Artikel från Justitiedepartementet

Historiskt beslut om att tillämpa EU:s massflyktsdirektiv väntas

Publicerad

Mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 3-4 mars präglas självklart av Ryssland invasion av Ukraina. I centrum står EU:s hantering av den ström av människor som lämnar Ukraina. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företräder Sverige på mötet.

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson delar i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 3-4mars. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ukraina

På det extrainsatta mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 27 februari slöt många ministrar upp bakom möjligheten att aktivera EU:s så kallade massflyktsdirektiv.

EU-kommissionen har därefter lagt fram ett förslag om att aktivera direktivet. När migrationsministrarna åter möts den 3 mars förväntas de enas om detta. Beslutet kommer att behöva följas upp med diskussioner om teknikaliteter.  

Direktivet ger dem som omfattas laglig rätt att befinna sig i EU och bland annat rätt till skolgång och rätt att arbeta. Direktivet kan när som helst avaktiveras. Massflyktsdirektivet antogs redan 2001 men detta är första gången som det tillämpas. 

Schengen

Tillståndet i Schengenområdet

Ministrarna kommer att få en lägesrapport och ska diskutera den politiska styrningen av Schengen.

Bakgrunden är att det franska ordförandeskapet driver frågan om bättre styrning av Schengensamarbetet och föreslår ett så kallat Schengenråd som ska ge Schengenfrågorna särskilt utrymme när EU-ländernas migrationsministrar möts.

Regeringen står bakom ordförandeskapet ambition.  

Utvärdering och övervakning av regelverket

På bordet ligger ett förslag om att förbättra och effektivisera medlemsstaternas utvärderingar av Schengenregelverket.

Regeringen står bakom det franska ordförandeskapets ambition om att anta en allmän riktlinje om förslaget.

Lägesrapport om asyl och migration

Ministrarna ska diskutera de fortsatta förhandlingarna om den så kallade migrations- och asylpakten som kommissionen presenterade i september 2020.

Pakten innehåller en övergripande gemensam europeisk ram för migrations- och asylhantering, inklusive flera lagstiftningsförslag som just nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet.

För att komma framåt i förhandlingarna har det franska ordförandeskapet presenterat en stegvis ansats.

Regeringen står bakom den stegvisa ansatsen som en strategi för att komma vidare i förhandlingarna och stödjer utformningen av det första steget. Det handlar bland annat om screening, omfördelning och andra solidaritetsåtgärder, liksom åtgärder om ett mer effektivt återvändande.

Civilskydd med anledning av klimatförändringarna

Ordförandeskapet föreslår slutsatser om civilskyddets roll i ljuset av de konsekvenser klimatförändringarna medför.

Regeringen är positiv till initiativet eftersom det är viktigt att förbättra EU:s beredskap, förmåga och motståndskraft i krissituationer.

Blandade frågor

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om så kallade e-bevisning.

Ministrarna ska ha en diskussion med direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter om EU:s arbete mot rasism och antisemitism. Ordförandeskapet har lagt fram förslag till slutsatser som regeringen står bakom.

På dagordningen står också en diskussion om EU-kommissionens förslag om att förstärka den rättsliga grunden för lagstiftning beträffande hatpropaganda och hatbrott.

Anders Ygeman
Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företräder Sverige tillsammans med Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 3-4 mars. I fokus står aktiveringen av EU:s massflyktsdirektiv med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Foto: Europeiska unionens råd

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 3-4 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.