Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

"Vi vill att även utländska åkare skattar för vägslitage"

Publicerad Uppdaterad

DN Debatt 21 oktober 2014
Regeringens klimatreformer. Vi satsar 2015-2018 två miljarder på investeringar i kollektivtrafik i städer och lika mycket på stöd till andra klimatinvesteringar i kommunerna. För att få ned utsläppen från lastbilar vill vi införa en vägslitageskatt för både inhemska och utländska åkare, skriver Stefan Löfven och Åsa Romson.

Det är tid för ansvar. Om jordens temperatur fortsätter att stiga i den takt som forskarna nu ser och förutspår kommer det få allvarliga konsekvenser för allt liv på jorden, även vårt. FN har pekat på klimatförändringarna som ett globalt säkerhetshot. Vår generation måste vara redo att axla uppgiften att rädda klimatet. Inga andra alternativ är möjliga.

Den nya samarbetsregeringen kommer därför att verka både på nationell och på global nivå för att ta ledning i detta arbete. Sverige ska gå före och visa vad som är möjligt och samtidigt arbeta för att det möjliga också blir verklighet globalt. Vi ska göra det lättare för individer, företag, kommuner och regioner att minska sin klimatpåverkan. Det ska vara enkelt och lönsamt att ta sitt ansvar för ett bättre klimat. Det här skapar jobb, ekonomisk utveckling, framtidstro – och ett samhälle vi med stolthet kan lämna över till våra barn.

I dag presenterar samarbetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tre viktiga reformer, som återfinns i den budget som inom kort presenteras tillsammans med Vänsterpartiet, och som kommer att genomföras redan under 2015:

1. Investeringar för att minska kommunernas klimatutsläpp

Klimathotet är globalt men alla klimatutsläpp är lokala. Därför behövs ett strategiskt klimatarbete på lokal och regional nivå. Tidigare nationella program för stöd till klimatinvesteringar lokalt (LIP och KLIMP) har gett goda resultat, bland annat möjliggjordes stora delar av dagens produktion av biogas till fordon av just sådana program. Att åter få igång en nationell katalysator för lokala klimatinvesteringar är därför viktigt. På så sätt kan Sverige fånga upp viktiga lokala utvecklingsmöjligheter och stärka klimatarbetet.

För att minska Sveriges klimatpåverkan föreslår samarbetsregeringen från och med 2015 ett särskilt ekonomiskt stöd för lokala klimatinvesteringar. Stödet kommer att ligga på 200 miljoner kronor under det första året, då systemet är under utformning. Därefter kommer resurserna att utökas till 600 miljoner kronor årligen under åren 2016-2018. Stödet ska gå till de åtgärder på lokal och regional nivå där investeringarna ger som störst klimateffekt.

2. Ett stadsmiljöprogram som medfinansierar hållbara transporter i städer

Så mycket som en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från transporter, varav merparten kommer från vägtrafiken. Vi vet också att den största potentialen att minska biltrafiken finns i städerna där analyser visar att det går att minska bilresorna med upp till en fjärdedel fram till år 2030. En sådan minskning skulle samtidigt ge en mängd andra positiva effekter som att luften blir friskare och buller minskar, framkomligheten ökar och ytor till bostäder eller grönska frigörs när transporterna blir mer yteffektiva

För att minska bilresorna i städer är det centralt att öka andelen resor med kollektivtrafik. För att förbättra kollektivtrafiken föreslår därför samarbetsregeringen en satsning på kollektivtrafik för förbättrade stadsmiljöer. I den kommande budgeten investerar vi hela 500 miljoner kronor årligen till insatser för hållbara transporter i städer år 2015–2018. Denna statliga medfinansiering kommer att gå till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort. Resurserna ska användas där de gör bäst nytta, potentialen för minskade klimatutsläpp och förbättrad stadsmiljö kommer utvärderas innan en stad kan få stöd.

3. Miljöskatternas styrande effekt ökas

Vi måste fortsätta minska våra utsläpp av växthusgaser men medan utsläppen från personbilar har minskat sedan 1990 har utsläppen från tunga lastbilstransporter ökat kraftigt. De har ökat med över 40 procent sedan 1990. Med en växande ekonomi kommer utsläppen att fortsätta växa, om ingenting görs. Vi måste vända på trenden. De ekonomiska styrmedel som gör det dyrare att smutsa ner och billigare att vara miljövän behöver förstärkas.

Samarbetsregeringen kommer att arbeta för en överflyttning av långväga godstransporter från vägar till järnvägar och sjöfart och satsningarna på järnvägen förstärks därför redan nästa år. Ett arbete påbörjas också omedelbart och skyndsamt med att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt som även omfattar utländska åkare. Ambitionen är att detta ska genomföras under mandatperioden. En sådan skatt bidrar till att långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart och bidrar också till schyssta villkor inom åkerinäringen.

Insatserna för att nå en fordonsflotta som är mindre beroende av fossila bränslen behöver intensifieras. Samarbetsregeringen avser därför att införa ett system där mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus. Fordon med höga utsläpp av koldioxid får däremot högre skatt. I avvaktan på att detta kan genomföras behålls en premie till bilar med mycket låga utsläpp av koldioxid.

Vi axlar ansvaret. Vi ökar nu insatserna för att minska allas vår påverkan på klimatet och bjuder in alla goda krafter till det arbetet. Det kommer stärka Sveriges konkurrenskraft, bidra till att skapa jobb och nya företag, och göra Sverige till en förebild i världen. Vår uppmaning är enkel och prestigelös: Var med oss i ett arbete som gör att vi kan se kommande generationer i ögonen.

Och samtidigt som vi driver en utav världens mest ambitiösa omställningsprogram här hemma, höjer vi även Sveriges röst i världen. Sveriges samarbetsregering kommer under det internationella klimattoppmötet i Paris nästa år ta strid för att genomföra de avgörande reformerna för vår tid på global nivå. Det är tid för ansvar – och vi verkar i denna tid med beslutsamhet, självförtroende och ett osvikligt hopp inför framtiden.

Stefan Löfven, statsminister
Åsa Romson, klimat- och miljöminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.