Artikel från Socialdepartementet

Socialdepartementet tog emot Barnombudsmannens årliga rapport

Publicerad

Den 31 mars tog socialministerns statssekreterare Tobias Lundin Gerdås emot Barnombudsmannens årsrapport 2022. Utgångspunkten i rapporten är hur barnkonventionen efterlevs i barns vardag.

statssekreterare Tobias Lundin Gerdås står bredvid  Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.
Socialministerns statssekreterare Tobias Lundin Gerdås och Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

Målet för den svenska barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Barnkonventionen är lag sedan drygt två år. Med den här lagen blir det tydligare för vuxna som fattar beslut som rör barn att de ska använda barnkonventionen. Det blir tydligare att vuxna som fattar beslut som rör barn ska lyssna på vad barnet säger och tänka på vad som är det bästa för barnet. Det kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barn.  

– Årsrapporten ger regeringen ytterligare kunskap och lärdomar som är viktiga att ta med sig i arbetet med att säkerställa att barnets rätt till delaktighet och inflytande får en verklig innebörd. Barns erfarenheter och åsikter ska beaktas vid beslut och åtgärder som rör barn så att barnets rättigheter tillgodoses i praktiken, säger Tobias Lundin Gerdås.

Årsrapporten 2022

Barnombudsmannen har pratat med över 250 barn och unga i åldersspannet 6 till 15 år om hur de upplever sina möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan och samhället.

Barns delaktighet är avgörande för att beslut, processer och åtgärder ska kunna beakta barns bästa. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna analysera konsekvenser för barn och för att verksamheter skall kunna bedrivas i enligheter med barnkonventionen.

Förslag i Barnombudsmannens rapport 

  • Utred hur en nollvision för barn i hemlöshet kan uppnås. Se över bristfällig folkbokföring. Behov av kunskap om hur många barn som befinner sig i hemlöshet eller tillfälliga osäkra boenden och orsak därtill. Se över särskilda stödprogram för barnfamiljer som saknar bostad.
  • Inför krav på tillgång till barnanpassade akutboenden i varje kommun, samt tidsgräns för boende, max 14 dagar.
  • Inför tydliga krav på skolans huvudmän att bedriva ett strukturerat och systematiskt delaktighetsarbete. Behov av ökad kunskap om barnkonventionen och hur barnets rättigheter tillgodoses i praktiken.
  • Förtydliga kommuners ansvar för att bedriva ett systematiskt delaktighetsarbete. Behov av målgruppsanpassad information om processer, beslut och återkoppling tillgänglig för barn.
  • Skärp kommuners ansvar för att göra bedömningar om barnets bästa vid beslut i enskilda ärenden som rör barn.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en myndighet som har till uppgift att företräda barn och ungas rättigheter och intressen. Myndigheten ska bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och drivar på genomförandet i kommuner, regioner och myndigheter. Barnombudsmannen ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar. Varje år (senast den 1 april) lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den innehåller analyser och rekommendationer till förbättringar för barn och unga.
Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.