Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen arbetar för breddat deltagande i kulturlivet

Publicerad

Kultur ska vara tillgänglig för alla. Insatser måste göras för att bredda deltagande såväl på scenen som i produktionen och bland publiken. Under pandemin förändrades kontaktvägar mellan kulturverksamheter och invånare, vilket bidrog till ytterligare skillnader i kulturdeltagande mellan olika grupper i befolkningen. Därför bjöd kulturdepartementet in statliga kulturmyndigheter och institutioner till rundabordssamtal om att stärka breddat deltagande i kulturlivet, onsdagen den 6 april.

– Alla människor, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att delta i och bidra till kulturen i samhället. Det är viktigt att det finns en mångfald av röster som representeras i kultursektorn i Sverige idag och i framtiden. Insatser för breddat deltagande och breddad rekrytering i stort är därför en viktig fråga både för branschen och för regeringen, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Kulturinstitutioner och myndigheter inom kulturområdet har stor kunskap och insyn i frågan om breddat deltagande i kulturlivet. Regeringen bjöd därför in företrädare till ett rundabordssamtal för att lyssna och utbyta kunskap.

Vid onsdagens samtal fick kulturinstitutionerna dela med sig av hur de idag arbetar med breddat deltagande i kulturlivet, och vad de ser behöver göras framåt. Något som tydligt lyftes i diskussionen var vikten av ett brett kulturutbud; att en mångfald av röster, berättelser och perspektiv behövs för att kulturen ska nå ut brett. Det talades även om hur kultur kommuniceras, vilka människor som nås av informationen och hur ska den utformas för att vara tillgänglig för alla. Dessutom diskuterades vikten av samarbete med utbildningssektorn och betydelsen av att låta kultur ta plats i skolan.

Som en del i arbetet för breddat deltagande i kulturlivet har regeringen givit Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att bredda rekrytering och deltagande i kulturlivet. Regeringen vill på detta sätt öka takten i arbetet att inkludera fler människor från hela samhället för att bryta segregationen.

Deltagare:

• Centralmuseernas samarbetsråd
• Konstnärsnämnden
• Kungliga Dramatiska Teatern
• Kungliga Operan
• Myndigheten för kulturanalys
• Riksteatern
• Riksantikvarieämbetet
• Stiftelsen Svenska Filminstitutet
• Statens konstråd
• Statens kulturråd
• Statens musikverk
• Unga Klara