Artikel från Näringsdepartementet

Skyltfönstret mot världen – ministerkonferens om nyindustrialisering och samhällsomvandling i norra Sverige

Publicerad

Vid konferensen i Skellefteå den 16 maj samlades representanter från företag, akademi och offentlig sektor på kommunal, regional, nationell och europeisk nivå. Från regeringen deltog näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Syftet var att visa på uppnådda resultat samt att gemensamt öka tempot i arbetet att uppnå en hållbar samhällsomvandling i Norr- och Västerbotten i kölvattnet av de stora gröna industriella investeringarna. Konferensen bidrog också till Sveriges globala roll och kommande ordförandeskap i EU 2023 genom att positionera norra Sverige som vårt skyltfönster mot världen.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson pratar på scen.
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i Skellefteå. Fotograf: Patrick Degerman

Omfattande nyindustrialisering

I Norrbotten och Västerbotten pågår en omfattande nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering till gagn för klimatomställningen. När nya gröna industrier etablerar sig i norra Sverige kan regionen bli ledande i den klimatomställning som nu sker globalt. Nyindustrialiseringen leder också till en förändrad roll för norra Sverige i samhällsekonomin och ställer stora krav på förnyelse från såväl offentlig sektor som näringsliv samt aktörer inom exempelvis akademi och civilsamhälle.

– Det är norra Sverige som visar vägen både för resten av Sverige och globalt. Sverige kliver fram som en stormakt inom batterier, utvecklingen av fossilfritt stål går framåt i rask takt och omfattande investeringar bidrar till att vi fortsatt kan vara en hållbar och stor gruvnation - det stärker Sverige och skapar framtidens jobb. Denna styrka bär vi med oss när Sverige är ordförandeland i EU nästa år, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Alla behövs i omvandlingen

Den snabba utvecklingen i Norr- och Västerbotten, både utifrån nyindustrialsieringen och den omfattande samhällsomvandlingen, är unik och skapar nya behov och utmaningar. För en hållbar samhällsomvandling behöver alla berörda aktörer arbeta tillsammans och bidra med sin del till en gemensam helhet. Konferensens 36 talare bidrog utifrån en mängd olika perspektiv om bland annat vikten av fungerande kompetensförsörjning, ökat bostadsbyggande, att hålla ihop både länen och landet, omfattande behov av inflyttning, säkra tryggheten och undvika segregation eller samhällen baserade på ”fly-in-fly-out”, dvs det vill säga att arbetskraften inte bosätter sig permanent där de nya jobben finns.

Konferensen blev ett tillfälle även för de mindre angränsande kommunerna att informera om hur de kan bidra och påverkas av de stora etableringarna och expansionerna i Skellefteå, Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare. Under konferensen presenteras flera konkreta goda exempel och visade också upp det fortsatta behovet av flernivåsamverkan på lokal, regional och nationell nivå. Därmed blev träffen i Skellefteå ett viktigt steg i den kraftsamling som behövs för att tillvarata möjligheterna med den industriella utvecklingen och hantera dess utmaningar.

Bidrag till regeringens prioriteringar

Konferensen bidrog både till regeringens prioriteringar att Sverige ska driva på klimatomställningen för att skapa jobb i hela landet och att Sverige ska vända på varje sten för att bryta segregation och brottslighet.

Regeringen har genomfört en rad insatser av betydelse för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten (se länk).

En central insats för att främja koordineringen i arbetet med dessa betydelsefulla insatser i de två länen är att regeringen tillsatt en samordnare. Samordnaren fungerar som en länk mellan berörda aktörer samt bidrar till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Viktigt med fortsatt mobilisering framåt

Regeringens samordnare för de stora företagsetableringarna och expansionerna i norra Sverige, Peter Larsson, har spelat en viktig roll. Genom arbetet har samordnaren fungerat som en spindel i nätet och konferensen var ett betydelsefullt tillfälle för att manifestera det breda engagemang som finns hos alla aktörer.

Arbetet som utförts av Peter Larsson har utfört har resulterat i en ökad förståelse för behov av en etableringsmodell vilket även lyftes under dagen i Skellefteå. En sådan modell skulle fungera som komplement till arbete med varsel och omställning och behövs i situationer där bland annat kompetensinflyttning, utbildningsmöjligheter, bostäder och infrastruktur snabbt måste komma på plats.

– Det här är bara början. Den breda omvandling som är nödvändig kräver att alla berörda hjälps åt med att hålla tempot uppe, åtgärda luckor i systemet och uppfinna nya arbetssätt. Jag hoppas att konferensen har varit en positiv kraft för fortsatt mobilisering, Sverige är en innovationsledare och samverkan är en av våra främsta paradgrenar, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Vid frågor till näringsministern

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Regeringens insatser av betydelse för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten

På regeringen.se/norrasverige finns sammanställt vilka insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten som regeringen vidtar och bidrar till.