Artikel från Statsrådsberedningen

Ministerdiskussion om rättsstatens principer

Publicerad

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 20 september ska de diskutera situationen för rättsstatens principer, följa upp EU:s framtidskonferens och det årliga linjetal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll 14 september. En genomgång av relationerna mellan EU och Storbritannien står också på dagordningen.

EU-minister Hans Dahlgren i Bryssel
Efterlevnad av rättsstatens principer och uppföljning av EU:s framtidskonferens är några av frågorna på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 20 september. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

Tjeckiska ordförandeskapet

Ordförandeskapet kommer att hålla en sedvanlig presentation av sina prioriteringar och arbetsprogram.

EU-kommissionens linjetal och den årliga framsynsrapporten

Ministrarna ska diskuteras innehållet i det årliga linjetalet som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september.

Regeringen välkomnar att linjetalet framhöll EU:s fortsatta stöd till Ukraina och sanktionerna mot Ryssland samt noterar att EU-kommissionen fokuserar på att leverera på tidigare utpekade prioriteringar.

EU-kommissionen ska också presentera årets framsynsrapport som är ett stöd för kommissionens arbete. I 2020 och 2021 års rapporter handlade främst om EU:s resiliens och förstärkning av unionens långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet. I år handlar rapporten om samverkan mellan den gröna och den digitala omställningen och omställningens potential att göra EU långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt. Den lyfter fram åtgärder på 10 områden som spelar en särskilt viktig roll. Bland annat stärkt motståndskraft, EU som global röst, strategiska varor, välfärd och sammanhållningspolitik tas upp.

EU:s dialog om rättsstatens principer

Ministrarna ska diskutera utvecklingen på rättsstatsområdet.

Diskussionen tar avstamp i EU-kommissionens årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet i EU som presenterades i juli. Diskussionen kommer främst handla om de nationella rättssystemen, om åtgärder mot korruption, om situationen för media samt om andra institutionella frågor om kontroller och motvikter.

Regeringen anser att rättsstatsutvecklingen i EU kräver stor uppmärksamhet och ser med oro på den negativa utvecklingen i några medlemsstater. EU:s arbete behöver fortsätta och EU-budgetens krav på villkor för att få del av EU-medel är ett viktigt verktyg. Regeringen välkomnar att årets rapport också innehåller landspecifika rekommendationer.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna kommer få en lägesuppdatering med fokus på det så kallade Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.

Konferensen om Europas framtid

Konferensens slutrapport med 49 förslag ska nu följas upp av EU:s institutioner.

På mötet den 20 september följer ministrarna upp konferensen med en diskussion som bland annat väntas handla om inställningen till revidering av fördrag och beslutsregler.    

Regeringen anser att uppföljningen inte ska omfatta fördragsändringar eftersom det i nuläget inte verkar finnas en samsyn om syftet med en sådan process. Regeringen anser också att den nuvarande institutionella balansen fungerar väl men är positiv till en övergång från krav på enhällighet i beslut till kvalificerad majoritet inom vissa områden.

Därutöver ska ministrarna ha en sedvanlig förberedelse inför Europeiska rådets möte i oktober.

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige.  

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet 20 september

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.