Nya lagar träder i kraft inom skolområdet

Publicerad

Under året har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden. Förslagen har nu behandlats i riksdagen och flera träder i kraft under sommaren 2022. Ett urval av dem presenteras här.

Ladda ner:

Åtgärder för att förbättra skolans arbete med trygghet och studiero

Ändringarna innebär bland annat att regleringen om det förebyggande arbetet för trygghet och studiero och det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs. Vidare ska all personal ges befogenhet att vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten.

Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion. Möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner och ha mobilfria skoldagar ska öka. Dessutom ska kraven på huvudmannens klagomålshantering skärpas och Statens skolinspektion ska som huvudregel inte kunna inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först.

Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero

SFS: 2022:940
Träder i kraft: 1 augusti 2022

Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister införs

Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande att avhjälpa ett allvarligt missförhållande inte har följts. Om en tillsynsmyndighet bedömer att de brister som påtalas i ett föreläggande mot en offentlig eller enskild huvudman utgör ett allvarligt missförhållande, ska myndigheten ange det.

Om ett föreläggande att åtgärda ett allvarligt missförhållande följs, men det inom två år efter föreläggandet ändå finns ett allvarligt missförhållande, och om huvudmannen har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter, ska tillsynsmyndigheten kunna stänga skolan eller förskolan.

Det införs också fler grunder för återkallelse av godkännande av enskild huvudman eller beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. Sådana godkännanden eller beslut ska kunna återkallas om verksamheten inte startat inom två år, om huvudmannen begär det eller om huvudmannen försätts i konkurs eller likvidation.

Syftet med lagändringen är att göra tillsynen mer effektiv och möjligheterna till ingripande så lika som möjligt för kommunala och enskilda huvudmän.

Prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

SFS: 2022:115
Träder i kraft: 1 juli 2022

Åtgärder för att fler barn ska delta i förskola

Varje hemkommun ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Från och med den hösten ska hemkommunen också tillhandahålla en reserverad förskoleplats till barn som har bott i Sverige kort tid eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, även om vårdnadshavarna inte har anmält önskemål om det.

Kommuner ska även sträva efter att ge ett sådant erbjudande om förskoleplats till andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska. Syftet med ändringarna är att öka deltagandet i förskolan. Ändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter 1 juli 2023.

Prop. 2021/22:132 Fler barn i förskola

SFS: 2022:833
Träder i kraft: 1 juli 2022

Mer tid till lärande genom extra studietid och utökad lovskola

Det införs en ny verksamhet i grundskolans årskurs 4–9 som kallas för extra studietid och är frivillig för eleverna. Under den extra studietiden ska eleverna kunna få hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför den ordinarie undervisningstiden. Huvudmannen är skyldig att anordna extra studietid minst två timmar per vecka. Extra studietid är undervisning och ska ledas av lärare, men även annan personal kan medverka.

Ändringarna innebär också att den lovskola som regleras i skollagen utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas på loven under läsåret till elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utökningen innebär att elever i årskurs 9 kan ha rätt till totalt 75 timmar lovskola.

Syftet med ändringarna är att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och att få fler att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Prop. 2021/22:111 Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

SFS: 2022:730
Träder i kraft: 1 juli 2022