Sakråd om afrofobi

Publicerad

Den 15 mars bjöd statssekreterare Nina Andersson in till ett sakråd om afrofobi. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att ta fram åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

- Idag har vi fått viktiga inspel från civilsamhällesorganisationerna, de är uppskattade samtalspartners i framtagandet av åtgärdsprogrammet. Afrofobin har ingen plats i vårt samhälle, säger statssekreterare Nina Andersson.

Tisdag den 15 mars deltog ett antal organisationer i ett sakråd tillsammans med statssekreterare Nina Andersson och tjänstepersoner från Regeringskansliet. Syftet med mötet var att få en bredare och fördjupad kunskap kring vad som behöver göras för att motverka afrofobi samt ta del av civilsamhällets perspektiv, idéer och medskick på regeringens arbete på området.

Civilsamhällesorganisationerna berättade bland annat om att de har uppmärksammat problem med afrofobi i vården och framförde att det behövs krafttag för att åtgärda detta. En annan hälsoaspekt som nämndes var afrosvenskars utsatthet som en synlig minoritet och hur hälsan påverkas av att från ung ålder utsättas för rasism och mobbning t.ex. i skolan. Även problem med afrofobi i kontakter med rättsväsendet och socialtjänsten samt bristen på tillit till myndigheter lyftes.

Ett annat medskick var behovet av att sprida kunskap om afrofobi. Organisationerna var positiva exempelvis till att Forum för levande historia får i uppdrag att informera om den transatlantiska slavhandeln och de framhöll att det samtidigt måste säkerställas att informationen når ut till skolorna. Det behövs både mer kunskap om afrofobi och fler konkreta åtgärder för att minska rasismen. Vikten av mångfald och representation på arbetsplatser lyftes också.

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Med utgångspunkt i regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott avser regeringen att under 2022 ta fram särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism, däribland afrofobi. Åtgärdsprogrammen kommer bl.a. att innehålla åtgärder för att synliggöra och motverka respektive form av rasism. Regeringen vill i framtagandet ha en dialog med civilsamhället om kommande åtgärdsprogram.