Regeringen presenterade åtgärder för att bryta segregationen

Publicerad

Integrations- och migrations­minister Anders Ygeman, arbets­marknads- och jämställd­hets­minister Eva Nordmark och social­minister Lena Hallengren höll den 24 maj en pressträff där flera åtgärder för att bryta segre­ga­tionen presenterades.

På press­träffen aviserade integrations- och migrations­minister Anders Ygeman en utredning som ska ta fram förslag på åtgärder som syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbets­marknaden.

Den särskilda utredaren ska bland annat föreslå om och i så fall hur målgruppen för etablerings­programmet, som i dag omfattar vissa nyanlända invandrare mellan 20 och 65 år, bör utvidgas och hur program­met kan göras mer flexibelt. Utredaren ska också föreslå hur jäm­ställd­hets­perspek­tivet kan synlig­göras i integrations­politiken. Beslutet att tillsätta utredningen tas vid onsdagens regerings­samman­träde. Senast den 31 maj 2023 ska upp­draget redovisas.

Arbets­marknads- och jämställd­hets­minister Eva Nordmark berättade under press­träffen också om ett nytt regerings­uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbets­marknaden.

Arbets­förmedlingen, Försäkrings­kassan, Jämställd­hets­myndigheten, Läns­styrelsen i Väster­norrlands län, Migrations­verket och Social­styrelsen får i uppdrag att ta fram en myndig­hets­gemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbets­marknaden. Jämställdhets­myndigheten får även i uppdrag att genom­föra en studie om utrikes födda kvinnors situation och behov. Enligt upp­draget ska fler kvinnor också få information om tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familje­planering.

Beslut om uppdraget fattas vid regerings­samman­trädet i morgon. Uppdraget ska samordnas av Arbets­förmedlingen och rapporteras till regeringen 31 mars 2023.

Social­minister Lena Hallengren aviserade under press­träffen en kommande utredning med syftet att bryta långvarigt bistånds­mottagande, särskilt bland utrikes födda kvinnor, som är en över­representerad grupp bland de som tar emot ekono­miskt bistånd. Arbets­löshet är den vanligaste orsaken till att någon behöver ekonomiskt bistånd. Bland annat ska utredningen göra en utvärdering av den nuvarande jobb­stimulansen och utreda om en jobb­premie bör införas vid övergång i arbete. Regeringen kommer att återkomma med utred­ningens hela direktiv och uppdraget kommer att tydlig­göras.

Lena Hallengren presen­terade också ett pågående arbete inom regeringen med ett lag­förslag som ger social­nämnden möjlighet att besluta om så kallade öppna insatser till barn utan vårdnads­havares samtycke från det att barnet fyllt 12 år. I dag ligger ålders­gränsen på 15 år. Syftet är att social­tjänsten ska kunna sätta in stöd innan problemen har hunnit växa sig allt för stora, och innan det gått så långt att ett barn kan behöva omhändertas enligt LVU.