Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Debattartikel från Statsrådsberedningen

Här är mina nya innovationsrådgivare

Publicerad Uppdaterad

Dagens industri 23 februari 2015

I dag på Harpsund samlas det Nationella innovationsrådet för sitt första möte. Som statsminister kommer jag att vara ordförande för Innovationsrådet. Syftet med att placera det på högsta politiska nivå är att ge prioritet till arbetet med att stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Innovationsrådet kommer också att vara viktigt för att upprätthålla en löpande dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Samverkan är något som jag fäster stor vikt vid och Innovationsrådet blir en ny infrastruktur för detta.

Genom Sveriges moderna historia har samhällets olika delar haft förmåga och mod att gemensamt samlas för att ta ansvar. Det har varit en ovärderlig tillgång för vårt land. Sverige litet, vilket har sina nackdelar, men när vi samarbetar kan vi vända det till en fördel. Då får vi kortare beslutsvägar, bättre förankring och kan snabbare anpassa oss till nya förutsättningar och ligga steget före.

Dessvärre har samverkan och närings- och innovationspolitiken de senaste åren varit satta på undantag. Den tidigare regeringen hade många goda ambitioner, men ointresset för dialog och samverkan med vad man betraktade som särintressen ledde till att Sveriges beslutsfattande blev allt trubbigare. Ekonomin, arbetsmarknaden och utbildningsväsendet började fungera allt sämre. Produktivitetstillväxten avstannade, tillväxten per capita uteblev nästan helt, företagen fick allt svårare att rekrytera personer med rätt kompetens, arbetslösheten steg, Sverige tappade marknadsandelar och handelsbalansen försvagades. På bara åtta år föll Sverige från andra till tionde plats i World Economic Forums rankning över internationell konkurrenskraft.

Att regeringen nu inrättar ett nationellt innovationsråd är ett av flera viktiga steg för att bryta den här negativa utvecklingen. Innovationsrådet ska vara ett rådgivande organ. Tanken är att utifrån ett helhetsperspektiv få fram förslag och idéer som leder till bättre samordning och effektiviseringar så att alla de vardagshjältar som skapar morgondagens produkter, tjänster och företag får bättre förutsättningar. Men också så att fler kan ta steget att bli företagare eller arbeta med innovationer på sin arbetsplats.

På dagens första möte kommer Innovationsrådet bland annat att ta upp den statliga riskkapitalförsörjningen. Andra frågor som Innovationsrådet kommer att ta sig an i närtid är innovationsupphandling, Life Science och hur vi tar tillvara de möjligheter som klimatomställningen för med sig.

Innovationsrådet är en komponent för att öka tillväxten och skapa jobb, men det krävs naturligtvis mycket mer. I den globala konkurrensen finns det ingen "quick fix" utan det krävs ett brett och målmedvetet arbete. Regeringen har därför en jobbstrategi som bygger på en rad insatser inom tre områden:

I. Investeringar för framtiden
Under de senaste åren har investeringstakten i Sverige minskat. Särskilt oroande är de vikande privata investeringarna, med tanke på dess vikt för utvecklingen av produktiviteten i den svenska ekonomin. För att upprätthålla konkurrenskraften krävs att samhället gör nödvändiga investeringar i infrastruktur, bostäder, forskning och ett bättre klimat.

II. Fler och växande företag
För att öka efterfrågan krävs en aktiv näringspolitik och samverkan. Vi vill stärka hela innovationskedjan så att fler företag, innovatörer och entreprenörer lyckas utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster.

III. Utbildning för rätt kompetens och matchning
Trots att Sverige har hög arbetslöshet har många arbetsgivare svårt att hitta personal. En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten. Vi kommer att göra investeringar i skola, högskola och vuxenutbildning så att människor kan ta de jobb som finns och de nya som växer fram.

Innovationsrådet har en viktig roll att spela för att skapa förutsättningar för fler framgångsrika företagare som efterfrågar arbetskraft. Därför är jag glad över att tio mycket kompetententa och engagerade personer nu tar plats som ledamöter i Innovationsrådet. Ledamöterna för 2015 är Ola Asplund, Mengmeng Du, Charles Edquist, Pam Fredman, Darja Isaksson, Johan Rockström, Karl-Henrik Sundström, Jane Walerud, Hans Vestberg och Carola Öberg.

Tillsammans med statsråden Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Helene Hellmark Knutsson och Åsa Romson så utgör Innovationsrådet en spännande blandning av kompetenser och erfarenheter.

Med Innovationsrådet kommer regeringen också löpande att upprätthålla en dialog med de aktörer som runt om i landet arbetar med innovation, entreprenörskap och framtidens växande företag. Det är där som grunden för Sveriges välstånd byggs.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.