Artikel från Utrikesdepartementet

Handelspolitik för en ny era

Publicerad

Under hösten 2020 tog utrikeshandelsminister Anna Hallberg initiativ till en handelspolitisk rådsgrupp med flera framstående internationella experter för att diskutera de handelspolitiska utmaningar som Sverige och EU står inför. Syftet med rådsgruppens arbete var att stärka handelspolitikens roll i återuppbyggnaden av ekonomin efter pandemin och bidra med olika perspektiv för framtidens handelspolitik.

Den handelspolitiska rådsgruppen presenterar sin slutrapport med temat ”Handelspolitik för en ny era”.
Den handelspolitiska rådsgruppen presenterar sin slutrapport på temat Handelspolitik för en ny era. Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

Vid ett seminarium onsdagen den 18 maj 2022 presenterade rådsgruppen sin slutrapport, med temat ”Handelspolitik för en ny era”. I slutrapporten presenteras en öppen och framåtblickande handelsagenda som består av tre delar: klimatneutralitet, digitalisering och ekonomisk konkurrenskraft. Basen för reformagendan är en inkluderande ekonomisk politik och en ambitiös global utvecklingspolitik.

I rådsgruppens slutrapport presenteras en rad förslag som stödjer denna agenda, däribland följande:

  • Låt klimatexperter förhandla fram ett handelsavtal för klimatet

Rådsgruppen vänder på pyramiden. I stället för handelsförhandlare bör klimatexperter få i uppdrag att utarbeta grunden för ett handelsavtal för klimatet.

  • En inre marknad för telekommunikationstjänster

Den digitala inre marknaden måste slutföras. Då kan inte marknaden för telekomtjänster i Europa vara nationellt fragmentiserad. Om den fortsätter vara det riskerar EU att hamna på efterkälken i 5G- och 6G-racet.  Rådsgruppen vill därför att EU-kommissionen tar initiativ till att på allvar förverkliga en gemensam inre marknad för telekomtjänster.

  • Ett frihandelsavtal mellan EU och USA

På samma sätt som det transatlantiska säkerhetspolitiska samarbetet nu stärks, bl.a. genom Sveriges och Finlands ansökan om medlemskap i Nato, behöver den ekonomiska integrationen mellan Europa och USA fördjupas. Det gör att ett frihandelsavtal mellan EU och USA behöver diskuteras på nytt. 

  • Everything But Arms 2

Fattiga länder drabbas hårt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Därför föreslår rådsgruppen att förslaget att ta bort tullar på alla varor utom vapen (EBA) som antogs av EU under svenskt ordförandeskap 2001 följs upp av ett EBA 2. EBA 2-förslaget går ut på att EU beslutar att löftet till de minst utvecklade länderna från 2001 inte får undergrävas genom att EU inför så kallade icke-tariffära handelsåtgärder (villkor för import eller tekniska handelshinder) som begränsar deras marknadstillträde i praktiken.

Rapporten är resultatet av gruppens överläggningar och därför inte nödvändigtvis den svenska regeringens ståndpunkt.