Svensk högskola ska bli jämställd

Dagens Arena 8 mars 2015
Kvinnor och män har olika förutsättningar att klara högskolan och göra forskarkarriär. Helene Hellmark Knutsson (S) skriver om varför hon nu tillsätter en expertgrupp för jämställdhet i högskolan.

Sverige har en feministisk regering. Genusfrågor och jämställdhet står högt på regeringens agenda. Det gäller alla dagar på året, men det blir särskilt aktuellt att tala om den 8 mars.

Att alla, oavsett kön, har lika förutsättningar inom högskolan är en prioriterad fråga för mig och för regeringen. Många politiska reformer på jämställdhetsområdet har genomförts genom åren, men vi ser att vissa problematiska mönster kvarstår.

Könsbundna föreställningar påverkar fortfarande studievalen. Kvinnor och män har olika förutsättningar att klara högskolan. Samma sak när det gäller forskarkarriären. Och arbetet med att öka andelen kvinnliga professorer går alltför långsamt. Om Sverige ska vara en framstående forskningsnation krävs en mer jämställd akademi där såväl kvinnors som mäns kompetens tas till vara.

Redan i regeringsförklaringen utlovade statsministern flera åtgärder på högskolan inom forskningen: forskningsanslagen ska fördelas jämställt, andelen kvinnliga professorer ska öka och villkoren för unga forskare ska förbättras. Detta är frågor som har stor inverkan på jämställdheten i högskolan.

För att intensifiera arbetet kommer jag nu att tillsätta en expertgrupp för jämställdhet i högskolan. Expertgruppen kommer att bestå av personer från olika delar av samhället som kan bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter i jämställdhetsfrågor och tillsammans prioritera upp arbetet för att öka jämställdheten i högskolan.

Gruppen kommer dels att ta fram konkreta underlag och förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016. Dels kommer gruppen att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet i högskolan till mig om ett år. Den kommer därmed bli ett centralt verktyg i utformandet av kommande reformer för att stärka jämställdheten i högskolan under mandatperioden.

Regeringen kommer även att föra en dialog med lärosätena om hur jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor ska utformas. Vi kommer att säkerställa genuskompetens vid bedömning av forskningsansökningar till råden och Vinnova. Och vi avser ha en fortsatt dialog med universitet och högskolor, råden och Vinnova om hur jämställdheten i forskningen ska stärkas.

Universitet och högskolor måste skapa lika möjligheter för kvinnor och män att meritera sig, både inom utbildning på forskarnivå och senare i forskarkarriären. I den svenska högskolan ska kvinnor och män kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär. Samhällets behov av att tillvarata den bästa kompetensen motverkas när könsbundna föreställningar styr studieval och utbildning.

Jag vill se en kunskapsbaserad och effektiv politik som ger största möjliga effekt. Därför kommer jag ta hjälp av experter inom området.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning