Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

"Jag har kommit för att ge mitt stöd till Tunisien"

Publicerad · Uppdaterad

La Presse de Tunisie 18 februari 2015

När jag tillträdde som utrikesminister i oktober förra året visste jag att Tunisien var ett land jag tidigt ville besöka. För att visa mitt och Sveriges stöd till den väg som ert land har valt och som inspirerar en hel värld.

Jag har med stort intresse följt ert land de senaste åren. Och flera gånger konstaterat att det rymmer många modiga ungdomar, kvinnor och män som med gemensamma krafter valt demokratins väg. Som inte alltid är enkel, men alltid rätt.

Därför är det med stor glädje som jag i dag landar i Tunis och under några dagar kommer att möta regeringsföreträdare, civilsamhälle och näringsliv.

Några år efter självständigheten inledde Tunisien och Sverige på 1960-talet ett pionjärsamarbete för att bygga upp landets infrastruktur. Biståndet, som varade i nästan 20 år, skapade vänskapsband mellan våra länder. Sedan revolutionen har vi ett omfattande samarbete på drygt 5,5 miljoner euro per år för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi stöder bland annat en uppskattad vidareutbildning av Tunisiens samtliga domare, cirka hälften av dem kvinnor, och insatser för att motverka korruption. Vi följer noga utvecklingen i landet och har regelbunden kontakt med tunisiska regeringsföreträdare och civilsamhälle. Våra bilaterala insatser kompletterar EU:s stora engagemang.

Under mitt besök i landet ser jag fram emot givande samtal kring vår gemensamma agenda:

Säkerhet i närområdet

Vi människor hör ihop, just för att vi är människor. Att möta säkerhetspolitiska hot är en gemensam uppgift. Vi ser hur osäkerheten ökat i båda våra länders närområden det senaste året: Både i Nordafrika och runt Östersjön. Dessa hot måste alltid hanteras på ett rättssäkert sätt och med respekt för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det kräver också solidaritet, att vi hjälps åt. Sverige står redo att fortsatt stödja Tunisien i ert viktiga arbete, bland annat genom vårt omfattande biståndssamarbete, och ser fram emot goda diskussioner om hur vi som jämnstora länder kan agera för mänskliga rättigheter, folkrätt och territoriell integritet.

Handel och ekonomisk tillväxt

Det tar tid att bygga en demokratisk kultur och rättssäkra institutioner. Konstitutionen behöver nu omsättas i praktisk handling. Ekonomiska reformer är nödvändiga för att öka konkurrenskraften och skapa nya jobb. Det tunisiska folket kräver social rättvisa och värdighet. Jag vet att många, inte minst bland er unga som modigt satte er upp mot den gamla auktoritära regimen, otåligt väntar på förbättringar i vardagen. Svenska företag sysselsätter idag cirka 5 000 tunisier. Dessa företag utgör en god grund att bygga vidare på för att utveckla handeln mellan våra länder. Arbete är i lika delar grunden för mänsklig värdighet som för ekonomisk tillväxt. För ungdomar är arbete avgörande för att kunna skaffa sig ett eget hem, välja sin egen väg och för att kunna bilda familj.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Val är onekligen demokratins kärna. Men demokratin måste fördjupas under mellanvalsperioder. Den nya, tunisiska konstitutionen, författad under en svår period, är bevis på demokratins styrka. Politiska ledare visade mod och agerade för landets bästa. Det civila samhället, genom Kvartetten och den nationella dialogen, tog imponerande initiativ och ansvar. Det är välkommet att den nya regeringen fortsätter en tradition av bred förankring, samverkan mellan olika krafter i samhället och där unga inkluderas.

Demokratins princip vilar på respekten för de mänskliga rättigheterna. Att alla människor – oavsett kön, bakgrund och sexuell läggning – har lika rättigheter. Det handlar inte minst om yttrande-, åsikts- och religionsfrihet. Det är en ständig uppgift för alla oss regeringsföreträdare världen över, att påminna oss om och verka för.

Jag har med intresse och glädje följt de tunisiska kvinnornas roll i landets demokratiseringsprocess. Ni har sedan lång tid haft en framstående roll i politik och samhällsliv, och några av er har prisbelönats av svenska organisationer för ert arbete. Jag tänker inte minst på kvinnornas roll i civilsamhället, i den nationella dialogen och i parlamentet. Att kvinnor är aktiva och drivande i den demokratiska utvecklingen är nödvändigt för varje lands, också Sveriges och Tunisiens, välmående.

Fred och frihet i Israel och Palestina

I höstas erkände Sverige Staten Palestina. Huvudskälet till Sveriges erkännande av Palestina är att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande är uppfyllda. Genom vårt beslut vill Sverige bidra till att ge ny dynamik till en avstannad fredsprocess, att underlätta en uppgörelse genom att göra parterna mindre ojämlika och att bidra till att ge de unga palestinier och israeler som är fångade mellan våld och förtvivlan, hopp om att en annan fredlig värld är möjlig. Målet är att Israel och Palestina ska kunna leva inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års gränser som utgångspunkt och där eventuella markbyten endast accepteras om parterna framförhandlar det. Detta är en fråga som berör oss alla och det är vår gemensamma uppgift att stödja freden.

Ni är det land där den arabiska våren startade och som gjort imponerande landvinningar. Det är dock alltid viktigt att fortsätta framåt. Jag är här för att visa Sveriges stöd på vägen. Vi är redo att tillsammans med er möta utmaningarna så att våra två länder på bästa sätt kan fortsätta vårt samarbete.

Margot Wallström.
Sveriges utrikesminister