Regeringen föreslår svensk väpnad styrka i militär utbildningsinsats mot ISIL

DN Debatt 9 april 2015

Terroristorganisationen ISIL, också känd som IS, har spritt död, förstörelse och fruktan. Vi har alla kunnat följa hur dess framfart i Syrien och Irak har lett till att människor mördats och tvingats på flykt och samhällen skövlats. Vi har sett utstuderade grymheter mot oliktänkande och omfattande övergrepp. Och vi tvingas konstatera att ISIL också försöker utsträcka sin terrorism till andra delar av världen, inklusive Europa.

Sverige hör, tillsammans med samtliga andra EU:s medlemsstater, därför till de länder som deltar i den internationella koalition av ett 60-tal länder som bildats för att på olika sätt bekämpa ISIL, stabilisera Irak och hantera följderna av terroristorganisationens framfart.

Hittills har Sverige valt att fokusera vårt stöd utmed två spår: Dels för att lösa den akuta krisen vilket inte minst handlar om humanitärt stöd, dels politiskt för att nå en långsiktig lösning på de underliggande politiska problemen i regionen som har gett ISIL fotfäste.

Vi har gett ett omfattande humanitärt stöd till dem som tvingats på flykt från sina hem i Syrien och Irak och vi stödjer också de stabiliseringsinsatser som planeras i områden som säkras från ISIL. Vi, liksom andra, vidtar därtill åtgärder för att förhindra eventuella sympatisörer att resa till regionen i syfte att delta i terroristhandlingar eller terroristträning.

Parallellt stödjer vi de politiska processer som på sikt ska eliminera grogrunden för terroristorganisationer som ISIL. Vi gör detta i form av vår uppbackning av FN:s ansträngningar att finna en lösning på våldet och inbördeskriget i Syrien, och vi gör det genom att verka för ett inkluderande och sammanhållet Irak, som med stärkta demokratiska institutioner också möjliggör inflytande för landets många olika grupperingar, både religiösa och etniska. Framväxten av ett rättssamhälle är nödvändig för att långsiktigt kunna bekämpa terrorismen.

Irak befinner sig i ett läge där det även krävs militärt stöd för att stoppa ISIL. På den irakiska regeringens begäran bistår därför den internationella koalitionen de irakiska försvarsstyrkorna inklusive de kurdiska så kallade peshmerga-förbanden, med flygunderstöd och utbildningsinsatser.

Tack vare detta samarbete har ISIL:s offensiv kunnat hindras och områden som tidigare hållits av ISIL har kunnat säkras. Ett exempel är Tikrit som förra veckan befriades från ISIL:s våld. Det gav ännu ett bevis på att ISIL går att besegra. Men att det krävs gemensamma ansträngningar.

Sedan i vintras har regeringen undersökt Sveriges möjlighet att delta i dessa gemensamma militära insatser. Regeringen föreslår i dag att Sverige ska delta i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak.

Regeringen föreslår att riksdagen medger att en svensk väpnad styrka bestående av 35 personer ställs till förfogande under 2015 för att delta i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av den internationella koalitionen mot ISIL i norra Irak. Försvarsmakten kommer att sätta ihop en allsidig och ändamålsenlig styrka för att lösa uppgifterna i insatsen. Om säkerhetssituationen skulle försämras har Försvarsmakten möjlighet att tillfälligt förstärka styrkan till att omfatta 120 personer för evakuerings- och förstärkningsinsatser. Regeringens beslut är grundat på Iraks förfrågan om assistans för att stoppa ISIL, vilket också utgör insatsens folkrättsliga grund.

Det planerade svenska styrkebidragets huvudsakliga uppgifter kommer vara utbildning och rådgivning till de irakiska säkerhetsstyrkorna i norra delarna av Irak.

Det svenska styrkebidraget ska stå under svensk nationell ledning och kontroll under insatsen. Nödvändig koordinering kommer att ske inom den internationella koalitionen mot ISIL och främst med andra aktörer i insatsområdet, bland annat USA, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge och Finland.

Den svenska insatsen i norra Irak är en del av en större helhet. Den internationella koalitionen verkar i flera delar av Irak med syfte att bekämpa ISIL, och insatsen i norra Irak är en av delarna. Därutöver har Sveriges sedan lång tid ett långsiktigt och brett engagemang för, och tillsammans med, Irak. Våra relationer är mycket goda och omfattar samarbete på en rad områden baserat på ett stort mellanfolkligt utbyte mycket tack vare den stora andel av svenskarna, närmare två procent, som har rötter i Irak och regionen. Sverige har därtill sedan 2004 ett nära utvecklingssamarbete med Irak med fokus på bland annat främjande av demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, kvinnors situation och jämställdhet, antikorruption och stöd till civila samhället.

ISIL:s härjningar är fruktansvärda. Våldet och hatet tycks sakna gränser. Dess mål är att inge fruktan så att motståndet ger vika och våldet kan triumfera. Det får inte ske. Därför är den internationella koalitionens insatser mot ISIL avgörande. Samarbetet mot terrorismen är nyckeln till framgång. Från svensk sida kommer vi att fortsätta bidra till dessa gemensamma ansträngningar.

Margot Wallström, utrikesminister

Peter Hultqvist, försvarsminister