Sakråd om antisemitism

Publicerad

Den 22 mars bjöd statssekreterare Nina Andersson in till sakråd om antisemitism. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att ta fram åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

- Dialogen med det judiska civilsamhället och organisationer som motverkar antisemitism är viktig för oss och vi tar med deras medskick i det fortsatta arbetet med åtgärdsprogrammet mot antisemitism. Antisemitismen har ingen plats i vårt samhälle, säger statssekreterare Nina Andersson.

Syftet med mötet var att få en bredare och fördjupad kunskap kring vad som behöver göras för att motverka antisemitism samt ta del av civilsamhällets perspektiv, idéer och synpunkter på regeringens arbete på området.

Organisationernas medskick var bland annat att det saknas kunskap bland myndigheter och i samhället i stort om vad antisemitism är och hur den tar sig uttryck idag, exempelvis genom kodord, konspirationsteorier eller hinder för att leva ett judiskt liv i Sverige. Samtalet kretsade bland annat kring behovet av att lyfta fram antisemitismens särdrag och historia och att det finns behov av mer forskning på området.

Deltagarna vittnade också om möten med människor som förnekar Förintelsen och pekade på behovet av att fortsätta utbilda både om Förintelsen och om judiskt liv idag inom exempelvis skolan. De poängterade vikten av att involvera hela skolan i ett sådant arbete, att stärka kunskapen om källkritik liksom att sprida de personliga öden och vittnesmål som finns om Förintelsen. Betydelsen av långsiktighet, civilsamhällets och andra aktörers delaktighet, och att beakta internationella erfarenheter, var andra medskick som gavs för det fortsatta arbetet mot antisemitism.

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Med utgångspunkt i regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott avser regeringen att under 2022 ta fram särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism, däribland antisemitism. Åtgärdsprogrammen kommer bl.a. att innehålla åtgärder för att synliggöra och motverka respektive form av rasism. Regeringen vill i framtagandet ha en dialog med civilsamhället om kommande åtgärdsprogram.