Flera nya reformer träder i kraft när skolan börjar

Publicerad

I samband med att det nya läsåret börjar träder ett flertal nya reformer i kraft. Det handlar bland annat om en utökning av lovskolan, att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 får extra studietid och om flera lagändringar som ska öka tryggheten och studieron i skolan. Måndagen den 15 augusti höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom en pressbriefing för att informera om förändringarna.

Ladda ner:

–  Jag är övertygad om att de reformer som nu träder i kraft, i kombination med regeringens många övriga insatser inom skolområdet, kommer att bidra till att fler elever lär sig mer och de svenska kunskapsresultaten fortsätter uppåt, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Ändringar för en mer likvärdig skola

Nedan presenteras ett urval av de nyheter som gäller för det nya läsåret.

Ändring i läroplaner

Nu gäller nya kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan. I de nya kursplanerna som nu gäller betonas faktakunskaper mer, särskilt för yngre elever. De nya betygskriterierna är nu också lättare för lärarna att använda än de gamla kunskapskraven eftersom de är mindre detaljerade och omfångsrika. Dessutom skiljer innehållet sig tydligare mellan stadier och mellan kurser.

Pressmeddelande: Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner

Mer likvärdig betygssättning

Den 1 juli infördes flera ändringar i syfte att göra betygssättningen mer likvärdig och betygen som sätts mer rättvisande. Bland annat:

  • En ny princip införs för betygssättning. Den innebär att läraren vid betygssättningen för betygen A till D ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna, och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Syftet är att betygen ska bli mer rättvisande och bättre spegla elevernas kunskaper.
  • För att öka likvärdigheten vid betygssättning och skapa hållbarhet för både lärare och elever har regeringen beslutat om en ändring i riktlinjerna för betygssättning i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). Dagens formulering om att ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper har enligt Betygsutredningen 2018 (U 2018:03) tolkats olika och bedöms bidra till ökad stress hos såväl lärare som elever. Formuleringen tas bort och nu blir det tydligare att lärare inte måste ta hänsyn till hur mycket underlag som helst när de sätter betyg, till exempel uppgifter som lämnas in efter utsatt tid.  

Pressmeddelande: Ämnesbetyg införs på gymnasiet för att bättre spegla elevers kunskaper

Pressmeddelande: Ändring i läroplaner ska göra betygssättningen mer likvärdig

Extra studietid för hjälp med läxor samt utökad lovskola

Från den 1 juli har alla elever i grundskolans årskurs 4–9 rätt till två timmars extra studietid per vecka. Dessutom utökas lovskolan med 25 timmar för de elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Ändringarna ska verka för en mer jämlik skola där elever som behöver extra stöd får det. Det ger förutsättningar för att fler elever lär sig mer och blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Pressmeddelande: Hjälp med läxor och utökad lovskola ska bidra till att fler elever klarar skolan

Ökad trygghet och studiero

Den 1 augusti trädde flera lagändringar i kraft med syfte att stärka skolans arbete med att ge alla elever en undervisning som präglas av studiero i en trygg miljö. Det innebär bland annat att:

  • all personal ska få göra det som är befogat för att eleverna ska ges trygghet och studiero, till exempel ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar,
  • det blir enklare för rektorer att besluta om avstängning och tillfällig placering av en elev inom och utanför skolan,
  • användningen av mobiltelefoner i skolan regleras, och
  • ordningsreglerna och hur dessa följs ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår flera lagändringar för att skapa mer studiero i skolan