"Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet"

Dagens Nyheter 20 maj 2015
Lanseras i dag. Svenska företag som vill ut på export ­uppfattar ­dagens stöd som en djungel av myndigheter, bolag och verk. ­Därför skapar ­regeringen nu Team Sweden för att samordna exportstödet till de enskilda företagen, skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I dag lanserar vi Team Sweden – ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som i dag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden.

Sverige är sedan lång tid tillbaka ett export­orienterat land. Vår handel med omvärlden är viktig för de svenska jobben och för vår välfärd – i dag och i framtiden. Men den svenska exporten har inte utvecklats riktigt så väl som vi har hoppats på de senaste åren. Sverige borde kunna bättre. Därför har regeringen beslutat att kraftsamla för att öka den svenska exporten till omvärlden. Vi arbetar för fullt med att ta fram en exportstrategi som ska stå klar till sommaren. Ett arbete som görs i nära dialog med näringslivet.

I vår dialog med näringslivet stod det tidigt klart att den så kallade ”främjarfamiljen” spretar. I klarspråk: det uppfattas som en djungel av myndigheter, bolag och verk som alla på olika sätt arbetar med att stödja svenska företag som vill ut på export. Det uppfattas av företagarna som rörigt och överlappande.

Därför skapar regeringen nu en funktionell och samlad struktur – Team Sweden – för att samordna exportstödet till enskilda företag. I denna ska ingå representanter för alla relevanta centrala statliga myndigheter, organisationer och statliga bolag med uppdrag att stödja näringslivets export och internationalisering, och relevanta departement. Vi arbetar nu med att genomföra en kartläggning av vilka överlappningar som finns mellan olika statligt stödda aktörer i främjandet. Team Sweden ska se till att de offentliga främjandeinsatserna utvärderas löpande så att de effektivaste metoderna alltid väljs.

Regeringen har ambitiöst mål för jobben: år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. För att nå målet krävs såväl ökade investeringar i bostäder, infrastruktur och kunskap som en aktiv näringspolitik. Och Sveriges export måste öka. Svensk export befinner sig nu i ”trygga hörnet”. Vi säljer våra varor och tjänster till närområdet – vilket i sig är naturligt, men måste kompletteras med andra marknader.

Som Sveriges närings- och innovationsminister har jag pekat ut svensk export som ett av mina fokusområden. Därför var ett av mina första beslut att starta arbetet med en exportstrategi, en strategi som burit frukt redan i den vårbudget som riksdagen inom kort kommer att rösta igenom. Ett annat beslut som redan fattats var att utse hela regeringen till främjare av svensk export. Jag har inte mindre än 23 handelsministerkollegor i regeringen. Många ministrar har redan gjort främjarresor. Bland andra har folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström genomfört flera främjarresor – bland annat till Kina och Indien och infrastrukturminister Anna Johansson har bland annat genomfört främjarresor till Japan och Sydkorea. Med 24 handelsministrar krävs en exportfrämjarorganisation i toppklass.

Samordningen från det offentliga Sverige vad gäller export/internationaliseringsfrågor behöver förbättras. Det finns för många offentliga aktörer med i vissa fall oklart mandat. Det finns därför behov att samla de statliga organisationer som arbetar för en ökad export i en gemen-sam grupp.

I Team Sweden ingår sex departement i regeringskansliet – utbildnings-, närings-, ­social-, miljö-, kultur- och utrikesdepartementet. Vidare ingår också relevanta statliga myndig­heter och organisationer som Business Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Tillväxtanalys, Visit Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Kommerskollegium.

Team Sweden är till för företagen. Svenska företag uppskattar stödet från de myndigheter och organisationer som stöder deras export. Men företagen upplever att samordningen brister. Särskilt mindre företag är osäkra på vem som kan hjälpa dem med vilka problem. Och många rapporterar om att olika statliga organisationer erbjuder dem samma tjänster, men ofta med olika villkor. Det saknas i dag en samordning för att kunna erbjuda rätt stöd i olika faser av internationaliseringskedjan vilket innebär att det i vissa faser finns överlappande stöd och samtidigt saknas helt stöd för vissa typer av företag, branscher eller med särskilda affärsmodeller.

Detta är slöseri med tid och resurser för ett land som vill öka exporten. De statliga främjande­organisationerna behöver renodla sina roller och insatser så att dessa kompletterar varandra snarare än överlappar eller konkurrerar med varandra. Vi är inte nöjda så länge företagen inte är det.

Genom Team Sweden ska vi gemensamt se till att företagen hittar rätt med sina frågor, att de får en professionell hjälp och att alla statliga organisationer drar åt samma håll utan att kliva in i varandras uppdrag.

Team Sweden innebär också att vi skapar en gemensam struktur för de delegationsresor som olika ministrar leder ut i världen, oavsett om vi säljer it-utrustning i Afrika eller hållbara transporter i Indien.

I utlandet skapas lokala Team Sweden ledda av ambassaderna med deltagande av de svenska främjandeorganisationer som finns i landet, särskilt Business Sweden, våra honorärkonsulat och lokala svenska företagsföreningar och handelskammare, Visit Sweden och andra.

I dag reser jag tillsammans med Team Sweden och en stor näringslivsdelegation till Brasilien för att öka handel, investeringar och utbytet med denna viktiga tillväxtmarknad. Jag vet att regeringen och organisationerna i Team Sweden kan göra skillnad för att svenska företag ska vinna exportaffärer, högt upp i värdekedjan, som annars hade hamnat någon annanstans.

Valet av Brasilien är ingen slump. Brasilien är en av de viktigaste tillväxtmarknaderna i världen och en viktig samarbetspartner till Sverige på en rad områden. Genom statsministerns möte med president Dilma Rousseff i januari stärktes vår relation ytterligare. Svensk industri har sedan lång tid tillbaka skapat tusentals arbetstillfällen i landet, som också blivit en allt viktigare exportmarknad. Över 200 svenska företag finns närvarande i Brasilien som sammantaget sysselsätter dessa företag över 70 000 personer och omsatte 2013 cirka 130 miljarder kronor. Under tre dagar kommer vi därför att diskutera hur vi kan ta vårt omfattande bilaterala samarbete, inte minst på innovationsområdet, till nästa steg.

Till sommaren presenterar jag regeringens nya exportstrategi med fokus på jobbtillväxten i Sverige. Team Sweden är en del av denna strategi och ett första svar på näringslivets synpunkter på svenskt exportstöd.