Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Så ska Vattenfall bli ledande i energiomställningen

Publicerad Uppdaterad

Miljöaktuellt 24 mars 2015
En trygg, säker och konkurrenskraftig energiförsörjning är en förutsättning för en fortsatt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Den svenska energipolitiken ska skapa villkor för en kostnadseffektiv energianvändning och en omställning till ett hållbart energisystem. Regeringen anser att Vattenfall ska vara ledande i denna omställning.

Vattenfall är ett av Sveriges största bolag och en central del av det statliga ägandet.

Bolaget verkar på en marknad i snabb förändring. Därför är det avgörande med en engagerad ägare som har kontroll och insyn. Den katastrofala Nuonaffären har orsakat skattebetalarna betydande kostnader. Trots en granskning i KU är det fortfarande inte klarlagt vem som gjorde vad. Så får det inte gå till när staten agerar. Det är centralt att skärpa kraven för dokumentation av ägarstyrningen. Därför har det nu införts ett krav på skriftlig dokumentation av den s.k. ägarsamordning som sker mellan företrädare för bolaget och ägaren när ett statligt ägt bolag står inför särskilt viktiga avgöranden. Bristande transparens och avsaknad av dokumentation var ett i raden av felsteg i Nuonaffären. Med de nya kraven minskas risken för liknande fel i framtiden.

När regeringen tillträdde i oktober förra året såg vi ett behov för staten att bli en mer aktiv ägare till Vattenfall. Det skapades då en statsrådsgrupp med uppdraget att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som ansvarar för förvaltningen av Vattenfall. Statsrådsgruppen består också av klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Regeringsöverenskommelsen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger till grund för statsrådsgruppens arbete.

Imorgon kommer Vattenfall att kalla till årsstämma. Utifrån statsrådsgruppens slutsatser vidtar regeringen nu flera åtgärder för att stärka styrningen av Vattenfall. Regeringen kommer att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Ett av de viktigaste verktygen för styrningen av de statligt ägda bolagen är rekryteringen av styrelseledamöter till bolagen. Med stöd av den hållbarhetsanalys som Regeringskansliet har gjort har initiativ tagits för att säkerställa att Vattenfalls styrelse har god kompetens inom förnybara energisystem. Utvecklingen av energimarknaden och även utmaningen att nå bolagets strategiska hållbarhetsmål i en tid av förändring ställer höga krav på ökad kunskap om energisektorn, teknikförståelse och nytänkande inför omställning. Staten som ägare har beslutat att nominera två nya ledamöter till Vattenfalls styrelse.

Viktoria Bergman har en tydlig kompetens inom hållbart företagande genom sina tidigare ledande befattningar i svensk och internationell företagsmiljö. Viktoria Bergman har haft ansvar för hållbarhet, ägarstyrningsfrågor, kommunikation och affärsutveckling i företag inom energisektorn, den tunga industrin och konsumentsektorn.

Tomas Kåberger kombinerar teknisk och strategisk kompetens inom energisektorn med en stark affärsförståelse. Tomas Kåberger har haft ett antal nationella och internationella uppdrag på energiområdet och har styrelseerfarenhet från bolag verksamma i branschen för förnybar energi.

Vår förhoppning är att dessa två nya styrelseledamöter ska bidra till att ytterligare stärka styrelsen i den strategiska ompositionering som Vattenfall behöver göra för att möta utvecklingen på marknaden.

Regeringen har tagit viktiga steg mot att realisera ambitionen att göra Vattenfall ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vi kommer att styra Vattenfall i en offensiv riktning mot ett mer förnybart energisystem, inom ramen för det uppdrag som riksdagen 2010 beslutade för bolaget. Vattenfall ska affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

I detta sammanhang konstaterar regeringen att Vattenfall på eget initiativ har fryst sitt tidigare arbete med att utreda ersättningsreaktorer i Sverige. Bolaget har meddelat att de har lagt arbetet i vänteläge.

Regeringen tillsatte den 6 mars i år en parlamentariskt sammansatt energikommission. Dess uppdrag är att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning, identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen, och ta fram underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Kommissionens arbete ska redovisas den 1 januari 2017.

Det är positivt att Vattenfall har beslutat att invänta de långsiktiga spelreglerna för energisektorn som Energikommissionens arbete ska resultera i.

Tyskland befinner sig nu i en omfattande omställning av sitt energisystem till en högre andel förnybar produktion, vilket naturligtvis är mycket positivt. Bl.a. har det tyska närings- och energidepartementet tagit fram ett förslag i syfte att uppnå ambitionen att reducera den tyska energisektorns koldioxidutsläpp med 22 miljoner ton till år 2020. Omställningen öppnar möjligheter för Vattenfall och andra bolag att göra ytterligare investeringar i förnybar energi.

Vattenfallkoncernen är i dag hel- eller delägare till fyra brunkolseldade kraftverk i Tyskland, belägna i delstaterna Brandenburg och Sachsen. Koncernen äger även brunkolsgruvorna som förser tre av dessa kraftverk med bränsle. Vattenfalls styrelse beslutade den 29 oktober förra året att utreda olika strategiska alternativ för den tyska brunkolsverksamheten i syfte att skapa en ny hållbar ägarstruktur. Regeringen välkomnar Vattenfalls beslut.

Processen med en ny ägarstruktur för brunkolsverksamheten bedrivs av Vattenfall och är ett ansvar för bolagets styrelse och ledning. Vår uppfattning är att ägaren kan ta ställning till en affär om Vattenfalls brunkolsverksamhet först när den presenteras. Som företrädare för staten som ägare till Vattenfall kommer regeringen att noggrant följa utvecklingen av processen.

Om det blir aktuellt för Vattenfall att genomföra en avyttring som omfattar stora värden, är det styrelsens ansvar att ta initiativ till en s.k. ägarsamordning, som syftar till att nå ett ställningstagande som såväl styrelse som ägare kan ställa sig bakom. I dagsläget finns det ingen sådan ägarsamordning att ta ställning till. För det fall att det blir aktuellt, är det rimligt att vi informerar riksdagens näringsutskott när frågan om en ägarsamordning har kommit in.

Den europeiska energimarknaden, där Vattenfall är en viktig aktör, genomgår nu en stor förändring som kommer att pågå under en överskådlig framtid. Genom våra åtgärder har vi stärkt styrningen av Vattenfall för att skapa förutsättningar för bolaget att leverera på sitt uppdrag även framöver och därigenom bidra till en hållbar energiförsörjning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.