Artikel från Finansdepartementet

Polens återhämtnings- och resiliensplan, direktiv om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i EU och systemet för EU:s egna medel på Ekofin den 17 juni 2022

Publicerad

När EU:s finansministrar träffas i Luxemburg står Polens återhämtnings- och resiliensplan, direktiv om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i EU och en diskussion om systemet för EU:s egna medel på dagordningen. Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ekonomisk återhämtning

Ministrarna väntas besluta om kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut för Polens återhämtnings- och resiliensplan.

Polen ansöker om drygt 35 miljarder euro, varav knappt 24 miljarder euro utgör bidrag och drygt 11 miljarder euro i lån. Kommissionen gör bedömningen att Polens plan lever upp till kriterierna för godkännande.

Regeringen instämmer med kommissionens bedömning att Polens återhämtnings- och resiliensplan uppfyller de kriterier för stöd som finns i förordningen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Regeringen välkomnar att Polen har förbundit sig att genomföra ett antal milstolpar på rättsstatsområdet, inklusive avskaffande av den disciplinnämnd som haft befogenhet att avskeda och omplacera domare. Regeringen understryker, liksom för övriga medlemsstater, att en förutsättning för att EU-medel till den polska återhämtnings- och resiliensplanen betalas ut, är att Polen verkligen genomför de åtgärder som de har åtagit sig. Detta är något som regeringen noggrant kommer att bevaka innan några utbetalningsbeslut fattas. Regeringen kommer också att bevaka hur Polen förhåller sig till andra utslag i EU-domstolen på rättsstatsområdet, inklusive frågan om EU-rättens företräde framför nationell rätt.

Direktiv om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i EU

Ministrarna väntas anta en allmän riktlinje om ordförandeskapets kompromissförslag till ett direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU.

Sverige ställer sig positivt till en global minimibeskattning och att implementeringen i EU sker genom ett direktiv. Det är viktigt att ett system för en global minimibeskattning uppnår en lämplig balans mellan komplexitet och effektivitet. Det ska vara förutsebart, proportionerligt och träffsäkert utifrån syftet.

EU:s egna medel

Ministrarna väntas överlägga och få en lägesuppdatering om de pågående förhandlingarna om kommissionens förslag till revidering av rådets beslut om egna medel.

Regeringen anser att systemet för egna medel fungerar tillfredsställande och ser därmed inget behov av att reformera det nyligen antagna systemet.

Systemet för egna medel ska även fortsatt utgöra kärnan i EU-budgetens finansiering. Övergripande ska systemet baseras på allmänna intäkter under restriktionen av ett på förhand fastslaget intäktstak. Taket ska inte revideras under innevarande MFF-period.

Generellt anser regeringen att systemet för egna medel ska vara utformat i enlighet med principer om enkelhet, transparens, möjlighet till ansvarsutkrävande, ändamålsenlighet och budgetrestriktivitet. Eventuella förändringar av systemet för egna medel bör genomföras först efter noggrant övervägande och om det kan säkerställas att förändringarna bidrar till ökad uppfyllelse av dessa övergripande principer.

Andra frågor på dagordningen är bl.a. rekommendation om Kroatiens anslutning till euron och landspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen.

Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.