Artikel från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2022 på fem minuter

Publicerad

I dag överlämnar regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten. I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en budget för att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot samhällsproblemen. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten åtgärder för sammanlagt 31,4 miljarder kronor, vilket tillsammans med de extraändringsbudgetar som riksdagen beslutat sedan mars i år och riksdagens utskottsinitiativ om stöd till Ukraina uppgår till totalt 35,4 miljarder kronor för att stärka Sverige och stötta Ukraina.

Foto: Ninni Andersson

Svensk ekonomi är motståndskraftig, men stor osäkerhet kring utvecklingen

Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Men Rysslands invasion av Ukraina bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen bedöms samtidigt bli högre.

Svensk ekonomi är dock motståndskraftig. Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin bröt ut. Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa överskott 2023 och förstärkas ytterligare följande år. Överskotten i de offentliga finanserna bidrar under de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som andel av BNP tillhör de lägsta bland EU:s medlemsländer.

Nyckeltal prognos 1 april 2022

Anm: försörjningsbalansen avser fasta priser.
Källor: SCB, Macrobond och egna beräkningar.

2021 2022 2023 2024 2025
BNP, kalenderkorrigerad, procentuell förändring 4,7 3,1 1,8 1,6 1,9
Sysselsättning, 15–74 år, procentuell förändring 1,1 2,1 1,0 0,4 0,6
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 8,8 7,6 7,0 7,0 7,0
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP -0,2 -0,5 0,7 0,8 1,4
Strukturellt finansiellt sparande offentlig sektor, % av potentiell BNP -0,2 -0,4 0,5 0,9 1,5

Pressmeddelande: Svensk ekonomi visar motståndskraft men osäkerheten kring utvecklingen är stor

Åtgärder på kort sikt med anledning av Ukraina, men fortsatt långsiktigt arbete mot samhällsproblemen

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har drastiskt försämrats. Rysslands invasion av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. EU och Sverige har svarat kraftfullt. Regeringens åtgärder omfattar tre områden: stöd till Ukraina, sanktioner mot Ryssland och att stärka Sverige.

Sverige har gett både ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Stöd har också lämnats till Ukrainas väpnade styrkor i form av ekonomiska bidrag och försvarsmateriel. Tillsammans med övriga medlemsstater i EU har Sverige snabbt infört mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Många, framför allt kvinnor och barn, har flytt från Ukraina. Sverige ska ta sin del av ansvaret för att ta emot människor på flykt och förväntar sig att andra länder gör detsamma. Kraftigt utökade medel tillförs för ett ordnat mottagande i hela Sverige.

För att stärka Sverige har beslut fattats om förstärkningar av det militära försvaret och regeringen lämnar nu även förslag om förstärkningar av det civila försvaret. Flera åtgärder har även presenterats för att mildra effekterna av prisökningarna för hushåll och företag. 

Regeringen håller fast vid den långsiktiga kampen mot samhällsproblemen och för ett Sverige som är tryggt för alla. Det starka samhället förutsätter stabila institutioner och en hög tillit mellan människor. Regeringen arbetar därför för att tränga tillbaka våld och kriminalitet och bryta segregationen, skapa jobb i hela landet genom att driva på klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Ur budgeten: Riktlinjekapitlet

Förslag i vårändringsbudget för 2022 och redan beslutade åtgärder för att stärka Sverige och stötta Ukraina

Ytterligare resurser för att hantera pandemin och dess konsekvenser

Sveriges hantering av pandemin visar att kapaciteten finns för att möta stora samhällsutmaningar. Regeringens åtgärder har bidragit till att minska smittspridningen, rädda liv och minska de negativa konsekvenserna för jobb och företag. Regeringen föreslår att ytterligare resurser tillförs för att säkra svensk hälso- och sjukvård och omsorg samt ytterligare medel för att säkerställa att alla, vid behov, ska kunna få en fjärde vaccindos. Totalt har nästan 600 miljarder kronor skjutits till med anledning av pandemin och den ekonomiska återstarten. Den ekonomiska återhämtningen har varit snabb och Sverige har klarat den ekonomiska krisen väl jämfört med många andra länder.

Minskad inkomstspridning under mandatperioden

Som alltid i den ekonomiska vårpropositionen presenterar regeringen en analys av hur inkomsterna fördelar sig i olika grupper; däribland en analys av effekterna av reformer som genomförts under mandatperioden. Regeringens reformer under mandatperioden bedöms bidra till minskad inkomst­spridning. Reformerna bedöms också bidra till lägre andel personer med låg ekonomisk standard. Regeringens välfärdssatsningar under mandatperioden bedöms öka inkomsterna för alla grupper. Men effekten bedöms vara störst för dem med lägst inkomster.

Fördelningspolitisk redogörelse

Om riksdagsbehandlingen

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna motioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen behandlas av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet.

Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 15 juni 2022.