Artikel från Socialdepartementet

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter i fokus på Barnrättsdelegationens möte

Publicerad

Temat på Barnrättsdelegationens möte den 9 juni var den nyligen beslutade utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Under dialogen lämnade företrädare för deltagande organisationer inspel och synpunkter till utredningen samt till regeringen avseende det fortsatta arbetet för barnets rättigheter.

  • Socialminister Lena Hallengren står bredvid två kvinnor och pratar.

    Socialminister Lena Hallengren med ansvar för barnrättspolitiken.

    Foto: Catrin Aleby/ Regeringskansliet

  • Två män står bredvid varandra och pratar.

    Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås.

    Foto: Catrin Aleby/ Regeringskansliet

Socialminister Lena Hallengren med ansvar för barnrättspolitiken och statssekreterare Tobias Lundin Gerdås medverkade vid mötet och informerade om regeringens arbete för barnets rättigheter.

–Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Att utreda barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter är ett ytterligare steg framåt i arbetet mot målet, säger Lena Hallengren.

Vid mötet medverkade också den särskilda utredaren Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, och berättade om utredningens uppdrag. Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till (så kallat ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering. Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Det tredje tilläggsprotokollet innebär att barn, eller representanter för barn, kan vända sig till FN:s kommitté för barnets rättigheter om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta.

Barnrättsdelegationen

Barnrättsdelegationen består av representanter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter samt Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Delegationen inrättades av regeringen 2016 som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Barnrättsdelegationen består av representanter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, Barnrättsbyrån, Bris, ECPAT, Friends, Global Child Forum, LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer), Maskrosbarn, Nätverket för barnkonventionen, PLAN Sverige, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga, Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, SOS barnbyar, Synskadades riksförbund, UNICEF Sverige och World Childhood Foundation.