Artikel från Justitiedepartementet

Regeringens arbete med anledning av flyktingsituationen och Migrationsverkets prognos över flyktingmottagandet

Publicerad

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik höll den 27 april en pressträff om flyktingmottagandet i Sverige med anledningen av Rysslands invasion i Ukraina.

Ladda ner:

Sedan Ryssland startade sin invasion i Ukraina den 24 februari har fler flytt undan kriget i Ukraina än vad som kom till Europa från Syrien 2015. Regeringen har hela tiden varit tydliga med Sveriges ansvar i den här situationen och arbetar för att stötta Ukraina ekonomiskt, militärt, personellt och med sjukvårdsmateriel.

Hittills har ca 34 400 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige. Av dem har 1 800 ansökt om asyl och 32 900 har ansökt enligt massflyktsdirektivet. Hittills har ca 80 procent av de registrerade ansökningarna resulterat i uppehållstillstånd.

– Vi har just nu en god kapacitet för mottagandet, men läget är svårbedömt och ingen kan med säkerhet veta hur många som till slut kommer att söka sig till Sverige, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

För ca en månad sedan presenterade regeringen planen för ett kontrollerat och tillfälligt skydd till de som nu flyr från Ukraina. Regeringens plan vilar på följande utgångspunkter:

  • Tillfälligt skydd men med beredskap för en mer långvarig konflikt
  • Jämnare fördelning i EU och Sverige (vilket också innefattar ny svensk lagstiftning om omfördelning)
  • Säkert och kontrollerat mottagande
  • Alla som kan ska arbeta
  • Alla barn ska erbjudas skolgång

Regeringens förslag till ny lagstiftning med åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande innebär bland annat att Migrationsverket ska få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Migrationsverket ska fortfarande behålla huvudansvaret för mottagandet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik presenterade de senaste prognoserna för flyktingmottagandet. I huvudscenariot bedöms åtta miljoner fly från Ukraina, varav 80 000 till Sverige under helåret.

Ribbenvik berättade också att Migrationsverket höjer prognosen för antalet asylsökande från 14 000 till 18 000 för i år (exklusive Ukraina). Migrationsverket genomför nu en större rekryteringsinsats och har äskat 9,8 miljarder kronor i anslag för ökade utgifter till följd av kostnader för boenden och ersättningar till kommuner, regioner och skyddsbehövande personer från Ukraina.