Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

Så ska den offentliga upphandlingen förbättras

Publicerad Uppdaterad

Dagens industri 2 mars 2015

Regeringens nationella politik för att utveckla arbetet med offentlig upphandling skapar förutsättningar för kommuner och landsting att använda upphandling som ett verktyg för att påverka sysselsättningsgraden, värna om miljön och främja innovationer.

Region Skåne tar nu ett helhetsgrepp om upphandlingar och öppnar för ett brett samarbete med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor, akademi samt fackliga organisationer för att främja innovationer och en hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Värdet av alla varor och tjänster som produceras på uppdrag av den offentliga sektorn och som finansieras med skattemedel uppgår till 600 miljarder kronor per år. Det motsvarar 33 procent av de offentliga utgifterna. Ett väl fungerande arbete med upphandling får således stora effekter på samhället. För att utveckla arbetet med offentlig upphandling krävs en nationell politik som driver på det strategiska arbetet med upphandling.

Regeringens arbete med att ta fram en nationell upphandlingsstrategi möjliggör för kommuner och landsting att utveckla sitt strategiska arbete med upphandling. Den nytillsatta utredning, som ska se över metoderna för att ställa krav på arbetsmiljö och villkor enligt kollektivavtal i upphandling, kommer att begränsa risken för att upphandling vinns genom låga löner, dåliga arbetsvillkor och skadlig arbetsmiljö.

Skattemedel ska gå till företag som värnar om miljön, arbetsmiljön för sina anställda och som vill vara med och bidra till ett socialt starkt samhälle.

Region Skåne vill bygga en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar region. Ett Skåne där människors lika värde och möjlighet att påverka är grundläggande för utvecklingen och där skåningarnas erfarenheter och talanger tas till vara. Vi vill skapa ett dynamiskt Skåne som leds av innovationer. Ett Skåne som erbjuder tillgängliga välfärdstjänster av hög kvalitet och en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård. En nytänkande och progressiv politik för upphandling är en av metoderna för att nå det Skåne vi vill bygga.

Det bästa sättet att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt är genom samarbete mellan flera aktörer. Region Skåne kommer därför att öppna för ett brett samarbete med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor, akademin samt fackliga organisationer.

På så sätt kan vi skapa kreativa lösningar, ta vara på den bästa forskningen inom området och inventera goda exempel internationellt. Skåne ska arbeta systematiskt med sociala krav och miljöaspekter i upphandling och främja innovationer.

Arbetet med innovationsupphandling innebär att beställaren definierar ett behov där verksamhetsutveckling står i centrum. Uppdraget läggs sedan ut till innovativa företag. Det är ofta små och medelstora företag som utvecklar innovativa lösningar vilket innebär att innovationsupphandling inte enbart bidrar till nya lösningar utan även till en ökad mångfald av aktörer på marknaden.

Arbetet med innovationsupphandling innebär att fler företag kommer att etablera sig i Skåne vilket stärker regionen och skapar högre sysselsättning. På så sätt främjas tillväxten och Skåne kommer att kunna utvecklas till Europas mest innovativa region 2020.

Det finns många internationella exempel på innovationsupphandling och krav på social hållbarhet i upphandling som visar att den offentliga sektorn, genom att tänka nytt, kan göra skillnad i sin roll som beställare av varor och tjänster. Ett systematiskt arbete med offentlig upphandling kan lyfta Sverige och vi kommer att fortsätta utveckla arbetet med den offentliga upphandlingen.

Region Skånes tvärsektoriella arbete med upphandlingar är ett exempel på hur kommuner och landsting kan bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för innovationer och en hållbar samhällsutveckling genom ett strategiskt upphandlingsarbete.

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Amela Hodzic, regionråd Skåne (S)

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.