Artikel från Utrikesdepartementet

Stärkt samarbete för demokrati och mänskliga rättigheter i årets CSO Forum

Publicerad

CSO Forum 2022 hölls den 6 april med över 170 deltagare från civilsamhället, regeringen och svenska utlandsmyndigheter. Fokus låg på att diskutera och stärka dialog, samverkan och samarbete mellan civilsamhälle och utlandsmyndigheter kring arbetet med mänskliga rättigheter och det minskande demokratiska utrymmet som förstärkts i ljuset av pandemin.

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans, på panelen med två andra och publiken i förgrunden
Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans, inledde dagen med en anförande. Foto: Anna Bitic/Regeringskansliet

Syftet med forumet är att följa upp Regeringens och civilsamhällets gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. Forumet möjliggör för civilsamhället och regeringen att diskutera bistånds- och utvecklingspolitiska frågor, i syfte att tillvarata civilsamhällesorganisationernas roll och mervärde för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för att möta globala utmaningar.

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans, inledde dagen med ett anförande om att dialog och samverkan mellan regering och civilsamhälle var viktigare än någonsin.

- Svenskt bistånd är starkt och motståndskraftigt men det står inför stora utmaningar. I en värld som fortfarande präglas av pandemins effekter förstärks konsekvenserna av krig och konflikt, minskat demokratiskt utrymme och klimatförändringar. Civilsamhällets arbete är avgörande för demokratin och löper som en röd tråd genom hela utvecklingssamarbetet, betonade statsrådet.

Förmiddagen bjöd vidare på presentationer om genomförd utvärdering av de gemensamma åtagandena och arbetsgruppens förslag på genomförande. De gemensamma åtagandena ansågs vara en bred plattform som skapade kontinuitet, struktur och dialog. Utvärderingen lyfte olika rekommendationer för det fortsatta arbetet och arbetsgruppens föreslog en strategisk handlingsplan för att stärka och systematisera dialogen.

Vid en paneldiskussion om de gemensamma åtagandenas genomförande på utlandsmyndigheter framkom vikten av att få med sig politiker och den privata sektorn för civilsamhället att kunna agera långsiktigt och hållbart. En annan viktig punkt var att lyfta fler röster och perspektiv för att ge utrymme till de grupper man försvarade. Förmiddagen avslutades med en presentation av den nya arbetsgruppen och dess ledamöter.

Under eftermiddagen delades deltagarna in i fyra olika rundabordssamtal för att diskutera hur dialog och samverkan kunde stärkas mellan civilsamhället och utlandsmyndigheterna. Paneldiskussionerna fokuserade på den feministiska utrikespolitiken, det kommande svenska EU-ordförandeskapet, miljö och klimat inför FN-konferensen Stockholm+50 samt kriget i Ukraina och det humanitära biståndet.

- Se till att det finns plattformar och möjlighet till samtal för partnerorganisationer i samarbetsländer, lyfte en civilsamhällesrepresentant.

- Det är viktigt att Sverige tydligt arbetar i EU för att hantera riskerna med det krympande utrymmet för civilsamhället, sade en annan civilsamhällesrepresentant.

Eftermiddagen avslutades i en paneldiskussion med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Jenny Ohlsson, där rundabordssamtalens viktigaste rekommendationer lyftes. Statssekreteraren betonade vikten av att fortsätta ha dialog på alla nivåer och att civilsamhällets synpunkter var till stor hjälp för det fortsatta arbetet. Hon tackade för civilsamhällets konkreta idéer om vad som kan förbättras.

- Ju spetsigare era tankar är om vad vi borde göra, desto bättre, svarade hon.