Öppen vetenskap och rymdteknikens möjligheter och utmaningar på EU-möte

Publicerad

Ministrarna väntas anta slutsatser i flera forskningspolitiska frågor. De handlar bland annat om öppen vetenskap och om vikten av att den EU-finansierade forskningen är inriktad på samhälleliga utmaningar. Två beslut på rymdområdet handlar bland annat om rymdteknikens möjligheter och utveckling av tjänster, samt om behovet av en säker och hållbar användning av rymden. Utbildningsminister Anna Ekström företräder Sverige på mötet.

Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för forskning och rymdfrågor möts den 10 juni. De väntas anta slutsatser i ett flertal frågor om principerna för EU-finansierad forskning och om de möjligheter som rymdtekniken erbjuder. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tre beslut inom forskning

På mötet ska ministrarna anta slutsatser om öppen vetenskap och Horisont Europas fem uppdrag och deras koppling till stora samhälleliga utmaningar. Ministrarna ska också anta slutsatser som lyfter principer och värderingar för internationellt samarbetet och som bygger vidare på slutsatser på området från hösten 2021.

Ministrarna ska också diskutera stödet till unga forskare med utgångspunkt i kriser. Både pandemin och Rysslands krig i Ukraina har bland annat påverkat rekrytering, rörlighet och samarbeten.

Öppen vetenskap och utvärdering av forskning

Slutsatserna syftar till att ytterligare främja öppen vetenskap samt stärka utvärderingen av forskning och forskare med fokus på kvalitet, excellens och samhällsnytta och utifrån både kvantitativa och kvalitativa kriterier. Slutsatserna trycker på omedelbar tillgång till forskningspublikationer och bättre möjligheter till samverkan.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser. Regeringen betonar särskilt vikten av öppen vetenskap med fokus på kvalitet, excellens, samhällsnytta och jämställdhet samt att forskningen snabbt blir tillgänglig för att maximera kunskap och samhällsnytta. Regeringen understryker forskningens frihet och institutionella autonomi. 

Horisont Europa – fem europeiska uppdrag

Slutsatserna lyfter fram hur uppdragen kan styra europeisk forskning och innovation för att svara upp mot samhälleliga utmaningar – exempelvis inom klimat. Det handlar om komplexa utmaningar vars lösningar gagnas av vetenskap och teknik. Slutsatserna lyfter behovet av samarbete mellan aktörer, sektorer och områden samt synergier mellan europeiska program samt behovet av övervakning, översyn och utvärdering.  

Regeringen välkomnar fokus på samhälleliga utmaningar och FN:s hållbarhetsmål och framhåller att Horisont Europa enbart ska gå till forskning och innovation. Andra insatser som bidrar till uppdragen måste finansieras via andra europeiska program. Uppdragen och de europeiska programmen måste vara konsekventa sinsemellan.

Principer för internationellt samarbete inom forskning

Slutsatserna lyfter frihet inom forskningen, rätten att fritt välja forskningsfrågor, att använda tillförlitliga forskningsmetoder, att utmana traditionell kunskap och presentera nya idéer och teorier. De handlar också om att öppet dela, sprida och kommunicera resultat och data liksom om etik, integritet, jämställdhet och inkludering. 

Regeringen står bakom slutsatserna. Regeringen anser att akademisk frihet, jämställdhet och öppen vetenskap måste ingå i principerna för allt samarbete inom forskning och innovation. Regeringen framhåller fortsatt utveckling av det globala samarbetet eftersom internationellt samarbete är kraftfullt för att hantera globala utmaningar och möta FN:s hållbarhetsmål.

Beslut i rymdfrågor

På dagordningen står slutsatser om Copernicus och om trafikledning i rymden.  

EU:s rymdprogram Copernicus fram till 2035

Copernicus är ett världsledande civilt och användardrivet system som behöver utvecklas för att svara upp mot nya behov och användarkrav för att på bästa sätt bidra till grön och digital omställning och till ett säkrare mer motståndskraftigt samhälle.

Slutsatserna lyfter bland annat utvecklingen inom artificiell intelligens och databehandling liksom Copernicus viktiga roll inom till exempel transporter, energi, jordbruk, bekämpning av katastrofer och uppföljning av klimatets förändringar. Det handlar bland annat om säkrare livsmedels- och vattenförsörjning.

Regeringen står bakom slutsatserna.

Rymdtrafikledning

Rymdtrafikledningens roll växer i EU-samarbetet, dels inom övervakning av rymdskrot, dels inom säkerhet och försvar såväl som civilt. Slutsatserna lyfter samarbetet med den europeiska rymdorganisationen ESA, rekommenderar medlemsländerna till nationella åtgärder samt att rymdtrafikledning bör diskuteras globalt i FN:s kommitté för fredlig användning av den yttre rymden.

Regeringen konstaterar att verksamheten i rymden betyder alltmer för många samhällsfunktioner, till exempel för kommunikation, navigation och klimatövervakning. Regeringen vill se en EU-strategi för rymdtrafikledning och står bakom slutsatserna.

Diskussion om EU:s rymdprogram

Ministrarna ska därutöver diskutera EU:s rymdprogram, det vill säga bland annat Copernicus och Galileo, med fokus på motstånds- och konkurrenskraft och på investeringar, kapacitet och oberoende. I samband med diskussionen välkomnar regeringen EU-kommissionens arbete med att ta fram en strategi för rymdsäkerhet och försvar. 

 

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s rådsmöte om forskning och rymd 10 juni

Mer om EU:s rådsmöte om forskning och rymd 10 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.