Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

Angrip roten till flyktingvågen över Medelhavet

Publicerad · Uppdaterad

Göteborgs-Posten 25 april 2015
Den mänskliga tragedi som utspelar sig på Medelhavet är ett smärtsamt bevis på ojämlikheten och orättvisan i världen. Om liknande tragedier ska undvikas i framtiden måste världssamfundet lägga mer kraft på att komma åt grundorsakerna som driver människor på flykt, skriver biståndsminister Isabella Lövin.

En rad frågor ligger på bordet som regeringen driver inom EU-kretsen. Det handlar om bättre livräddningsinstatser på Medelhavet, att stoppa människosmugglarnas hänsynslösa verksamhet samt att fler länder inom unionen måste öka sitt ansvar för flyktingmottagandet. Kommissionen bör – med stöd av sin initiativrätt – utreda och presentera realistiska alternativ för fler lagliga vägar för att söka asyl inom EU. En väg som nämnts är humanitära visum.

Men detta räcker inte. Vi måste nu på allvar engagera oss i långsiktiga åtgärder som förebygger konflikter och bekämpar fattigdom. För att förstå varför människor väljer att riskera sina egna och sina familjers liv på Medelhavet måste man se strax utanför Europas gränser. Inbördeskriget i Syrien är nu inne på sitt femte år och har skördat hundratusentals människoliv, samtidigt som många miljoner tvingats lämna sina hem och fly. I Irak fortsätter terrorsektens IS exempellöst grymma framfart.

Globalt står vi inför den mest allvarliga flyktingsituationen sedan Andra världskriget. Över 50 miljoner människor är på flykt. Ungefär en procent av dessa, 500 000 människor, beräknas i år söka asyl i EU. Eftervärlden kommer att bedöma vår tids politiska ledare efter hur vi hanterar denna situation, på samma sätt som efter Andra världskrigets fasor.

Här spelar biståndet som en del av en politisk helhetssyn en viktig roll. Jag kom precis hem från Världsbankens vårmöte där detta diskuterades på svenskt initiativ. Krig och våld är bland de största hindren för utveckling. Samtidigt som fattigdomen minskar i världen har den slagit rot i konfliktdrabbade och sviktande stater där det inte finns några fungerande samhällsfunktioner, där korruptionen trasar sönder samhällsväven och det förtroendet som finns mellan människor och stat. Där våld och förtryck är en del av vardagen. Människor fastnar i fattigdom samtidigt som hopplösheten tränger allt djupare. Men det finns lösningar.

2011 samlades konfliktdrabbade och sviktande stater, givarländer liksom organisationer i partnerskapet International Dialogue for Peace and Statebuilding och kom överens om en New deal för att lyfta de drabbade länderna ur fattigdom. Denna överenskommelse går ut på att investera i fem områden för att komma åt konfliktorsaker som bidrar till att driva människor på flykt till Medelhavets stränder. Det handlar om att föra en inkluderande politik, om säkerhet och rättvisa, att skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling samt om att tillhandahålla samhällstjänster.

Dessa grundprinciper tycks självklara men är desto svårare att genomföra i praktiken.

Som ny ordförande för Dialogen, tillsammans med Sierra Leones finansminister Marah, kommer jag att lägga mer tyngd på det konfliktförebyggande arbetet. Att hjälpa konfliktbenägna länder ur en destruktiv våldscykel är en av vår tids största utmaningar och helt avgörande för att utrota fattigdomen.

- Inom det svenska biståndet kommer vi satsa mer på institutions- och kapacitetsbyggande, vilket förra regeringen drog ner på. Det kan låta torrt men är helt avgörande för att bygga fungerande fredliga demokratier och utrota fattigdomen. Sverige och svenska myndigheter har stor erfarenhet av hur ett välfärdssamhälle kan byggas, en kunskap som vi ska ta vara på och dela med utvecklingsländer.

- Kvinnors deltagande är centralt för att uppnå en hållbar fred som omfattar alla i samhället. Därför arbetar vi aktivt för att stärka kvinnors möjlighet att delta i fredsförhandlingar och återuppbyggnadsarbete samt deras politiska och ekonomiska makt och inflytande. En ny handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är på gång där kvinnor i konfliktdrabbade länder konsulteras.

- Internationellt driver Sverige att fredsbyggande- och statsbyggandeprinciper ska in i de nya globala utvecklingsmålen som antas av världens ledare i september. Vi är aktiva inom Världsbanken, FN liksom EU för att det konfliktförebyggande arbetet stärks samt att givare samordnar sina insatser.

Att jobba i konfliktdrabbade och sviktande stater innebär stora uppenbara risker vad gäller korruption, säkerhet och instabilitet. Men svårigheterna är ingen ursäkt för att dra sig tillbaka eller undvika dessa länder. Det vore att ge upp målet att utrota fattigdomen och vända ryggen till alla de människor som kanske behöver vårt stöd som mest. Människor som i dag i desperation ger sig ut på en livsfarlig flykt i hopp om ett bättre liv.

Isabella Lövin
Biståndsminister