Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

"Jämställdhet ska prioriteras redan i vår ändringsbudget"

Publicerad Uppdaterad

Dagens Nyheter 22 januari 2015

Just nu pågår World Economic Forum i Davos. En av de viktigaste frågorna som Sverige kommer att lyfta där är vikten av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Sverige är och ska vara ett föregångsland på jämställdhetsområdet.

Den svenska regeringen är en feministisk regering. Vi sätter jämställdheten i centrum i såväl det nationella som i det internationella arbetet. Jämställdhet är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Alla människor ska få vara fria att vara den person de är utan att låsas in i könsbundna normer. Men det är också del av regeringens idé om det moderna välfärdssamhället. Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling.

Därför ska sysselsättningen vara lika hög bland kvinnor som bland män. Kvinnor ska i samma utsträckning som män ha ett betalt arbete, med bra arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Löneskillnaderna mellan könen ska minska. Alla ska ha rätt att arbeta heltid och vara ekonomiskt självständiga.

Men vi har en lång väg dit. Fortfarande skiljer det tre och en halv miljon kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor står fortfarande för den största delen av det obetalda arbetet och männen tar bara ut en fjärdedel av föräldraförsäkringen. Vi ser i dag hur många kvinnor tvingas gå ner i arbetstid för att välfärden inte håller måttet, för att personalen i äldreomsorgen inte räcker till eller för att öppettiderna i förskolan är för snäva.

I budgeten satsade regeringen stort på insatser för att motverka jämställdhetsgapet. Vi föreslog stora investeringar i att öka bemanningen i äldreomsorgen för att anhöriga inte ska behöva gå ner i tid för att vårda äldre släktingar, ett ansvar som oftast kvinnor tar på sig. Vi investerade stort i förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vi ökade också underhållsstödet för ensamstående föräldrar och ville bygga ut förskolan på obekväm arbetstid för att ensamstående föräldrar – ofta mammor – ska kunna ta de jobb som erbjuds och försörja sina barn. Tyvärr röstade Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ner regeringens budget.

Vi vill nu göra föräldraförsäkringen mer jämställd genom att införa en tredje månad i försäkringen som reserveras åt den andra föräldern. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har hittills valt att i stället fortsätta satsa på det hårt kritiserade vårdnadsbidraget, trots att uppföljningar visar att bidraget håller de mest ekonomiskt utsatta kvinnorna utanför arbetsmarknaden. Det här är en bakåtsträvande politik som tar Sverige i helt fel riktning.

Sveriges nya regering går nu vidare med att bygga upp världens första jämställda statsförvaltning och vi ger jämställdhetspolitiken en mycket större tyngd också i regeringskansliet. Redan nu står det klart att det nya regeringskansliet är helt jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt tillsatta posterna och tjänsterna. Tack vare en medveten utnämning och rekrytering är lika många kvinnor som män statsråd, statssekreterare och politisk sakkunniga.

En feministisk regering nöjer sig inte enbart med att analysera konsekvenserna av de politiska besluten, utan ser även till att de leder till ökad jämställdhet. Feminism ska genomsyra hela regeringens politik, i alla prioriteringar och beslut. Därför tar vi initiativ till en styrgrupp inom regeringskansliet för att ge alla statsråd verktyg i hur jämställdhetsfokus ska avspeglas i regeringens samlade arbete. Vi påbörjar även arbetet med jämställdhetsbudgetering.

Vi ger också alla departement i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Det innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

I dag bedrivs ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i arton myndigheter (JiM). Lärdomarna från JiM ska nu spridas till fler myndigheter. Regeringen utökar därför denna satsning till att omfatta 41 myndigheter, däribland Försäkringskassan och Skatteverket. Myndigheterna ska i sina regleringsbrev redovisa hur de ska arbeta med jämställdhets­integrering under 2015–2018 för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Varje myndighet ska beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndig­hetens styrprocesser.

Det svenska jämställdhetsarbetet har tjänat vårt land väl. Förutom att det är moraliskt riktigt har det bidragit till Sveriges höga sysselsättning och tillväxt. Men det har inte skett av sig självt, utan är i mångt och mycket resultatet av politiska beslut, som exempelvis den första och den andra pappamånaden och avskaffande av sambeskattning.

En feministisk regerings ambitioner för ökad jämställdhet gäller såväl nationellt som i det internationella samarbetet. Utvecklingen i världen går framåt. I dag börjar lika många flickor som pojkar i grundskolan världen över, andelen kvinnor i världens parlament har ökat och globalt sett arbetar fler kvinnor utanför jordbrukssektorn. Det är en bra utveckling, men mycket återstår att göra.

Svenskt bistånd ska bidra till att kvinnors och flickors systematiska underordning i samhället motverkas. Frånvaron av alla former av våld mot kvinnor och flickor är centralt i detta. Regeringen prioriterar arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hittills har främst kvinnor drivit jämställdhetsarbetet. Under senare år har en global och svensk medvetenhet om män och pojkars roll vuxit i jämställdhetsarbetet. Mäns och pojkars delaktighet är en viktig del av regeringens strategiska jämställdhetsarbete. Bland annat genom vårt engagemang i FN-kampanjen HeForShe.

Vår starka övertygelse är att politiken måste fortsätta att driva jämställdhetsarbetet framåt. Vi vill ha en jämställdhetspolitik som speglar det samtida Sverige och alla som bor i vårt land. Det är inte en fråga som löser sig av sig självt. Därför kommer regeringen att prioritera reformer som leder till ökad jämställdhet i kommande budgetpropositionen och i den ändringsbudget vi lägger redan i vår.

Dagens och framtida generationer ska mötas av ett jämställt samhälle där varje enskild människa kan uppnå sin fulla potential. Jämställdhet är inte bara rätt, utan smart politik som skapar tillväxt och utveckling. Hälften av världens alla begåvningar måste få möjlighet att komma till sin rätt.

Stefan Löfven, statsminister

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.