Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Den svenska regeringen har tre tydliga prioriteringar: att stötta Ukraina, att driva på för fortsatta sanktioner mot Ryssland och att stärka Sverige. Vid en pressbriefing den 8 mars summerade finansminister Mikael Damberg och finansmarknadsminister Max Elger de finansiella sanktionerna och konsekvenserna av invasionen för den finansiella stabiliteten och utvecklingen i ekonomin.

Finansiella sanktioner

Västvärlden har enats om omfattande sanktioner som svar på Rysslands invasion av Ukraina. Flera av dem rör finansmarknaden. Flera ryska banker stängs ute från Swift, det internationella systemet för meddelanden i samband med betalningar. Det kommer att göra det svårare för dem att göra internationella transaktioner. De åtgärder som genomförts mot den ryska centralbanken försvårar försvaret av växelkursen och försämrar möjligheterna att stötta den ryska ekonomin.

Det har blivit förbjudet att finansiera vissa stats- och privatägda banker och det finns ett generellt förbud att föra över eurosedlar till Ryssland. Ryska medborgare får inte göra bankinsättningar på över 100 000 euro. Ryska statliga bolag får inte noteras på europeiska handelsplatser. Värdepapperscentraler i EU får inte tillhandahålla tjänster till ryska kontoinnehavare för värdepapper utgivna efter den 12 april och man får inte heller sälja värdepapper i euro till ryska kunder.  

Marknadsreaktionerna har varit mycket kraftiga. Rubelns värde har sedan årsskiftet försvagats med 50 procent gentemot amerikanska dollar, detta fördyrar import och driver upp rysk inflation. Den ryska centralbanken har chockhöjt räntan och Moskvabörsen håller stängt. Den ryska banksektorn är ansträngd och det finns uppgifter om stora uttag. 

– Sammantaget är detta mycket omfattande sanktioner som försvårar för Ryssland att handla med omvärlden och få finansiering utomlands, säger finansminister Mikael Damberg. Sanktionerna biter och det ryska finansiella systemet är mycket hårt pressat.

Potentiella konsekvenser för de svenska finansmarknaderna

Den svenska finansmarknaden har påverkats i likhet med andra marknader av Rysslands invasion av Ukraina. De myndigheter som – tillsammans med Finansdepartementet – ansvarar för den finansiella stabiliteten bedömer att denna är god i dagsläget. Ett skäl är att svenska banker har låg exponering mot Ryssland.

Det försämrade säkerhetsläget kan innebära ökade cyberhot. Bankerna arbetar löpande med denna typ av hot och Finansinspektionen har sedan tidigare fått ökade resurser för att kunna arbeta med ökad tillsyn i dessa frågor under 2022.

– Vi har en tät dialog med berörda myndigheter. De bedömer att krisen är hanterbar för det finansiella systemet i dagsläget. Vi följer förstås utvecklingen och har beredskap om det skulle förändras, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Potentiella konsekvenser för svensk ekonomi 

Rysslands agerande driver upp priserna på både gas och olja, vilket påverkar svenska konsumenter framför allt genom högre priser på drivmedel och el. Oron på finansiella marknaderna kan även dämpa konsumtion och investeringar. Svensk ekonomi kan också komma att påverkas i flera led framöver. Livsmedelspriserna kan öka genom störningar i exporten från Ukraina och Ryssland. Högre livsmedelspriserna kan leda till högre inflation. Högre priser på energi, livsmedel och ökad finansiell oro kan även dämpa tillväxten i omvärlden. Det kan i sin tur påverka den svenska exporten negativt och leda till lägre tillväxt även i Sverige.

– Sverige har fortsatt starka offentliga finanser. Regeringen arbetar med flera scenarier och har beredskap att agera om vi skulle se ett förvärrat läge för svensk ekonomi, säger finansminister Mikael Damberg.