Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministrarna beslutar om mer insyn i finansieringen av europeiska politiska partier på Allmänna rådet

Publicerad

När EU-ministrarna möttes i Bryssel idag förberedde ministrarna EU-ledarnas toppmöte som äger rum den 24–25 mars. Vid toppmötet, där USA:s president Joe Biden bjudits in att delta, väntas Rysslands invasion av Ukraina och EU:s hantering av kriget stå i fokus.

Det Allmänna rådet antog också en allmän inriktning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser. Ministrarna diskuterade även den europeiska planeringsterminen och konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren Foto: EU

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022

Ett utkast till slutsatser från Europeiska rådets möte den 24–25 mars diskuterades. Stats- och regeringscheferna kommer framförallt diskutera situationen i Ukraina, säkerhets- och försvarsfrågor och Covid-19. 

Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge understryker behovet av ett starkt EU som främjar fred och säkerhet i vår del av världen och globalt. Det faktum att USA:s president Joe Biden deltar skapar ett viktigt tillfälle för EU och USA att visa bibehållen enighet och att man tillsammans reagerar med fasthet och beslutsamhet.

– Toppmötet blir ett viktigt tillfälle för EU och USA att visa fortsatt full enighet och hur beroende vi är av varandra i den här situationen, sade EU-minister Hans Dahlgren i samband med mötet.

Ökad insyn i finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

EU-ministrarna antog en delvis allmän inriktning om revideringen av förordningen. Syftet med översynen är att stärka insynen i och bestämmelserna för finansiering av europeiska politiska partier, samtidigt som man begränsar den administrativa bördan. Regeringen välkomnar att befintliga regler förenklas och förtydligas och ser positivt på att medfinansieringsgraden förblir oförändrad, att valfrågor fortsatt främst ska regleras på nationell nivå samt att europeiska politiska partiers handlingsutrymme inte ökar väsentligt.

Den europeiska planeringsterminen

Det franska ordförandeskapet presenterade en rapport som sammanfattar rådets hittillsvarande behandling av de olika delarna av årets europeiska termin.

Konferensen om Europas framtid

Vid rådets möte informerade det franska ordförandeskapet om vägen framåt och den fortsatta processen mot konferensens slutrapport och avslut.

Regeringen kommer fortsatt att verka för att konferensen avslutas den 9 maj. Regeringen står fast vid att arbetsgruppernas roll är att förbereda plenarförsamlingen och att de inte ska besluta om prioriterade förslag utifrån medborgarpanelernas resultat. Regeringen anser att resultatet av konferensen bör följas upp inom ramen för de europeiska institutionernas ordinarie arbete och mandat i enlighet med den gemensamma deklarationen.

Producerat av EU-representationen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)