En bred agenda om sysselsättning och sociala frågor på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministerråd för arbetsmarknad och sociala frågor möts den 16 juni ska ministrarna bland annat anta en två rådsrekommendationer och diskutera uppföljningen av det sociala toppmötet i Porto våren 2021. Som en övrig punkt tas det färdigförhandlade direktivet om minimilöner upp där regeringen har fått igenom sina krav på EU:s respekt för parternas centrala roll på den svenska arbetsmarknaden.

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé
Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för sysselsättning och sociala frågor möts i Luxemburg den 16 juni. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Europeiska planeringsterminen för 2022 och de landspecifika rekommendationerna

Ministrarna ska diskutera nationell sysselsättningspolitik inom ramen för planeringsterminen.

I diskussionen avser regeringen att lyfta fram nationellt ansvar, fördelningen av EU:s och medlemsländernas befogenheter och den roll som arbetsmarknadens parter spelar inom både sysselsättnings- och socialpolitik. Regeringen tar också upp uppföljningen av EU:s mål för 2030 för sysselsättning, utbildning och fattigdomsminskning och social utestängning.

Ministrarna förväntas anta terminens landspecifika rekommendationer inom sysselsättning och socialpolitik. Regeringen står bakom förslaget till rekommendationer.  

Direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Ministrarna får en lägesrapport om arbetet med digitala arbetsplattformar som utför arbete i EU oavsett var de etablerats.

EU-kommissionens har tre områden i fokus: dels att förebygga och lyfta felaktig klassificering av anställningsstatus, dels regler för arbetsledning via algoritmer, samt insyn och transparens för plattformsföretag.

Regeringen bedömer att det kompromissförslag som ligger på bordet inte tillräckligt tar fasta på behovet av att respektera nationella arbetsmarknadsmodeller.

Uppföljning av det sociala toppmötet i Porto

Ministrarna ska diskutera EU:s handlingsplan för pelaren för sociala rättigheter.

I handlingsplanen föreslår EU-kommissionen tre mål att uppnå senast 2030 som överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling och som ska vägleda nationell politik och nationella reformer:

  • Minst 78 procent av befolkningen i åldern 20–64 år ska vara sysselsatta 2030.
  • Minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år
  • Minst 15 miljoner personer ska lyftas ur riskzonen för fattigdom eller social utestängning fram till 2030.

Regeringen anser att det är bra att målen följs upp inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Regeringen anser att det är viktigt att alla medlemsstater tar ansvar för att nå upp till målsättningarna inklusive jämställdhet och att de länder som är längre ifrån målnivåerna gör mer.

Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Ministrarna ska diskutera hur arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kan bli bättre. Regeringen lyfter bland annat fram nationellt ansvar för att öka sysselsättningen och vikten av bättre förutsättningar för arbetsgivarna att anställa personer med funktionsnedsättning.

Därutöver ska ministrarna diskutera situationen i Ukraina och anta rekommendationer om individuella utbildningskonton och om rättvis klimatomställning. Regeringen står bakom förslagen till rekommendationer.

En rad informationspunkter står också på dagordningen, till exempel direktivförslagen om jämnare könsfördelning i börsnoterade bolagsstyrelser och antidiskrimineringsdirektivet. Information ska också ges om EU:s arbete med att genomföra strategin om hbtqi-personers rättigheter.

Ministrarna kommer därtill att få möjlighet att kommentera utfallet av förhandlingarna om EU-kommissionens direktiv om minimilöner.

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé företräder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för arbetsmarknad och sociala frågor

Mer om mötet i EU:s ministerråd för arbetsmarknad och sociala frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.