Artikel från Finansdepartementet

Ekonomiska och finansiella aspekter av kriget i Ukraina i fokus på finansministrarnas möte

Publicerad

När EU-ländernas finansministrar träffas den 5 april i Luxemburg står bland annat ekonomiska och finansiella aspekter av kriget i Ukraina, förslaget om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU, samt förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer samt IMF:s vårmöte i fokus. Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Direktiv om införande av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i unionen

Rådet väntas anta en allmän riktlinje om ordförandeskapets kompromissförslag om kommissionens direktivförslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Syftet med kommissionens förslag om en global minimibeskattning är att implementera OECD:s modellregler inom EU.

Ekonomiska och finansiella aspekter av krisen i Ukraina

Rådet väntas ha en diskussion om ekonomiska och finansiella aspekter av krisen i Ukraina.

EU har vidtagit ett flertal restriktiva åtgärder mot Ryssland och Belarus med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina och regeringen står redo att vidta utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland och Belarus vid behov, samt att verka för ett effektivt genomförande av dessa åtgärder.

Regeringen anser att EU bör verka för att ge ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina. Regeringen anser även att eventuella stödåtgärder på EU-nivå bör finansieras genom omprioritering av medel som redan finns i EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 och inte genom exempelvis ytterligare gemensam upplåning.

Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och IMF:s vårmöte: EU:s mandat för G20; uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)

Rådet väntas förbereda mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt mötet i IMFC den 20–21 april. Ministrarna ska godkänna EU:s gemensamma positioner till G20-mötet och EU:s gemensamma uttalande till IMFC-mötet. Båda dessa dokument behandlar bl.a. den ryska invasionen av Ukrainas påverkan på europeisk och global säkerhet, stabilitet och välstånd. EU kommer fortsätta samarbeta med internationella partners för att stödja Ukraina och implementera långtgående sanktioner mot Ryssland.

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet och EU:s gemensamma uttalande inför IMFC-mötet.

Europeisk finansiell arkitektur för utveckling

Rådet ska diskutera det pågående arbetet med att förbättra den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Kommissionen har presenterat en färdplan i detta syfte.

Regeringens välkomnar att arbetet med att förbättra den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering fortsätter i syfte att stärka utvecklingseffekten för det globala multilaterala systemet med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

Regeringen ser positivt på att kommissionen har ett ambitiöst anslag med många konkreta åtgärdsförslag i sin färdplan. Regeringen håller inte med kommissionen om att det finns behov av en exportkreditfacilitet på EU-nivå.

Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster

EU:s medlemsstater ska anpassa sin nationella lagstiftning efter de direktiv och förordningar som tas fram på finansmarknadsområdet. Rådet väntas få en lägesuppdatering om medlemsstaternas genomförande av aktuella EU-rättsakter på finansmarknadsområdet.

Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen. 

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.