Artikel från Justitiedepartementet

Kampen mot terrorism kräver både ny lagstiftning och en effektiv samverkan mellan myndigheter och kommuner

Publicerad Uppdaterad

Sedan hösten 2014 har regeringen överlämnat 28 proposi­tioner med lag­förslag specifikt riktade mot terrorism, se lista nedan. Bland förslagen kan nämnas skärpta åtgärder mot resor i terrorism­syfte, skärpta åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism, ett effektivare informations­utbyte mellan polis och socialtjänst, skydd mot betalnings­verktyg, och så sent som i mars 2022 en samlad straff­rättslig terrorism­lagstiftning.

Foto på Morgan Johansson utomhus på en gata med en röd skylt bakom honom med texten Åhléns.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på platsen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Förutom proposi­tioner med lag­förslag består reger­ingens arbete mot terrorism även av uppdrag till en rad myndig­heter, till exempel Polis­myndigheten, Säker­hets­polisen, Kriminal­vården, Eko­brotts­myndig­heten och Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap. I listan nedan kan du ta del av de 24 regerings­uppdrag i terrorism­bekämpande syfte som regeringen har beslutat om sedan hösten 2014.

Genom regeringens nationella strategi mot terrorism skapas en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terrorist­brotts­lighet. I strategin betonas vikten av sam­verkan och en tydlig upp­följning av det arbete som görs. Att motverka och före­bygga vålds­bejakande extremism och terrorism är ett ansvar för hela sam­hället. Fler måste göra mer och tänka steget längre. Sam­verkan mellan statliga myndig­heter och kom­muner är en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.

Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorim

Propositioner kopplade till regeringens arbete mot terrorism

 1. En samlad straffrättslig terrorism­lagstiftning, Prop. 2021/22:133
  Det finns i dag tre lagar som reglerar brott kopplade till terrorism. För att göra regleringen mer ändamåls­enlig, effektiv och över­skådlig föreslår regeringen en ny terrorist­brottslag
 2. Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden, Prop. 2021/22:131
  Arbetet mot terrorism är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringen föreslår därför en mer ändamåls­enlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller de utlän­ningar som utgör kvalifi­cerade hot mot Sveriges säkerhet. Den nya regleringen är samtidigt förenlig med ett väl fungerande skydd för grund­läggande fri- och rättigheter.
 3. Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem, Prop. 2021/22:81
  Två EU-förord­ningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­­samt in- och utrese­system för elektro­nisk regist­­rering av de tredje­­lands­­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.
 4. Utlandsspioneri, Prop. 2021/22:55
  Inter­nationella freds- och säker­hets­främjande sam­arbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som före­kommer inom ramen för sam­arbetena kan skyddas av de sam­verkande länderna. För att stärka skyddet för sådana sam­arbeten mot spioneri­liknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlands­spioneri, grovt utlands­­spioneri och röjande av hemlig uppgift i inter­nationellt sam­arbete införs i brotts­balken.
 5. Föreningsfrihet och terrorist­organisationer, Prop. 2021/22:42
  Terrorism utgör en svår påfrestning för drabbade sam­hällen och hotar såväl inter­nationell fred och säkerhet som nationell säkerhet. Terrorism inne­fattar brottslighet av mycket allvarlig och system­hotande natur och är ett av de allvar­ligaste hoten mot demo­kratin, det fria utövandet av mänskliga rättig­heter och den ekono­miska och sociala utveck­lingen. Sverige behöver därför ha goda möjlig­heter att kunna ingripa mot terrorism.
 6. En ny straff­bestäm­melse som skyddar betalnings­verktyg, Prop. 2020/21:73
  För att upp­rätthålla förtroendet för moderna betalnings­lösningar är det viktigt med ett starkt straff­rättsligt skydd mot gärningar med anknytning till bedrägerier och förfalsk­ningar. Regeringen föreslår därför att det ska införas ett nytt brott i 9 kap. brotts­balken som ska ge betalnings­verktyg ett starkare skydd mot sådana gärningar.
 7. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor, Prop. 2019/20:200
  Förekomsten och använd­ningen av illegala vapen och explosiva varor är ett allvarligt sam­hällsproblem. Enligt regeringen finns det skäl att se strängare på de allvar­ligare formerna av vapen­brott och brott mot tillstånds­plikten för explosiva varor, liksom på smuggling av vapen och explosiva varor. Regeringen föreslår därför ändringar som innebär en skärpt straff­rättslig reaktion mot sådana brott.
 8. Skärpta regler avseende hanteringen av spräng­­ämnes­­prekursorer, Prop. 2019/20:154
  Regeringen föreslår lagändringar med anledning av en ny EU-förordning om spräng­­ämnes­­prekursorer, det vill säga kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också miss­brukas för att tillverka spräng­­ämnen.
 9. Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning, Prop. 2019/20:145
  I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobil­telefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyss­ning. Varje gång ett sådant byte sker måste ett nytt tvångs­medels­beslut om hemlig avlyss­ning av elektronisk kom­munikation med­delas och rätten hålla ett samman­träde. Den nuvarande ordningen är resurs­krävande. I proposi­tionen föreslås att ett förenklat förfarande ska införas vid vissa sådana beslut. Förslaget innebär att ytterligare tillstånd till hemlig avlyssning ska kunna meddelas utan att rätten måste hålla ett samman­träde i frågan.
 10. Ett effektivare informations­utbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism, Prop. 2019/20:123
  Att bekämpa terrorism är ett ytterst angeläget samhälls­intresse. En förutsätt­ning för att arbetet mot terrorism ska bli fram­gångs­rikt är att relevanta myndig­heter samverkar och kan utbyta information med varandra.
 11. Inget grund­avdrag vid bestäm­mande av brotts­skade­ersättning, Prop. 2019/20:87
  I propositionen lämnas ett förslag som innebär förbättrade möjligheter för brotts­offer att få ersätt­ning för skada till följd av brott.
 12. Reglering av vapen­magasin, Prop. 2019/20:58
  Vapen­lagstift­ningen ska bland annat förhindra att människor kommer till skada på grund av miss­bruk av vapen. Under senare år har skjut­vapen­våldet i kriminella miljöer utvecklats på ett oroväckande sätt. Ett verktyg i arbetet med att stoppa den negativa utveck­lingen är att begränsa tillgången till vapen­magasin i de samman­hang där illegala vapen hanteras.
 13. Hemlig data­avläsning, Prop. 2019/20:64
  De brotts­bekämpande myndig­heterna har för närvarande flera hemliga tvångs­medel till sitt förfogande. Den tekniska och samhälleliga utveck­lingen har dock medfört svårig­heter att använda dessa tvångs­medel. Informationen som ska avlyssnas, övervakas eller beslagtas är ofta krypterad. De brotts­bekämpande myndig­heterna har ingen faktisk möjlig­het att bryta eller kringgå sådan kryptering. Krimi­nella hittar även metoder för att på andra sätt undkomma vissa hemliga tvångsmedel.
 14. Samarbete mellan svenska och norska särskilda insats­grupper i kris­situationer, Prop. 2019/20:38
  Regeringen föreslår lag­ändringar med anledning av ett avtal med Norge om sam­arbete mellan särskilda insats­grupper i kris­situationer.
 15. Ett särskilt straff­ansvar för samröre med en terrorist­organisation, Prop. 2019/20:36
  Regeringen föreslår ett särskilt straff­ansvar för den som har vissa former av samröre med en terrorist­organisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller under­stödja terrorist­organisa­tionen.
 16. Skärpta åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism, Prop. 2018/19:150
  Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är priori­terade frågor för regeringen. I denna proposition föreslås ytterligare åtgärder, utöver dem regeringen tidigare vidtagit. Här föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penning­­tvätts­direktivet ska genom­föras i svensk rätt.
 17. Datalagring vid brotts­bekämpning – anpass­ningar till EU-rätten, Prop. 2018/19:86
  Enligt EU-domstolens avgörande i den så kallade Tele2-domen är den svenska data­lagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens krav. Regeringen föreslår därför anpass­ningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommu­nikation i brotts­bekämpande syfte, så kallad data­lagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU-rätten på området.
 18. Finansiella företags uppgifter till brotts­utredande myndig­heter, Prop. 2017/18:291
  I propositionen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelse­­lag­­stiftningen lämnar till brotts­utredande myndig­heter ska lämnas utan dröjsmål och i elektro­nisk form
 19. Lag om flyg­passagerar­uppgifter i brotts­bekämp­ningen, Prop. 2017/18:234
  I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brotts­lighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträck­ning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter. PNR är en förkort­ning av den engelska benäm­ningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passa­gerare lämnar vid bokning av flyg­resor och vid incheckning, t.ex. namn, resedatum, resväg, bagage­information och betalnings­sätt. PNR-direktivet utgör ett unions­gemen­samt regelverk för insam­ling och använd­ning av PNR-uppgifter i viss brotts­bekäm­pande verksamhet.
 20. En mer heltäckande terrorism­lagstiftning, Prop. 2017/18:174
  Regeringen föreslår en mer heltäckande straff­rättslig terrorism­lagstiftning. Förslagen innebär att nästan alla straff­bestäm­melser i de tre särskilda lagarna på området utvidgas.
 21. En amnesti för explosiva varor, Prop. 2017/18:116
  Regeringen föreslår en tids­begränsad amnesti för tillstånds­pliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel hand­granater och spräng­ämnen.
 22. En utvidgning av kapnings­brottet, Prop. 2017/18:73
  Kapning och andra brott mot den civila luft­farten utgör allvarliga företeelser och har inte sällan samband med terrorism. I syfte att möta nya och fram­växande hot på området har inom FN antagits ett protokoll till konven­tionen för bekäm­pande av olaga besittnings­tagande av luftfartyg (Peking­protokollet) och en reviderad konven­tion för bekäm­pande av brott på den inter­nationella civila luftfartens område (Peking­­konventionen). I proposi­­tionen föreslås att Sverige ska tillträda proto­kollet och konventionen.
 23. Ett mer effektivt informations­utbyte vid Nationellt centrum för terror­hot­bedömning, Prop. 2017/18:36
  Regeringen föreslår att Säker­hets­polisen, Försvarets radio­anstalt och Försvars­makten, inom ramen för samarbetet vid Nationellt centrum för terror­hot­bedömning, ska få lämna ut uppgifter till varandra elektro­niskt genom direkt­åtkomst.
 24. Ytterligare åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism, Prop. 2016/17:173
  I proposi­tionen föreslås att lagen om åtgärder mot penning­tvätt och finansi­ering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestäm­melserna i den nya lagen riktar i huvud­sak skyldig­heter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verk­sam­het att förebygga, upptäcka och för­hindra penning­tvätt och finansi­ering av terrorism i sin verksamhet.
 25. Nya möjligheter till operativt polis­samarbete med andra stater, Prop. 2016/17:139
  Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terrorist­attentat och annan grov brotts­lighet ställer allt större krav på sam­arbete mellan brotts­bekäm­pande myndig­heter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det inter­nationella polis­­samarbetet utökas genom att bestäm­melserna om operativt polis­samarbete i två EU-beslut, Prüm­råds­beslutet och Atlas­råds­beslutet, genomförs i svensk rätt.
 26. Avtal om fördjupat partner­skap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlems­stater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, Prop. 2015/16:112
  I propositionen föreslås att riks­dagen godkänner ett fördjupat partnerskaps- och samarbets­avtal mellan Europeiska unionen och dess medlems­stater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan. Det fördjupade partnerskaps- och samarbets­avtalet ersätter det befintliga partnerskaps- och samarbets­avtalet mellan Europeiska gemen­­skaperna och deras medlems­stater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (prop. 1995/96:136) som skrevs under 1995 och trädde i kraft 1999.
 27. Åtgärder mot missbruk av svenska pass, Prop. 2015/16:81
  I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.
 28. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorism­syfte, Prop. 2015/16:78
  För att kunna motverka terrorism behövs en effektiv straff­rättslig lag­stiftning. Regeringen föreslår att den svenska regleringen skärps ytterligare.

Regerings­uppdrag kopplade till regeringens arbete mot terrorism

 1. Uppdrag till Polis­myndig­heten och Åklagar­myndigheten att vara kontakt­punkter enligt avtal mellan Sverige och IIIM
  Regeringen uppdrar åt Polis­myndig­heten respektive Åklagar­myndig­heten att vara kontakt­punkter enligt artikel 7.1 i avtalet om utbyte av information och bevisning mellan Inter­national, Impartial and Independent Mechanism to assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the most serious crimes under International Law committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 (IIIM) och Sverige som regeringen i dag har beslutat om att ingå.
 2. Uppdrag till Åklagar­myndig­heten att tillsammans med Eko­brotts­myndig­heten, Polis­myndigheten, Säker­hets­polisen och Tullverket årligen redovisa använd­ningen av hemlig data­avläsning
  Enligt förord­ningen (2015:743) med instruktion för Åklagar­myndig­heten ska myndig­heten senast den 31 maj varje år redovisa uppgifter om tillämp­ningen av bestäm­melserna om vissa hemliga tvångs­medel enligt närmare anvis­ningar från regeringen. De närmare anvis­ningarna framgår av regeringens beslut från den 17 december 2015 om uppdrag att redovisa använd­ningen av hemliga tvångs­medel (Ju/2015/04549/Å).
 3. Uppdrag att kraftsamla för att öka sam­hällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala använd­ningen av dessa
  Regeringen ger Polis­myndigheten, Säkerhets­polisen, Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, Tullverket, Försvars­makten och Total­försvarets forsknings­institut i uppdrag att gemen­samt öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och använd­ningen av dessa.
 4. Uppdrag till Polis­myndig­heten att utvärdera den tids­begränsade amnestin för explosiva varor
  Regeringen uppdrar åt Polis­myndig­heten att utvärdera den tids­begränsade amnestin för explosiva varor.
 5. Regerings­uppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism
  Regeringen uppdrar åt Säker­hets­polisen, Polis­myndig­heten, Åklagar­myndigheten, Eko­brotts­myndigheten, Tullverket, Skatte­verket, Försäkrings­kassan, Centrala studiestöds­nämnden och Arbets­förmed­lingen att redogöra för tillämp­ningen av den nuvarande lag­stift­ningen kring finansi­ering av terrorism, i den del det rör myndig­heternas arbete för att säker­ställa att undan­dragna skatte­medel inte används för finansiering av terrorism, samt analysera behovet av ytter­ligare åtgärder för att säkerställa hög effektivitet.
 6. Utökat uppdrag till Total­försvarets forsknings­institut om vålds­bejakande extremistisk propaganda
  Regeringen utökar uppdraget till Totalförsvarets forsknings­institut (FOI) att göra kart­läggningar och analyser av vålds­bejakande extremis­tisk propaganda som sprids via internet och sociala medier (Ku2016/01373/D).
 7. Uppdrag till Polis­myndigheten om använd­ningen av polis­kontroller i områden nära inre gräns
  Regeringen ger Polis­myndig­heten i uppdrag att bedöma hur en effektivare användning av polis­kontroller i områden nära inre gräns kan uppnås.
 8. Utökat uppdrag till Kriminal­vården att utveckla arbetet mot vålds­bejakande extremism
  Kriminal­vården ska utöka arbetet med regeringens tidigare beslutade uppdrag om att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot vålds­bejakande extremism inom myndig­heten.
 9. Uppdrag till Myndig­heten för samhälls­skydd och bered­skap att verka för sam­ordning av risk- och sårbarhets­arbete som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i samhället
  Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) att verka för sam­ordning av berörda aktörers risk- och sårbarhets­arbete, för att skapa förutsätt­ningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor samlas eller rör sig.
 10. Uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot vålds­bejakande extremism vid Brotts­före­byggande rådet
  Regeringen uppdrar åt Brotts­före­byggande rådet (Brå) att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot vålds­bejakande extremism vid Brå den 1 januari 2018.
 11. Uppdrag till Kust­bevakningen och Polis­myndigheten om Kust­bevak­ningens operativa stöd till Polis­myndig­heten vid polis­insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet
  Regeringen ger Kust­bevakningen och Polis­myndig­heten i uppdrag att analysera och föreslå en ändamåls­enlig och effektiv ordning för att Kust­bevak­ningen med kort varsel ska kunna stödja Polis­myndig­heten operativt med sjö­transporter, flyg­transporter och flygs­paning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.
 12. Uppdrag till Polis­myndig­heten avseende utvecklat informations­utbyte vid samverkan mot terrorism
  Regeringen uppdrar åt Polis­myndig­heten att redovisa hur och i vilken utsträckning informations­utbyte sker med kommuner och relevanta myndigheter i syfte att motverka terrorism. Polis­myndig­heten ska även analysera och redovisa vilka ytter­ligare åtgärder myndigheten kan vidta för att utveckla informations­utbytet, med såväl Säker­hets­polisen som andra aktörer, inom ramen för nu gällande lagstiftning.
 13. Uppdrag till Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap att utvärdera hanteringen av attentatet i Stockholm den 7 april 2017
  Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hällsskydd och beredskap (MSB) att utvärdera hanteringen av attentatet den 7 april 2017 i Stockholm. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur den samlade hanteringen av det initiala händelse­förloppet inverkade på samhället, särskilt de samhälls­funktioner som i stor utsträck­ning påverkade allmän­heten.
 14. Uppdrag till Social­styrelsen att ta fram en nationell väg­ledning för social­tjänstens arbete med åter­vändare m.fl.
  Regeringen ger Social­styrelsen i uppdrag att fram en nationell väg­ledning för social­tjänstens arbete med enskilda individer och familjer som återvänder från strider för vålds­bejakande extremist­iska grupper i utlandet. Uppdraget ska redo­visas till Regerings­kansliet (Kultur­departe­mentet) senast den 19 februari 2018.
 15. Uppdrag till Kriminal­vården att utveckla arbetet mot vålds­bejakande extremism
  Regeringen uppdrar åt Kriminal­vården att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot vålds­bejakande extremism inom myndig­heten. Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndig­heten identifi­erade i sin kart­lägg­ning av metoder och arbets­sätt som kan användas för att förebygga vålds­bejakande extremism hos Kriminal­vårdens klienter.
 16. Uppdrag till Statens institutions­styrelse att utveckla det före­byggande arbetet mot vålds­bejakande extremism
  Regeringen uppdrar åt Statens institutions­styrelse (SiS) att fortsätta genom­föra insatser för att stärka det före­byggande arbetet mot vålds­bejakande extremism inom de särskilda ungdoms­hemmen. Upp­draget ska redovisas till Regerings­kansliet (Kultur­departe­mentet) tillsammans med en ekono­misk redo­visning senast den 18 maj 2018.
 17. Uppdrag till Barnombuds­mannen att öka kunskapen om barns upplevelser av vålds­bejakande extremism och terrorism
  Regeringen uppdrar åt Barn­­ombuds­mannen att bidra till ökad kunskap om barns erfaren­heter av att vara berörda av problema­tiken med att personer reser från Sverige till konflikt­områden i terrorism­syfte.
 18. Uppdrag till Social­styrelsen att fortsatt stödja social­tjänstens arbete mot vålds­bejakande extremism
  Regeringen uppdrar åt Social­styrelsen att fortsatt stödja social­tjänsten i dess arbete mot vålds­­bejakande extremism. Det är angeläget att social­tjänstens personal har kunskap om hur olika ärenden inom social­tjänsten som rör vålds­bejakande extremism kan hanteras. Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet (Kultur­departe­mentet) tillsammans med en ekonomisk slut­redovisning senast den 18 maj 2018.
 19. Uppdrag till Polis­myndig­heten att säkerställa insats­förmågan
  Polis­myndigheten ges i uppdrag att bedöma och redovisa hur myndig­hetens insats­förmåga kan säkerställas.
 20. Uppdrag att utveckla och stärka sam­verkan för att arbeta effektivare mot finansi­ering av terrorism
  Regeringen beslutar att ge Säkerhets­polisen, Polis­myndig­heten (Finans­polisen), Åklagar­myndig­heten, Eko­brotts­myndig­heten och Skatte­verket i uppdrag att till­sammans utveckla sin samverkan för att mer effektivt utnyttja myndig­heternas respektive befogen­heter och kompetenser i kampen mot finansi­ering av terrorism.
 21. Uppdrag till Säker­hets­polisen att redovisa hur myndig­heten kan intensifiera sitt arbete mot återvändare
  Regeringen uppdrar åt Säker­hets­polisen att redogöra för hur myndig­heten kan intensifiera sitt arbete mot återvändare, det vill säga personer som återvänder till Sverige efter att ha rest till konflikt­områden i terrorism­syfte.
 22. Uppdrag till Polis­myndig­heten att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism
  Regeringen uppdrar åt Polis­myndig­heten att inom sitt ansvars­område införliva skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146) i sitt arbete mot terrorism. Därigenom ska säker­ställas att myndig­hetens verksamhet bedrivs i enlighet med den inrikt­ning som strategin anger.
 23. Uppdrag till Säker­hets­polisen att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism
  Regeringen uppdrar åt Säker­hets­polisen att inom sitt ansvars­område införliva skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, Skr. 2014/15:146, i sitt arbete mot terrorism. Därigenom ska säker­ställas att myndig­hetens verksamhet bedrivs i enlighet med den inriktning som strategin anger.
 24. Uppdrag till Kriminal­vården att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot vålds­bejakande extremism inom myndig­heten
  Kriminal­vården får i uppdrag att göra en kart­lägg­ning av metoder och arbets­sätt som kan användas för att före­bygga vålds­bejakande extremism hos Kriminal­vårdens klienter.