Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Debattartikel från Statsrådsberedningen

"Regeringen prioriterar att lösa en rad problem som rör gränshinder i Öresundsregionen. Målet är att stärka tillväxten."

Publicerad Uppdaterad

Sydsvenskan 18 maj 2015

Tillväxt och jobb blir prioriteringen i den nya arbetsgrupp som de danska och svenska regeringarna tillsatt för att särskilt titta på gränshinder mellan länderna. Det är dags att ge Öresundsregionen särskild prioritet när det gäller rörlighet över gränsområdena.

Människor har i alla tider rört sig över gränser, för att hitta nya odlingsmarker, för att söka försörjning, av kärlek och även av nyfikenhet. Gränsrörligheten har alltid varit en fråga om frihet.

Gränshinder är ofta tekniska och komplicerade och är inte det som lockar de stora rubrikerna eller TV- debatterna. Men för många människor är de en allvarligt försvårande omständighet i vardagen.

I Öresundsregionen pendlar tiotusentals människor varje dag över landsgränserna. Företag verkar på båda sidor av Sundet och många har sommarhus i grannlandet. Inte sällan brottas man med konflikter mellan Sveriges och Danmarks olika lagstiftningar. Det kan handla om mobilabonnemang som inte får tecknas för att man saknar personnummer i det land man tillbringar sin lediga tid i, politiska uppdrag som man får avstå ifrån för att regelverken inte är matchade eller företag som inte kan expandera på grund av byråkratiska hinder.

Öresundsregionen sträcker sig över landsgränser och kännetecknas av ett bubblande närings-, kultur- och idéutbyte. Regionen står för cirka 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP och har 3,8 miljoner invånare. Öresundsbron har bidragit till stora samhällsekonomiska vinster för både Sverige och Danmark, men både den ekonomiska tillväxten och sysselsättningstillväxten behöver öka.

Arbetspendling, integration och samarbete över gränsen är viktiga motorer för utvecklingen.

Men det finns också andra problem som behöver lösas för att förverkliga regionens hela potential. Det handlar bland annat om bättre och mer prisvärda kommunikationer, om ekonomiska frågor och om att undanröja försvårande hinder. För att främja tillväxt och frihet behöver rörlighet främjas från politiskt håll.

För att få bort gränshinderetablerades i fjor Gränshinderrådet där tjänstemän från alla de nordiska ländernas utrikesförvaltningar ingår. Rådet arbetar för att ta fram förslag på lösningar så att privatpersoner och företag lättare kan röra sig över de nordiska nationsgränserna.

Många gränshinder är identifierade och på god väg att lösas. Ett av dem gäller samordningsnummer för utländska fritidshusägare i Sverige, där Skatteverket har lämnat ett förslag.

Regeringen prioriterar att lösa en rad problem som rör gränshinder i Öresundsregionen, bland annat när det gällersocialförsäkringar och arbetsmarknaden.

Med målet att sätta ännu mer fokus på och stärka tillväxten och sysselsättningen i Öresundsregionen har de svenska och danskanordiska samarbetsministrarna nu beslutat att en bilateral expertgrupp ska verka för att lösa vissa gränshinder som är särskilt besvärliga för Sverige och Danmark.

En fråga som Gränshinderrådet i år kommer att prioritera är en bättre gränsregional statistik om pendling, inkomster och flyttningar. Sysselsättning och intjänad inkomst i grannlandet syns idag inte i det egna landets officiella statistik, vilket innebär att planeringsunderlag och beslut kan baseras på fel grunder. Det behövs en nordisk finansieringslösning för att komma till rätta med detta.

Norden måste ta vara på styrkan i områden som sträcker sig över nationsgränser för att bygga ett hållbart samhälle. Öresund är en framtidsregion som har stor potential. En ökad rörlighet över gränserna öppnar för frihet, nyfikenhet och tillväxt.

Kristina Persson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.