Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Åsa Romson (MP): ”Sverige ska vara ett föregångsland”

Supermiljöbloggen 17 december 2014
I helgen avslutades FN:s stora klimatmöte i Lima, Peru, med 194 deltagande länder. Syftet var att lägga grunden för ett nytt klimatavtal, som ska antas i Paris nästa år. Ett avtal behövs för att världens länder tillsammans ska få stöd för ambitiöst arbete för minskade utsläpp och skydd av samhällen som redan hotas av klimatförändringarna.

Efter Lima väntar nu ett hårt arbete för att vi fram­gångs­rikt ska kunna gå i mål i Paris. Från svensk sida driver re­ge­ring­en starkt på för att ett nytt kli­matav­tal ska omfatta alla länder utifrån deras för­ut­sätt­ning­ar. Det är samtidigt viktigt att ländernas am­bi­tio­ner möter de globala behoven som forskarna pekar på, nämligen att hålla den globala upp­värm­ning­en så långt under två graders upp­värm­ning som möjligt.

Ska vi lyckas minska utsläppen av växt­hus­ga­ser och skydda våra barn och samhällen från ka­ta­stro­fa­la kon­se­kven­ser av kli­mat­för­änd­ring­ar­na krävs in­ter­na­tio­nellt samarbete och länder som visar vägen. Sverige påverkar andra länder genom att sprida fram­gångs­rik kli­mat­po­li­tik och mil­jö­tek­nik. Vi stödjer svagare länder genom starkt ut­veck­lings­sam­ar­be­te och ambitiös kli­mat­fi­nan­sie­ring. Sverige är en av de ton­gi­van­de länderna inom FN:s klimat- och mil­jö­ar­be­te och svensk kompetens bidrar till så väl det om­fat­tan­de ve­ten­skap­li­ga arbetet i FN:s kli­mat­pa­nel IPCC som i upp­byg­gan­det av den gröna kli­mat­fon­den.

Det var när den svenska sam­ar­bets­re­ge­ring­en lovade fyra miljarder kronor till FN:s gröna kli­mat­fond för åren som kommer som andra länder följde efter. En stor del av fondens medel kommer att gå till att stödja fattiga länders nöd­vän­di­ga arbete med an­pass­ning till kli­mat­för­änd­ring­ar samtidigt som kli­mats­mart ut­veck­ling gynnas. I veckan passerade fonden tio miljarder dollar.

Det finns de som försöker hävda att det inte spelar så stor roll vad Sverige gör eftersom vi är ett så litet land. Det stämmer inte. Genom Sveriges offensiva agerande inför och under kli­mat­topp­mö­tet i Lima har vi in­spi­re­rat och möj­lig­gjort för andra länder att göra mer för klimatet. Någon måste våga ta på sig ledar­trö­jan för att andra ska våga och kunna följa efter.

De in­ter­na­tio­nel­la kli­mat­för­hand­ling­ar­na rör sig inte framåt genom vackra ord, utan genom att länder levererar vad de lovat. Sveriges tro­vär­dig­het i för­hand­ling­ar­na står och faller med att vi själva gör det vi kräver av andra: att vi sänker utsläpp vi orsakar, att vi in­ve­ste­rar i om­ställ­ning­en till ett kli­mats­mart samhälle och att vi bidrar med pengarna och kunskap till det in­ter­na­tio­nel­la kli­mat­ar­be­tet. Sverige ska kort och gott vara ett fö­re­gångs­land, som visar att det går att kombinera kli­ma­t­an­svar med jobb­po­li­tik, hög välfärd och god livs­kva­li­tet.

Mötet i Lima innebär av­slut­ning­en på året, men samtidigt start­skot­tet för det för­hopp­nings­vis minst lika intensiva 2015. Vi kommer inte att få ett perfekt avtal i Paris men det ska vara ett avtal som klart och tydligt visar vägen framåt för världens stater. Det ska vara ett avtal som trycker på för att länder suc­ces­sivt ska öka sina kli­ma­tam­bi­tio­ner över tid. Avtalet måste innehålla regler för hur utsläpp och åtgärder ska redovisas så att ingen kommer undan ansvar genom att hålla undan in­for­ma­tion om sina klimatmål och sitt kli­mat­ar­be­te.

Med ett sådant avtal i Paris ges också kraft och in­spi­ra­tion till enskilda människor, företag, kommuner, och or­ga­ni­sa­tio­ner i hela vår värld att delta i kli­mat­ar­be­tet. Till­sam­mans kan vi möta kli­ma­tut­ma­ning­en. Det är vi är skyldiga våra barn och barnbarn.

Åsa Romson (MP), klimat- och mil­jö­mi­nis­ter