och hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker i utvecklingsländer ökar Sverige stödet till FN:s klimatsäkerhetsmekanism med upp till 14,75 miljoner kronor för år 2022. Verksamheten syftar till att minska risken att klimatförändringarnas effekter, såsom långvarig torka, återkommande översvämningar och skogsbränder, i förlängningen leder till ökade spänningar och konflikt i världens mest klimatutsatta och sårbara länder.

Sverige ökar stödet till FN:s arbete med klimat och säkerhet i utvecklingsländer

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Finansminister Mikael Damberg

Uppdrag till myndigheter att kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska gå till organiserad brottslighet eller den som fuskar. Som ett led i regeringen arbete mot fusk ska därför en rad myndigheter kartlägga felaktiga utbetalningar och vad de beror på samt rapportera den totala omfattningen till regeringen.

Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

Inrättande av Utbetalningsmyndigheten

En del i regeringens arbete mot fusk är att bilda en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, från den 1 januari 2024. Myndigheten ska förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Den ska också ta över vissa utbetalningar till exempel sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. Det ger detta staten nya möjligheter att stoppa fusk och fel.

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

A-kassan är ett skydd för människor vid arbetslöshet. Om det är billigare att vara med vill fler bli medlemmar och det gör både arbetsmarknaden och arbetstagare tryggare. Regeringen förbereder därför nya bestämmelser som ska göra det möjligt att dra av mer för avgiften i deklarationen. Förslaget innebär att skatten blir i genomsnitt 415 kronor lägre per medlem och år.

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Civilminister Ida Karkiainen

Idéburen välfärd

Regeringen har föreslagit bättre möjligheter att upphandla välfärd från idéburna organisationer. Kontrakt ska kunna reserveras till dem och de ska också kunna ingå i ett frivilligt register för att göra kontakterna enklare mellan organisationerna och den part som upphandlar. Det är ett konkret exempel på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Överprövningar vid upphandlingar kan ta lång tid i domstolen. Regeringen har därför lämnat förslag om att processerna ska gå snabbare, men också att parterna tidigt måste ange alla omständigheter de vill lyfta i målet så att det blir tydligare. 

Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling lämnas till riksdagen

Återrapportering av stödet om arbetsrättsliga villkor

Arbete som har upphandlats av offentlig sektor ska utföras med skäliga arbetsvillkor. Därför är det obligatoriskt att ställa sådana krav i vissa upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd är viktigt för kommuners, regioners och statliga myndigheters arbete med dessa frågor och därför har regeringen beslutat att myndigheten ska redovisa vilka åtgärder de vidtar för att hjälpa myndigheterna.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

50 miljoner på samhällets digitala omställning

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor på svenskt deltagande i programmet ett digitalt Europa som syftar till att stärka samhällets digitala omställning. Detta säkerställer aktörers möjligheter att ta del av satsningar inom exempelvis molntjänster och AI. En digital omställning kan utveckla välfärden, påskynda den gröna omställningen, stärka Sveriges säkerhet samt konkurrens- och innovationsförmåga.

Regeringen satsar 50 miljoner för samhällets digitala omställning

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

Uppdrag till Vinnova att tillsammans med myndigheter i Norge (Innovation Norway), Finland (Business Finland) och Danmark (Statens Serum Institut) samt konsult på Island (Landas EHF) genomföra en gemensam studie om potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner.

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

Socialminister Lena Hallengren

Utredning om förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentliga vården

Det ska inte vara möjligt att köpa sig förtur i den offentligfinansierade vården. Regeringen har därför tillsatt en bokstavsutredning som ska ta fram skarpa förslag för att säkerställa det. Utredningen bidrar med den sista pusselbiten som behövs för att den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Regeringen vill utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården

Överenskommelse om god och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav

Svensk sjukvård behöver större kostym. Det behövs fler vårdplatser men också en mer utbyggd primärvård. Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse som omfattar totalt 6,37 miljarder kronor där pengarna ska gå till att stötta utvecklingen av den nära vården och skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser med SKR

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Väntetiderna till hälso- och sjukvården måste kortas och fler patienter ska få vård inom rimlig tid. Regeringen och SKR har därför slutit en överenskommelse som omfattar nära tre miljarder kronor där pengarna ska gå till att kortare väntetider och köer i hälso- och sjukvården.

Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser med SKR

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Det pågår just nu en reformering av primärvården där syftet är att göra vården mer tillgänglig, patientnära och att öka kontinuiteten. Regeringen har beslutat om den andra propositionen i primärvårdsreformen: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården. Genom förslagen kommer det bli enklare att lista sig på en vårdcentral. Där ska patienten också få välja och få tillgång till en egen, fast läkare.

Lagrådsremiss nästa steg i primärvårdsreformen

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Tryggheten och säkerheten för placerade barn behöver öka. Regeringen vill därför genomföra ändringar i socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som stärker principen om barnets bästa och säkerställer trygghet och stabilitet för placerade barn. Bland annat föreslås att socialnämnden ska kunna besluta att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest. Det föreslås också att socialnämnden ska bli skyldig att följa upp barn efter avslutad vård enligt LVU.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat 

Proposition om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen föreslås med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Det föreslås också bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.

Regeringen vill införa krav på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Regeringen föreslår nya bestämmelser som innebär att rätten till personlig assistans stärks. Förslagen beräknas leda till att 1 800 fler får rätt till personlig assistans och att fler också får rätt till kommunal personlig assistans. Förslagen innehåller också ett nytt sätt att beakta det så kallade föräldraansvaret vilket innebär stärkt rättssäkerhet och utökad personlig assistans för barn. Förslagen innebär höjd livskvalitet och en bättre vardag för personer med behov av personlig assistans och deras anhöriga.

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Ett bättre premiepensionssystem

Premiepensionen reformeras och blir bättre och tryggare. Staten tar tillbaka kontrollen genom att lämna ett fondtorg med fri anslutning och istället ha ett fondtorg där fonder upphandlas. Så kan oseriösa aktörer stängas ute, kvaliteten förstärkas och prisnivån hållas nere, samtidigt som valfriheten upprätthålls.

Lagrådsremiss om ett bättre premiepensionssystem

En översyn av arbetsskadeförsäkringen

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över arbetsskadeförsäkringens regelverk för att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada.

Regeringen tillsätter utredning av arbetsskadeförsäkringen

Nytt mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska fortsatt arbeta för en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och får ett tydligare mål för detta. Försäkringskassan ska också fortsätta arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och organiserad brottslighet.

Nytt mål för sjukförsäkringen i Försäkringskassans regleringsbrev

En förstärkt spelreglering

Nästa steg tas för att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden genom stärkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. För att stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden föreslås bland annat ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med att kontrollera A1-intyg. Uppdraget handlar om att säkerställa att socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte riskerar leda till snedvriden konkurrens och negativ påverkan på statsfinanserna, samt att enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas.

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroller av A1-intyg

Garantitillägg i bostadstillägget

Alldeles för många pensionärer har låg pension. Trots att de slitit hela livet är många beroende av grundskyddet. Därför ska ett garantitillägg införas som stärker ekonomin för pensionärer med låga inkomster. En dryg miljon pensionärer får i genomsnitt 750 kronor mer i plånboken per månad.

Förslag om garantitillägg på remiss 

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Stärkt arbete med trygghet och studiero i skolan

Bristande studiero och otrygghet i skolan gör att elever hamnar på glid och inte lär sig det de ska. All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att ingripa fysisk för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. En huvudregel om mobilförbud på lektionstid införs.

Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan

Tydligare regler för resursskolor

Alla elever ska ges möjlighet till att klara skolan och lära sig det de behöver, men alltför många elever får inte tillräckligt stöd för att nå dit. En del elever behöver en anpassad undervisning och lärmiljö för att lyckas i skolan, och regeringen har därför lagt förslag som ska utveckla och förtydliga förutsättningarna för resursskolor.

Tydligare regler för resursskolor

Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

När det gäller att anordna utbildning har kommunala skolor ett större lagstadgat ansvar än friskolor. Regeringen föreslår därför en mer rättvis resursfördelning som bättre speglar kostnaderna för ansvarsfördelningen. Bestämmelser om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och reglerna för resursfördelning förtydligas.

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Ett mer rättvist skolval

Regeringen vill se ett mer transparent och rättvist skolval som ger fler barn och föräldrar möjlighet att välja skola. Därför föreslås kösystemet slopas och istället ska tydliga, skollagsreglerade urvalsgrunder för förskoleklass, grundsola och grundsärskola införas. Skolinspektionen ska vid prövning av ansökningar vid nyetableringar av fristående skolor särskilt beakta elevers rätt till en likvärdig utbildning. Kommuner ska vara skyldiga att yttra sig över ansökningar om godkännande.

Regeringen föreslår ändringar i skollagen för ett mer rättvist skolval

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Skolan ska vara en plats för kunskap och bildning – inte religiös påverkan. För att lättare kunna stoppa odemokratiska och olämpliga aktörer går regeringen nu fram med hårdare krav på för att driva konfessionell skola. Elever ska ha reella möjligheter att välja om de vill delta i konfessionella inslag eller inte.

Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, till exempel familjedaghem. Regeringen har lämnat förslag på åtgärder som ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg, bland annat att en enskild huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras att utöva verksamheten.

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

Stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Hur man mår och hur man presterar i skolan är tätt sammanlänkat och därför är skolans arbete med elevhälsa viktigt. Av den anledningen går regeringen fram med förslag som ska stärka elevhälsan så att fler kan få stöd tidigare. Samarbetet med socialtjänsten ska stärkas för att tidigt fånga upp unga på glid.

Mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Utbildningsminister Anna Ekström

Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Samhället behöver skärpa kontrollen av vuxenutbildningens kvalitet. Den löpande tillsynen inom sfi och annan vuxenutbildning har tidigare skett på huvudmannanivå men nu har regeringen gett Skolinspektionen i uppdrag att löpande granska verksamheter på skolnivå, också när utbildningen bedrivs av en upphandlad entreprenör.

Vuxenutbildningen ska granskas på skolnivå

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

De studenter som gör en insats nu, till exempel i vården, ska inte behöva oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN. Därför slopas fribeloppet för samtliga studerande med studiemedel även under det första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att läsa in en lärarexamen

För att svenska elevers kunskapsresultat ska fortsätta uppåt måste alla elever få undervisning av hög kvalitet. Då krävs fler utbildade lärare i klassrummen. För att göra det enklare för personer med en akademisk examen att ställa om till läraryrket har regeringen infört en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att läsa in en lärarexamen

Utrikesminister Ann Linde

Demokratisatsning och fackligt engagemang

Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt måste uppmärksammas mer. Arbetstagare trakasseras, mister sina jobb och till och med dödas för sitt fackliga engagemang. Regeringen kommer att arbeta mer med dessa frågor bland annat inom Global Deal.

Utrikesdeklarationen

Biståndsminister Matilda Ernkrans

Beslut för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och öka vaccinationsgraden internationellt

Sverige har under coronapandemin donerat ca tio miljoner doser. Inkluderat i de 10 miljoner doserna har Sverige donerat en miljon vaccindoser och sprutor bilateralt till Rwanda.

Regeringen donerar ytterligare en halv miljon doser vaccin mot covid-19 till låg- och medelinkomstländer

Sverige säkrar en miljon doser covid-vaccin till Rwanda

Aktiviteter inom arbetet för att avyttra svenskt vaccin mot covid-19 och öka vaccinationsgraden internationellt

Internationella vaccininstitutet (IVI) är en internationell organisation med syfte är att upptäcka, utveckla och leverera säkra, effektiva och prisvärda vacciner för global folkhälsa så att utvecklingsländer ska slippa lida av smittsamma sjukdomar. Verksamheten sker i samarbete med flera svenska forskningscentra. Ett europakontor i Stockholm ger nya möjligheter till samarbete med svensk forskning och svenska företag inom life science. Inom ramen för biståndsanslaget finns 50 miljoner kronor reserverade per år 2022–2026 som stöd till det nya europakontorets verksamhet.

Sverige undertecknar avtal med det Internationella vaccininstitutet